Nationell vårdförmedling ska kapa köerna

I samband med att 2024 års vårbudget beslutades av regeringen meddelades att regeringen och dess samarbetsparti fortsätter att satsa på utvecklingen av en nationell vårdförmedling. Syftet är att tillgängliggöra hela landets vårdkapacitet för patienter i behov av vård och att kapa köer inom hälso- och sjukvården.

– Väntetiderna och vårdköerna måste kortas. Inrättandet av en nationell vårdförmedling är efterlängtad och nu skyndar vi på utvecklingen genom att satsa ytterligare medel i vårbudgeten, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

De nya satsningarna på nationell vårdförmedling presenterades på en pressträff den 4 mars 2024 inför vårbudgeten, i samband med att regeringen och dess samarbetsparti också presenterade en vårdsatsning på 6 miljarder kronor till regionerna.

Långa väntetider har länge varit ett problem i svensk hälso- och sjukvård och skillnaderna i väntetider mellan regionerna och mellan olika delar av hälso- och sjukvården är dessutom stora. Nationell vårdförmedling innebär att väntande patienter erbjuds vård hos en annan vårdgivare med kortare väntetider oavsett var i landet denna vårdgivare finns. Det är en komplex process som innebär en ny matchning och omflyttning av vårdbehov och tillgänglig vårdkapacitet mellan olika vårdgivare och regioner.

Arbetet måste intensifieras

Utredningen ”Uppdrag att möjliggöra en nationell digital infrastruktur för hälsodata”, som tillsattes i januari 2024, tillförs ytterligare medel för att analysera de rättsliga förutsättningarna för inrättandet av en nationell vårdförmedling och redovisningen av uppdraget tidigareläggs.

Anslaget för inrättandet av nationell vårdförmedling tillförs 25 miljoner kronor i vårändringsbudgeten i syfte att stärka det pågående arbetet. Det innebär att anslaget justeras från 100 till 150 miljoner för kommande år.

E-hälsomyndighetens och Socialstyrelsens uppdrag att genomföra omedelbara insatser som stödjer och stärker patienters möjlighet att få vård hos andra vårdgivare med kortare väntetider (S2023/02119) tidigareläggs.

Digitala lösningar och mätmetoder

Regeringen satsar tio miljoner kronor i vårändringsbudgeten för arbetet med att utveckla metoder för att mäta tillgänglig nationell vårdkapacitet för att nyttja tillgänglig personal inom hälso- och sjukvård på ett effektivt sätt. Arbetet är en viktig förutsättning för att den nationella vårdförmedlingen ska fungera.