Nya data visar att Beyfortus minskar RSV-sjukhusvistelser

Sanofi meddelar i ett pressmeddelande att Beyfortus visar en 82% minskning av RSV-sjukhusvistelser hos spädbarn efter implementering i verkligheten – ny data publicerad i The Lancet

• Ny evidens visar att Beyfortus (nirsevimab) väsentligt minskade RSVsjukdom i nedre luftvägarna och sjukhusvistelser hos spädbarn under RSV-säsongen 2023–2024, jämfört med ingen intervention.1-6

• Dessa resultat kompletterar den konsekvent höga effektiviteten av Beyfortus mot RSV-sjukdom i nedre luftvägarna som kräver sjukhusvård, vilket har visats i kliniska studier och resultaten från HARMONIE, en fas 3b-klinisk studie som genomfördes under verkliga förhållanden.7-10

Första RSV-säsongen efter Beyfortus implementering visade att Beyfortus minskade RSV-sjukhusvistelser med 82% (95% CI: 65,6 till 90,2) hos spädbarn under 6 månaders ålder, jämfört med spädbarn som inte fick någon RSV-intervention enligt de preliminära resultaten av en pågående studie som publicerats i The Lancet. Dessa resultat är en del av den treåriga NIRSE-GAL-studien som genomförs i Galicien, Spanien i samarbete med Galiciens direktorat för folkhälsa från Xunta de Galicia (Galiciens regering) och Sanofi.1

Resultaten är ett eko av de bevis från verkligheten som rapporterats från flera breda immuniseringsprogram för spädbarn i USA, Spanien och Frankrike under RSV-säsongen 2023–2024, vilket adderar värde till den redan konsekventa och höga effekt som observerats i kliniska studier med Beyfortus. Bevis från verkligheten visar om en behandling eller immunisering är effektiv i den kliniska verksamheten, till skillnad från ”effekt” som fastställs i noggrant kontrollerade kliniska prövningar. En gynnsam säkerhetsprofil observerades efter användning av Beyfortus, vilket överensstämmer med resultaten från kliniska studier.1-10

NIRSE-GAL är en stor, populationsbaserad, treårig uppföljningsstudie för att utvärdera effekten av Beyfortus efter att det inkluderats i Galiciens immuniseringsschema för spädbarn. Studien syftar till att mäta effekten av Beyfortus på sjukhusinläggningar på grund av RSV, sjukdom i nedre luftvägarna (alla orsaker), allvarlig sjukdom i nedre luftvägarna orsakad av 2/4 RSV, sjukhusinläggningar på grund av sjukdom i nedre luftvägarna (alla orsaker) och sjukhusinläggningar (alla orsaker) hos 3 olika grupper: spädbarn födda under RSV-säsongen, spädbarn yngre än 6 månader i början av säsongen samt barn i åldern 6-24 månader som är extra sårbara för allvarlig RSV-sjukdom. Immuniseringskampanjen 2023–2024 pågick från den 25 september 2023 till den 31 mars 2024.1

Om RSV
RSV är ett mycket smittsamt säsongsvirus som kan leda till allvarlig luftvägssjukdom hos spädbarn.11 Två av tre spädbarn smittas av RSV under sitt första levnadsår och nästan alla barn smittas innan de fyller två år.11,12 RSV är den vanligaste orsaken till sjukdomar i de nedre luftvägarna, inklusive bronkiolit och lunginflammation, hos spädbarn.13 Det är också en ledande orsak till sjukhusvistelse hos spädbarn i hela världen, och de flesta sjukhusvistelser för RSV inträffar hos friska fullgångna barn.14-17

Om Beyfortus
Beyfortus (nirsevimab) är den första immuniseringen som är avsedd att skydda alla spädbarn mot RSV under deras första RSV-säsong, inklusive de som föds friska och fullgångna eller prematurt samt de med specifika hälsotillstånd som gör dem extra sårbara för RSV-sjukdom. Beyfortus är en långverkande human monoklonal antikropp som ges direkt till nyfödda och spädbarn som en engångsdos och ger ett snabbt skydd för att förebygga sjukdom i de nedre luftvägarna orsakad av RSV utan att immunsystemet behöver aktiveras. Administrering av Beyfortus kan schemaläggas så att den sammanfaller med RSV-säsongen. Beyfortus har godkänts för användning i Europa, USA, Kina, Japan och många andra länder runt om i världen. Sanofi har som ambition att alla barn i Sverige ska skyddas mot RSV så snart som möjligt. Beyfortus är under övervägning just nu av NT rådet som en del av processen för ordnat införande