Höga avgifter utdömda av IGMp och NBL

Höga avgifter utdömda av IGMp och NBL
Under sensommaren och hösten har det kommit ovanligt få avgöranden från IGM/NBL. Sedan senaste numret av PI handlar det faktiskt om endast fem avgöranden – två av NBL, ett av IGMp och två av IGMa. Det mest intressanta är de höga avgifter som satts ut av NBL och IGMp samt det ansvar som NBL ålägger ett läkemedelsföretag som tagit över marknadsföringsansvaret för ett läkemedel från ett annat företag. Här behandlas de bägge NBL-avgörandena samt ett beslut från IGMp respektive IGMa.

Läkemedelsföretags medverkan med olika annonser i annonsoch temabilagor i dagspress riskerar inte sällan att komma i konflikt med Regler för läkemedelsinformation (LER Kap 1). Ett ganska vanligt problem i dessa sammanhang är att företaget misslyckas i sin ambition att informera om specifika läkemedel utan endast presentera företaget som institution, t.ex. sin forskning på visst område. Det var frågan i IGMa:s ärende R089/16. AbbVie hade i en annonsbilaga i Dagens Nyheter som avsåg Radiumhemmets forskningsfonder infört en annons med rubriken ”Fokus på svårbehandlade patienter”. I annonsen återgavs en intervju med bland annat företagets forskningschef som inledningsvis i generella termer beskrev företagets forskningsområden, dock med en tydlig tonvikt på onkologi. Så långt förekom ingen information om enskilda produkter och annonsen kan i den delen ses som s.k. institutionell reklam. Men andra hälften hade underrubriken ”Första läkemedlet i sitt slag” och där beskrevs tämligen ingående ett kommande läkemedel för svårbehandlade patienter med kronisk lymfatisk leukemi. Det beskrevs som en hämmare av BCL-2, ett antiapoptotiskt protein, samt sades det att läkemedlet redan var registrerat i USA och att registrering i Europa beräknades vara klar vid årsskiftet. Eftersom annonsen varit införd i en annonsbilaga i en dagstidning ansåg IGMa att den vände sig till allmänheten. Trots att något läkemedelsnamn inte angavs ansåg han det uppenbart att annonsens andra hälft gällde ett specifikt läkemedel. I den delen kunde annonsen inte ses som generell information om företagets intressen inom onkologi. Han motiverade detta med att det i texten tydliggjordes vilken patientgrupp det kommande läkemedlet gällde, att verkningsmekanismen beskrevs, att det angavs att läkemedlet var nytt i sitt slag samt att det angavs att läkemedlet redan var registrerat i USA och att registrering i Europa väntades inom endast några månader.

Läs hela artikeln som PDF