Förutsättningarna för kliniska prövningar måste bli bättre

Energi- och näringsminister Ebba Busch, sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson, socialminister Jakob Forssmed, utbildningsminister Mats Persson, skriver i en debattartikel i Dagens Industri, den 27 juni 2024.

I stark internationell konkurrens ska Sverige erbjuda attraktiva förutsättningar för forskning och innovation. Regeringens olika uppdrag på området stärker landets konkurrenskraft och möjligheten att marknadsföra Sveriges förmåga som land för kliniska prövningar, skriver företrädare för regeringen.

Kliniska prövningar är undersökningar som ska säkerställa att nya läkemedel och medicintekniska produkter är både säkra och effektiva. De är helt avgörande i utvecklingen och framtagandet av nya läkemedel och medicintekniska produkter, så att dessa når patienterna. Syftet med kliniska prövningar är att utveckla morgondagens behandlingsalternativ inom hälso- och sjukvården. Kliniska prövningar är hjärtat i arbetet att förstå, behandla och förebygga sjukdomar, och därmed en förutsättning för att skapa en framtid där hälsa och välbefinnande är tillgängligt för alla. Det handlar inte minst om att i framtiden kunna bota sjukdomar som vi idag inte kan bota, exempelvis en svår cancersjukdom. Kliniska prövningar är även en viktig del av life science-sektorn och Sveriges förutsägningar att vara en ledande kunskaps- och forskningsnation.

Regeringen ger nu Läkemedelsverket i uppdrag att, med utgångspunkt i utredningen Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar (Ds 2023:8), föreslå förbättrade förutsättningar och stärkt kapacitet för att genomföra kliniska prövningar i Sverige. Syftet är att bidra till konkurrenskraftiga förutsättningar förkliniska prövningar, som möter så väl behoven från patienter och hälso- och sjukvård som näringslivet och akademin. Målsättningen ska vara en effektiv, tillgänglig och öppen förvaltning som stödjer innovation och delaktighet. Det kan leda till att ett ökat antal kliniska prövningar kan genomföras i Sverige.

Regeringen har sedan tidigare gett Läkemedelsverket i uppdrag att genomföra kompetenshöjande åtgärder för att främja kliniska prövningar i Sverige. Läkemedelsverket har också fått i uppdrag att sammanställa nationell statistik över kliniska prövningar. Det är en förutsättning för tillgången till jämlik vård i hela landet.

Regeringen anser att förutsättningarna för kliniska prövningar i Sverige behöver bli bättre. Möjligheten att introducera nya läkemedel är avgörande för patienter, sjukvården och Sveriges välstånd. När godkännandet och introduktion av läkemedlet Losec kom revolutionerades möjligheterna att behandla magsår. Marknadsinträdet av Losec gjorde att magsår gick från att vara livshotande folksjukdom förenat med kirurgi och inläggning på sjukhus, till att kunna behandlas med en tablett. Läkemedlet blev även snabbt en av Sveriges viktigaste exportprodukter.

För få prövningar av läkemedel och medicintekniska produkter innebär ett hinder för framsteg inom medicinsk utveckling. Det innebär färre möjligheter att introducera nya behandlingsmetoder och läkemedel som kan göra verklig skillnad i patienters liv. Det handlar också om att stärka svensk konkurrenskraft och säkerställa ekonomiskt välstånd och samtidigt bidra till Sveriges position som en ledande kunskaps- och forskningsnation. Läkemedel utgör drygt 7 procent av Sveriges totala varuexport och life science är därmed en av Sveriges viktigaste näringslivssektorer.

I stark internationell konkurrens ska Sverige erbjuda attraktiva förutsättningar för forskning och innovation. Regeringens olika uppdrag på området stärker landets konkurrenskraft och möjligheten att marknadsföra Sveriges förmåga som land för kliniska prövningar.

Det kommer att krävas ansträngningar för att öka antalet kliniska prövningar. Flera aktörer måste samverka för att överbrygga klyftan mellan forskning och marknad, vilket i sin tur kan accelerera överföringen av innovationer till sjukvården. Nära samverkan mellan hälso- och sjukvård, företag och universitet och högskolor är en förutsättning för att kliniska prövningar ska kunna genomföras på bästa sätt. Regeringens vidtagna åtgärder är centrala för att intensifiera arbetet för att Sverige ska vara ett attraktivt land för kliniska prövningar.

Ebba Busch, Energi- och näringsminister (KD)

Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister (KD)

Jakob Forssmed, socialminister (KD)

Mats Persson, utbildningsminister (L)

Pressbilder: Regeringskansliet