Positiva data för pneumokockvaccin designat för vuxna

MSD presenterade positiva data från flera fas 3-studier som utvärderat V116, företagets vuxenspecifika 21-valenta pneumokockkonjugatvaccin, vid det 13:e mötet för International Society of Pneumonia and Pneumococcal Diseases (ISPPD) i Kapstaden, Sydafrika.


Illustration: MSD

Resultat från de kliniska studier som presenterades visade att alla de 21 ingående serotyperna i V116 var immunogena i en mängd olika vuxna populationer, inklusive de som inte tidigare hade fått ett pneumokockvaccin, de som tidigare hade fått ett pneumokockvaccin, de med en ökad risk för pneumokocksjukdom samt personer som lever med humant immunbristvirus (hiv). V116 framkallade också ett högre immunsvar än det jämförande vaccinet för de serotyper som är unika för V116 i alla STRIDE-studier som presenterades vid mötet.

”Invasiv pneumokocksjukdom och pneumokockpneumoni kan orsaka allvarlig sjukdom, särskilt hos äldre vuxna och de med immunsupprimerade tillstånd”, säger Dr. Walter Orenstein, professor emeritus i medicin, epidemiologi, global hälsa och pediatrik vid Emory University och ledamot av MSDs vetenskapliga rådgivande kommitté. Dessa data visar att V116 har potential att förebygga pneumokocksjukdomar hos vuxna populationer där ett tillfredsställande skydd tidigare inte har tillgodosetts.”

Några av de viktigaste resultaten från studierna innefattar:

•Hos vuxna, 50 år och äldre utan tidigare pneumokockvaccination (en subgrupp i fas 3 studien STRIDE-3) var alla de 21 serotyperna i V116 immunogena i de studerade åldersgrupperna (50–64, 65–74 och 75–84 år). Utfallen bedömdes med geometriska medeltitrar (GMT) avseende serotypspecifik opsonofagocytisk aktivitet (OPA) vid dag 30.

•Hos vuxna, 50 år och äldre, som tidigare vaccinerats med ett annat pneumokockvaccin (STRIDE-6) framkallade V116 jämförbara immunsvar för de serotyper som delas med PCV15 (15-valent konjugerat pneumokockvaccin) eller PPSV23 (pneumokockvaccin, polyvalent [23-valent]) samt ett högre immunsvar för de unika serotyper som endast omfattas av V116, oavsett tidigare erhållet pneumokockvaccin eller tid sedan tidigare pneumokockvaccination. Båda utfallen bedömdes med serotypspecifika OPA GMT vid dag 30.

•Hos vuxna över 18 år som lever med hiv (STRIDE-7) framkallade V116 jämförbara immunsvar mot PCV15+PPSV23 för alla de 13 delade serotyperna och högre immunsvar för de åtta serotyper som endast omfattas av V116. Båda utfallen bedömdes med serotypspecifika OPA GMT och medelkoncentrationer (GMC) avseende immunglobulin G (IgG) vid dag 30;

• I alla presenterade studier var säkerhetsprofilen för V116 jämförbar med de studerade jämförelsevaccinen som inkluderade PCV20 (20-valent pneumokockkonjugatvaccin), PCV15 och PPSV23.

”Den omfattande mängd data som har presenterats för V116 under veckan kan fylla ett viktigt kliniskt värde hos en rad vuxna målgrupper”, säger Dr. Eliav Barr, senior vice president, chef för global klinisk utveckling och medicinsk chef, MSD Research Laboratories. ”Vi ser positivt på resultaten av dessa studier som sammantaget visar att V116 har genererat ett immunsvar mot majoriteten av de serotyper som i dagsläget orsakar invasiv pneumokocksjukdom i vuxna populationer”, fortsätter han.

Resultaten från PNEUMO-studien ger stöd för att serotyperna i V116 omfattar de serotyper som orsakar majoriteten av pneumokocksjukdomar (inklusive invasiva och icke-invasiva) hos vuxna 50 år och äldre. Vidare överensstämmer dessa data med övervakningsdata för invasiv pneumokocksjukdom från det amerikanska centret för sjukdomsövervakning och prevention (CDC) mellan 2018 och 2021. V116 täcker serotyper som orsakar cirka 83 % av invasiv pneumokocksjukdom i USA och inkluderar åtta serotyper som är unika för V116 och som orsakar cirka 30 % av invasiv pneumokocksjukdom hos individer 65 år och äldre.

En sammanfattning av resultat från de utvalda studier som presenterades vid ISPPD kan hittas här i den fullständiga pressreleasen från ISPPD kongressen i Kapstaden den 17 – 20 mars 2024