Framtidens läkemedel i fokus på världskongressen om proteomik

Framtidens läkemedel i fokus på världskongressen om proteomik

Nu är det klart: Stockholm får behålla värdskapet för världs kongressen för proteomik, men arrangemanget flyttas fram till hösten 2021. Coronapandemin gör att HUPO 2020, som skulle arrangerats i höst, blir HUPO 2021. Som lokal värd står Apotekarsocieteten som härmed får en unik möjlighet att lyfta Sverige som en ledande arena för utvecklingen av framtidens läkemedel.
– Proteomik är ett växande forskningsområde där Sverige är fram stående, säger professor György Marko-Varga, som representerar Swedish Proteomics Society, den expertgrupp inom Apotekarsocieteten som arbetat intensivt med kongressplaneringen. Redan idag är 90 procent av de läkemedel vi använder riktade mot proteiner, inte gener.

Beskedet om att den inplanerade kongressen flyttas fram ett år kommer under arbetet med den här artikeln. Efter en tid av ovisshet, och förmodligen en viss dragkamp då kongressen 2021 ursprungligen redan tillfallit Mexiko, står det klart att Stockholm, med ett års fördröjning, behåller rollen som arrangör. Även Mexiko får arrangemanget framflyttat ett år, till 2022.
– Det känns fantastiskt bra och är en väldig lättnad med tanke på allt arbete som många redan lagt ned, säger György Marko-Varga.

Proteomik innebär storskalig analys av proteiner och spelar en stor och växande roll för utvecklingen av innovativa läkemedel. Proteomiken är också av central betydelse för biomarkörforskningen och utvecklingen av diagnostik och biologiska läkemedel, områden där svensk forskning står sig väl i en internationell jämförelse. Att Sverige har en så stark ställning inom proteomiken kan förklaras med banbrytande initiativ som Science For Life Laboratory och Center of Excellence in Biological and Medical Mass Spectrometry. Ironiskt nog har det nya coronaviruset, som ju satte stopp för HUPO2020, nu också satt ljuset på proteomikens kliniska potential. Det är SPS-anknutna forskare som ligger bakom det serologiska test som, till skillnad från snart sagt alla de antikroppstester som kommit fram världen över, gett övertygande resultat i en uppmärksammad studie på 500 anställda vid Danderyds sjukhus.

Baserat på erfarenheter och teknologi som utvecklats inom ramen för bland annat SciLifeLab och Human Protein Atlas har Sophia Hober, professor i molekylär bioteknik vid KTH tillika medlem i SPS vetenskapliga nämnd, och kolleger på rekordtid lyckats ta fram ett skalbart test som, åtminstone i initialskedet, varit hundraprocentigt både vad gäller sensitivitet och specificitet.

Särskild fokussatsning
Att Apotekarsocieteten i hård internationell konkurrens förärats värdskapet för den högprofilerade konferensen sammanfaller också med en särskild fokussatsning på området ”framtidens läkemedel” inom organisationen.
– Det här är ett fokusområde där alla våra kretsar och vetenskapliga sektioner kan känna sig involverade, säger Lisa Bandholtz, vetenskaplig sekreterare på Apotekarsocieteten. Organisationen har haft flera workshops för att identifiera prioriterade områden för exempelvis utbildningssatsningar och seminarier. Det gäller bland annat ATMP, Advanced Therapy Medicinal Products, biologiska läkemedel och det som brukar kallas precision medicine.
Med det växande intresset för cell- och genterapier kan ATMP bli ett område som utgör att brett tema som involverar även externa aktörer.
– Tanken är att vi kan ta ledarskap inom det här viktiga området, säger Lisa Bandholtz och förklarar Apotekarsocietetens övergripande hållning:
– Modern läkemedelsutveckling kännetecknas av snabba innovationsprocesser där helt nya tekniker och läkemedel når patienten. Några av trenderna är nya typer av terapeutiska små molekyler, allt fler biologiska läkemedel, stora satsningar inom cell- och genterapi och individualiserad läkemedelsbehandling. I takt med detta krävs fokus på hela utvecklingskedjan från upptäckt till produkt. Vi arbetar aktivt med opinionsbildning – gemensamt med industri och akademi – för att Sverige ska ha ett gynnsamt vetenskapligt klimat som stärker kompetensen i hela denna kedja.

Läs hela artikeln