Intressanta NBL- och IGN-avgöranden under andra kvartalet

Liksom under årets första månader har under andra kvartalet antalet NBL-avgöranden varit ovanligt få, endast tre. Antalet IGN-avgöranden under samma tid ligger dock på en mera normal nivå och uppgår till ett tiotal. Även under den här perioden handlar det i flera fall om frågeställningar som inte är så vanligt förekommande hos NBL/IGN. Den här artikeln ägnas därför huvudsakligen åt sådana ärenden.

Patientstödsprogram Ett konkurrerande företag anmälde Amgens patientstödsprogram som företaget erbjöd i anslutning till den första behandlingen med Vectibix till IGN och gjorde gällande att detta av flera skäl stred mot bland annat LER:s regler om samarbete mellan läkeme-delsföretag och vården. IGN friade programmet på alla punkter utom en varför konkurrenten överklagade till NBL (NBL1063/19).

NBL gjorde dock samma bedömning som IGN (IGN 129), men gjorde i fråga om en av anmärkningspunkterna ett förtydligande.Vectibix är indicerat för behandling av vuxna patienter med metastaserad kolorektalcancer. Vanliga biverkningar som drabbar majoriteten av patienterna är hudproblem av olika slag och svårighetsgrad. Av det skälet tillhandahöll Amgen till vården påsar med hudvårdsprodukter från ett kosmetikaföretag samt informationsblad med bland annat reklam för hudvårdsprodukter och information om hudvård under cancerbehandling. På påsen fanns dels Amgens logotyp, dels texten ”Endast till patienter som får sin första behandling med Vectibix (panitumu-mab). För utvärtes bruk, för hantering av hudreaktioner.” Informationsbroschyren i påsen innehöll information om ”Hudvård vid cancerbehandling” och en beskrivning av hudvårdspro-dukterna i fråga. Där fanns även Am-gens och kosmetikaföretagets företags-logotyper.Enligt LER artikel 11 (kapitel 2, av-delning 1) får hjälpmedel delas ut i syfte att användas för utbildning av med-arbetare och för patientomhändertagande under förutsättning att de är av lågt värde och inte är sådana som rutinmässigt används i mottagarens verksamhet. Med ”lågt värde” avses högst det belopp som vid var tid är fastställt av LIF:s styrelse (för närvarande 450:-). Informations- och utbildningsmaterial och hjälpmedel får inte erbjudas eller delas ut som ett incitament att rekommendera, förskriva, köpa, tillhandahålla, sälja eller administrera läkemedel.

Läs hela artikeln