Minnesord – Göran A. Chr. Wennersten

Leg. läkare och docent Göran Wennersten har avlidit i en ålder av 80 år. Göran tjänstgjorde för Lif sedan 1997, först som läkemedelsbranschens IGM (Informationsgranskningsman), sedan som IGM Profession (när IGM delades upp i IGM Profession och IGM Allmänhet), och sedan 2017 som ledamot i IGN (Informationsgranskningsnämnden). Dåvarande IGM (och nuvarande IGN) utgjorde den första instansens inom läkemedelsbranschens egenåtgärdssystem, som bevakar efterlevnaden av LER (Läkemedelsbranschens Etiska Regelverk). Han sörjes närmast av livskamraten Ann-Katrin och barnen Ulrika, Caroline, Therese och Christoffer.

Göran var aktiv i IGN in i det sista, och han omvaldes av Lifs styrelse för ett nytt IGN-mandat så sent som i februari i år. Som kollegor till Göran minns vi honom som en godhjärtadman, med en enorm arbetskapacitet, skarpt intellekt, stark integritet, men samtidigt med ödmjuk och lättsampersonlighet, och som alltid var mycket lätt att samarbete med. Göran hanterade en imponerande mängd granskningsärenden och anmälningar i över 20 års tid. Trots komplexiteten och bredden av ärenden, går det genomgående att hitta en röd tråd i besluten. Göran var mycket road av granskningsjobbet, att undersöka om det fanns fog för de påståenden och sälj-argument som gjordes om läkemedlen i företagens reklam.

Han övervägde noggrant alla tillgängliga argument föroch emot en viss utgång i ett ärende. Eftersom han var totalt prestigelös hade han inga svårigheter att ändra sin egen preliminära uppfattning efter att ha tagit del av argumenteringen i ett ärende. För honom var det inte viktigt att ”vinna” ett ärende utan att utgången skulle bli korrekt i både ett kortare och ett längre perspektiv. Hans bedömningar och
beslut var mycket konsekventa och kännetecknades av medicinskt relevanta kommentarer, genomtänkta och väl avvägda formuleringar både i sakligt och formellt hänseende. Göran var och förblir en stor inspirationskälla för oss, som på olika sätt fick förmånen att jobba tillsammans med honom under hans långa tid som IGM och senare i IGN.

Under årens lopp har läkemedelsbranschen genomgått stora förändringar, både när det gäller de behandlingar som i dag finns tillgängliga, digitaliseringen, kontaktytor och plattformar för marknadsföring och medicinsk/vetenskaplig kommunikation, samverkan med hälso- och sjukvården och andra intressenter, samt utvecklingen av det etiska regelverket. Om än mycket uppskattad i läkemedelsbranschen fanns det en grupp som inte uppskattade hans uppdrag som IGM.Han berättade att han ådragit sig Brommabrevbärarnas stora missnöje när de fick släpa hem säckvis med pliktexemplar till hans hem. Han och gissningsvis även brevbärarna uppskattade bland annat därför övergången till helt digitaliserad kommunikation.

Under ett kvartssekel var Göran med om flera viktiga milstolpar vad gäller utvecklingen av Läkemedelsbranschens etiska regelverk till exempel införandet av 50%-regeln (och senare totalförbud att sponsra deltagande i kongresser), bedömningar av olämpliga orter för möten, Lifs samarbetsdatabas, förhandsgodkända vaccinationskampanjer och hemsidor, och införandet av IGN för att bara nämna några.

För Göran var det alltid en självklarhet att ett etiskt regelverk ständigt uppdateras, och även om det ofta betydde ökad arbetsbelastning för honom personligen, var det aldrig tal om att skära ned eller tumma på kvaliteten. Tvärtom, tog han sig an nya arbetsuppgifter i sin roll med stor glädje och entusiasm, och Nihil sine labore (sv. Ingenting utan arbete) var således hans motto. Görans betydelse för respekten för och utvecklingen av Lifs egenåtgärdssystem har varit central och kan inte överskattas.

Vi kommer att sakna dig!

Jonas Duborn, Ordf. i IGN & Lif Compliance Officer
Rikard Pellas, fd. Ordf. i IGN & Lif Compliance Officer
Torsten Brink, fd. sekreterare i NBL
(Nämnden för bedömning av Läkemedelsinformation)
Anders Öhlén, Vice Ordf. i IGN
Björn Isaksson, Ledamot i IGN
Margareta Olsson Birgersson, Ledamot i IGN
Lars Rönnbäck, fd. IGM Allmänhet
Pär Tellner, fd. Lif Compliance Officer
Lars Grehn, fd. Ledamot i NBL
Leif Lerner, fd. Ledamot i NBL
Anders Blanck, VD / Generalsekreterare, Lif

Läs hela artikeln som PDF