MEDARBETARNA VILL STANNA INOM LIFE SCIENCE

Life science-branschens förändrade ersättningssystem, fler regulatoriska krav och en mängd uppköp och samgåenden har tvingat företagen att förändra sina organisationer. Det innebär både risker och möjligheter, inte minst när det gäller att attrahera och bibehålla rätt kompetens. Hur har medarbetarna reagerat på dessa förändringar? Vad driver dem att stanna eller vilja lämna life science? Vad bör man som arbetsgivare vara uppmärksam på? Detta är några av frågorna som belyses i en enkätundersökning som genomförts av Compass Human Resources Group. Undersökningen inkluderade 70 medarbetare i branschen, främst key account managers. Läs mer i denna artikel av Morgan Eilenberg
som har 13 års erfarenhet från ledande positioner inom life science och studenterna Kristin Karlsson och Diana Khidri som går på Karolinska Institutets masterprogram i bioentreprenörskap.

Resultatet visar att medarbetarna generellt sett är nöjda och vill fortsätta att arbeta inom life science. Företagets kultur, produktportfölj, vem som är ens kollegor och chef är de faktorer som väger tyngst när medarbetare väljer företag. Med en stark kollegial miljö, fokus på forskning och utveckling samt ett uppdrag som bidrar till samhällsförbättringar, är life science-företag fortsatt attraktiva arbetsgivare. Som arbetsgivare bör man vara observant på behovet av generationsväxling och bejaka medarbetarnas önskemål om flexibilitet, som exempelvis interimskonsulter möjliggör. Life science – en avgörande sektor för Sverige som välfärdsland 2016 sysselsatte life science-sektorn i Sverige drygt 42 000 personer i cirka
3 000 företag och hade en nettoomsättning på 164 miljarder SEK.1 Under senare år har de regulatoriska kraven på industrin ökat, exempelvis gällande ersättningsmodeller och marknadsinförande. Dessutom har vi sett ett ökat antal uppköp som gjorts av utländska företag.2 Könsfördelningen inom life science 2015 var 48 procent kvinnor och 52 procent män. Denna fördelning har varit konstant under de senaste tio åren samtidigt som 1 av 5 anställda i lifescience- företagen är födda utomlands.1 Life science är av stor betydelse för Sverige avseende export och innovationer inom hälso- och sjukvården, inte minst för den svenska kompetensförsörjningen. 1 Huvudsyftet är att tillhandahålla en förbättrad hälsovård för patienter genom innovativa produkter och tjänster. För att life science-sektorn ska kunna fortsätta att utvecklas och växa och förbättra patienters liv, krävs att företagen kan attrahera och bibehålla rätt kompetens. Utveckling lockar sjukvårdsanställda till life science 33 procent av respondenterna i undersökningen har sin bakgrund inom hälso- och sjukvården eller inom forskning. Flödet av medarbetare mellan hälso- och sjukvården och life sciencebranschen har pågått under många år. Det är positivt att närliggande branscher kan utvecklas genom att kompetens kan flytta mellan sektorerna och skapa dynamik och utveckling. I undersökningen bekräftas denna bild genom att en hög andel svarande uppger att de valde att söka sig till life science då det innebär ökade möjligheter till personlig utveckling.

Läs hela undersökningen