Parkler-eran: Fem år av visionärt ledarskap i Lif

När Malin Parkler summerar sina fem år vid rodret för Läkemedelsindustriföreningen Lif, gör hon det med en känsla av stolthet och tillförsikt för framtiden. Hennes ordförandeskap, som formellt avslutades vid Lifs årsmöte den 16 maj, har präglats av en omtumlande omvärld, som ställt krav på beslutsamhet och partnerskap. Pharma Industry fick ett samtal med Malin om åren som ordförande i Lif.

Det blev en lugn start för Malin Parkler som ordförande I en organisation med en stark position och med en erfaren och driven vd i spetsen. Malin tog initiativet till att starta upp ett strategiskt visionsarbete med styrelsen och kansliet, öka styrelsens aktiva dialog med en bredd av viktiga intressenter i svensk hälso- och sjukvård, samt göra några förbättringar i s.k. governance. Det handlade bland annat om att införa en mandatperiod för ordförandeposten. Men det var lugnet före stormen. Plötsligt slog pandemin till, följt av krig och en geopolitiskt utmanade situation i världen och ett oroligt säkerhetsläge i Sverige. Lägg där till utmaningar som klimatförändringar och globalisering.

Malin Parkler är sedan 10 år vd för Pfizer i Sverige. Läkemedelsindustrins utmaningar och möjligheter står på hennes dagliga agenda att hantera. Tillgänglighet av läkemedel, risk för bristsituationer, beredskap, EU:s ökade inflytande, vikten av ett hållbart samhälle och den ökade mängden desinformation har betonat vikten av evidens och kunskapsgenerering.

”Allt detta gör det än viktigare att Lif fortsatt behöver driva behovet av att tillgängliggöra hälsodata, menar Malin, och att värna om Sverige som ett land för kliniska prövningar och som en internationellt konkurrenskraftig life science nation”.

Vikten av dialog och samverkan
Behovet av att förstå varandra är viktigare nu, säger Malin. Att föra en aktiv dialog och våga samarbeta har ökat i och med den komplexa världen vi lever i. Behovet av att inkludera hela ekosystemet i synnerhet och förstå flera perspektiv är idag avgörande. Och inte minst viktigt att Lifs styrelse har förståelse för omvärlden med nutids- och framtidsperspektiv, så vi kan ge relevant strategisk riktning till Lifs vd och sekretariat. Malin har därför varit engagerad i att löpande bjuda in aktörer från sjukvårdssverige för dialog med styrelsen. I maj förra året besökte styrelsen Region Skåne och i början av detta år Västragötalandsregionen, i en ansats att få en djupare förståelse för Regionernas situation och ambitioner och i syfte att fördjupa dialogen och samverkan med Regionerna.

Tillgång & snabb introduktion
Under mina år som ordförande i Lif har högsta prioritet varit att säkra patienters tillgång till nya och innovativa behandlingar, fortsätter Malin. Detta innebär att korta tiden mellan EMA godkännande och fastställt pris/subvention, dvs att värdet av de fantastiska behandlingar som medlemsföretagen erbjuder faktiskt kommer patienter till gagn och ger möjlighet till en bättre hälsa. Världen har förändrats och så behöver även modellen för hur läkemedel och vacciner värderas. Malin menar att det finns ett starkt behov av en mer modern läkemedelsmodell och Lif har tillsammans med medlemsföretagen, påbörjat ett arbete med detta.

Beredskap och tillgänglighet
Ett intensivt arbete har också pågått för att snabba upp beslutsvägarna för introduktionen av nya läkemedel och för att förbättra betalningsmodellerna genom ett nära samarbete och en nära dialog med TLV och NT-rådet. Målet är outtröttligt att säkerställa att patienter får tillgång till nya behandlingar så snabbt som möjligt. Malin lyfter även arbetet med att förbättra beredskapen och tillgängligheten av läkemedel, vilket är en ständig utmaning. Ännu ett viktigt arbete har varit att tillsammans med relevanta aktörer förbättra hanteringen av läkemedelsbrister.

”Att stärka Sveriges position som arena för kliniska prövningar och att göra användningen av hälsodata mer tillgänglig för forskning, är ett ständigt pågående och prioriterat fokusområde, säger Malin, och vi får inte glömma allt det omfattande arbete Lif gör med att utveckla FASS och HiKS databasen, som är centrala för att stödja säker och korrekt användning av läkemedel.”

 

Ledarskapet och passionen
Personligen har Malin strävat efter att skapa en inkluderande miljö där alla styrelsemedlemmar känner sig hörda och respekterade, vilket hon hoppas och tror har haft betydelse för styrelsens arbete och starka driv att tillsammans göra skillnad. Hennes passion för människors hälsa och ett hållbart samhälle gjorde att hon direkt engagerade sig i det svenska beredskapsarbetet. Malin har haft förmånen att vid ett flertal sammankomster vara näringslivsrepresentant och föra dialogen med myndigheter som tex MSB, bland annat vid Rikskonferensen Folk & Försvar i Sälen. Detta har satt tillgång och beredskap av läkemedel och vacciner på samhälls- och beredskapskartan.

Malin är stolt över att ha varit del av en tid när Lifs starka position inom svensk hälso- och sjukvård ytterligare stärkts. Hon upplever att den positionen kontinuerligt stärks i takt med att Lif strategiskt fokuserat på att utvecklas till en life science organisation med bredare bidrag till ekosystemet och att nu vara i begynnelsen av att fördjupa detta till en starkt partnerskapsdriven organisation.

”Vi har utvecklats”, säger Malin och framhäver det goda samarbetet inom styrelsen och med medlemmarna.

 

Förhoppningar för framtiden
Malin Parkler har nu som avgående ordförande för Lif, tre förhoppningar kring det fortsatta styrelsearbetet i sin efterträdare.
”- Jag är övertygad om att Emelie Antoni, som nu blivit vald till ny ordförande i Lif, delar passionen för mina tre förhoppningar, säger Malin och listar tre råd till Antoni:

Det första är att fortsätta närvara aktivt inom svensk hälso- och sjukvård för att bibehålla och stärka Lifs externa relationer.

Det andra är att bygga vidare på partnerskapsperspektivet för att fortsätta stärka Lifs roll som en samarbetspartner till både sjukvården och medlemsföretagen.

Det tredje är att underhålla den inkluderande kulturen och säkerställa att Lifs arbete fortsätter vara patient- och resultatfokuserat med tydliga och transparenta mål.

Allt detta med ambitionen att skapa förutsättningar för Lif och företagen att vara värdefulla och ansedda partners till svensk hälso- och sjukvård, hoppas Malin. Närmare samarbete kring att skapa ett starkare och friskare Sverige – och företagens möjligheter att samarbeta med vården.

En ny era
Med dessa förhoppningar och en stark grund att bygga vidare på, ser Malin Parkler fram emot att fortsätta vara en betydande del i Lifs fortsatta framsteg i att vara en god partner till svensk hälso- och sjukvård, och till hela life science ekosystemets bidrag till svensk sjukvård.

Parkler-eran präglades av partnerskap och framtidshopp, och Malin själv är säker på att hennes efterträdare kommer att leda organisationen med lika stor passion och vision, när vi nu går in i Antoni-eran.