Ny vägledning för användning av artificiell intelligens i svensk sjukvård

Läkemedelsverket har idag publicerat sin första vägledning rörande användning av artificiell intelligens (AI) i sjukvården. AI har potentialen att öka både effektivitet och säkerhet i sjukvården, men medför flera nya kända och sannolikt även okända risker.

Det krävs därför ett systematiskt införande av AI, med en samtidig utveckling av verksamheten, där tekniska, vetenskapliga, juridiska, etiska och praktiska frågor ingår. Den vägledning som nu publicerats innehåller en checklista, tänkt att ge praktiskt stöd när ett införande av AI planeras.

Gabriel Westman, vetenskaplig ledare för AI på Läkemedelsverket, välkomnar dialog med både tillverkare medicintekniska produkter och användare i svensk sjukvård.

— Läkemedelsverket är medvetet om den snabba utveckling som sker vad gäller kliniska tillämpningar av AI, men ser samtidigt att kunskapen om gällande lagstiftning behöver förbättras. För att diskutera hur vi i Sverige kan ta vara på potentialen hos AI-tekniken, utan att tillföra nya och okontrollerade risker, planerar Läkemedelsverket för ett öppet webbinarium i december 2023 där vi tar emot frågor och kommentarer på denna vägledning.

Läs mer här.