Avgöranden av IGM-profession

I vanlig ordning finns det några ärenden som bekräftar artikel 2 i Regler för läkemedelsinformation där det anges att produktresumén för ett läkemedel utgör den sakliga utgångspunkten för all information om läkemedlet samt att det enligt praxis krävs att vissa slag av väsentliga uppgifter har uttryckligt stöd i denna. Ärende W1639/16 avsåg en annons från Santen Pharma AB för Lecrolyn ögondroppar för behandling av allergisk konjunktivit. I annonsen förekom påståendet ”Snabb symtomlindring vid ögonbesvär”. IGMp framhöll att väsentliga uppgifter enligt gällande praxis alltid måste vara förankrade i det marknadsförda läkemedlets produktresumé och att olika typer av effektmått, tid till effekt etc hör till detta slag av uppgifter. I beslutet konstaterades att produktresumén för Lecrolyn helt saknar uppgifter om tid till effekt och att annonspåståendet därför stred mot artikel 2. Eftersom det dessutom var så att företaget tidigare fällts av NBL för ett så gott som identiskt påstående sattes IGM-avgiften till 180 000 kr.

Läs hela artikeln som PDF