Prissättning på särläkemedel fråga för Konkurrensverket

Konkurrensverket har fått indikationer på överprissättning av vissa läkemedel för sällsynta sjukdomar, så kallade särläkemedel, och har därför inlett en förstudie för att göra en bedömning av situationen och vilka åtgärder som eventuellt kan komma att vidtas.

Sahel Noroozi, sakkunnig jurist på Konkurrensverket och Johan Dorf, sakkunnig ekonom på Konkurrensverket.

Prissättning av särläkemedel är en viktig fråga som har uppmärksammats på flera håll, bland annat av andra konkurrensmyndigheter i EU som drivit utredningar som rör överprissättning av särläkemedel. Det rör sig om läkemedelsföretag som fått särläkemedelsstatus och därefter har höjt priset på läkemedlet i fråga till oskäliga nivåer som inte står i relation till utvecklingskostnaderna.

– Om läkemedel överprissätts kan det i praktiken göra det svårt, och i vissa fall omöjligt, för patienter att få tillgång till läkemedel som de är i behov av, säger Sahel Noroozi som är projektledare för Konkurrensverkets pågående arbete i frågan.

Särläkemedel är läkemedel som används vid behandling av sällsynta sjukdomar. Vilka läkemedel som klassificeras som särläkemedel regleras på EU-nivå. För att ett läkemedel ska falla in under kategorin särläkemedel ska det bland annat vara avsett för behandling av livshotande tillstånd eller tillstånd med kronisk funktionsnedsättning som högst fem av 10 000 personer inom EU lider av.

När ett läkemedel får status som särläkemedel kan det företag som utvecklar läkemedlet få fördelar i form av bland annat lägre avgifter under framtagningsprocessen. När särläkemedlet sedan har godkänts av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) får företaget marknadsexklusivitet för behandling av ett visst sjukdomstillstånd under en period av 10 år. Det ursprungliga syftet med regelverket för särläkemedel är att främja forskning om och utveckling av läkemedel avsedda för sällsynta sjukdomar.

– Enligt den information som vi har tagit del av finns det tecken på att vissa företag höjer priserna drastiskt efter att ha fått särläkemedelsstatus och marknadsexklusivitet. Det här är framförallt problematiskt när det gäller läkemedel som redan tidigare har funnits på marknaden i syfte att behandla en annan sjukdom, som har fått betydligt högre priser efter att de har fått status som särläkemedel, eftersom prissättningen då inte tydligt kan motiveras av höga utvecklingskostnader, säger Johan Dorf, som är ansvarig ekonom i projektet.

Ur ett konkurrensrättsligt perspektiv skulle det kunna vara fråga om överprissättning, det vill säga en form av missbruk av dominerande ställning. Konkurrensverket har därför inlett en förstudie för att samla in och analysera information om den aktuella marknaden.

– I dagsläget kan vi inte uttala oss mer om vår pågående förstudie. Vi är i en inledande fas av ärendet och det är för tidigt att dra några slutsatser om vad förstudien kommer att mynna ut i, säger Sahel Noroozi.