EULAR 2024 – Otezla reducerar axial inflammation hos patienter med psoriasisartrit

Perifer artrit är den vanligaste kliniska manifestationen hos patienter med psoriasisartrit, men uppemot hälften av dem drabbas också av axial involvering vilket leder till inflammatorisk ryggsmärta och försämrad livskvalitet.1

Nu visar nya resultat från MOSAIC, den första kliniska prövningen där inflammation bedöms med magnetkamera, att behandling med Otezla signifikant minskar axial inflammation hos patienter med tidig psoriasisartrit, PsA.

Detta är ett av flera exempel på nyheter om Otezla vid PsA som presenterats på nyligen avslutade EULAR 2024, Europas viktigaste kongress inom reumatologi, som hölls i Wien den 12–15 juni.

I den enarmade, öppna fas IV-studien MOSAIC behandlades 122 patienter, som vid baslinjen haft PsA i 1,9 år i genomsnitt, med Otezla (apremilast) 30 mg två gånger dagligen i upp till 48 veckor. (Primärt utfallsmått i den ursprungliga MOSAIC-studien var förändring vid vecka 24 bedömt med MRI av handen från baslinjen i det sammansatta poängvärdet för benmärgsödem, synovit och tenosynovit i fingrar.)

40 av patienterna bedömdes av prövarna ha psoriasisspondylit, det vill säga PsA där inflammation påverkar ryggraden, och uppgav att de hade måttlig till svår ryggsmärta enligt BASDAI Item 2 ≥4 (BASDAI = Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index).

39 av dessa patienter undersöktes med kontrastförstärkt helkropps-MRI (WB-MRI = Whole Body Magnetic Resonance Imaging) och bedömdes med ”Canada-Denmark (CANDEN) MRI scoring system”, ett poängsystem som används för att kvantifiera inflammatoriska och strukturella lesioner i ryggraden vid axial spondyloartrit.

Den genomsnittliga inflammationspoängen enligt CANDEN hade minskat vid 24 veckor med 2,56 poäng (95% CI -3,59, -1,52) från 4,75 vid baslinjen. Efter 48 veckor var skillnaden fortfarande signifikant, med en minskning på 2,13 poäng (95% CI −3,66, −0,60) från 4,67 poäng i baslinjen. Framför allt noterades signifikanta förbättringar i kotkroppar där baslinjepoängen minskade från 3,83 med 2,17 (95% CI −2,96, −1,38) vid 24 veckor, respektive från 3,57 med 1,77 (95% CI −2,75, −0,78) vid 48 veckor. För posterolaterala element i ryggraden minskade poängen med 0,77 (95% CI −0,94, −0,60) från 0,81 vid baslinjen vid vecka 24, respektive från 1,09 med 0,79 (95% CI −1,06, −0,53) poäng vid vecka 48.

Ingen signifikant förändring observerades i facettledsinflammation eller poäng enligt SPARCC Spine Score respektive SI Joint Score (SPARCC = Spondyloarthritis Research Consortium of Canada).

Inga nya säkerhetssignaler observerades.

På EULAR presenterades ytterligare ett abstract från MOSAIC, Apremilast Reduces Inflammation as Measured by MRI, Clinical Outcomes, and Patient-Reported Outcomes in Patients With Psoriatic Arthritis: Results From the Phase 4 MOSAIC Study.

Här har forskarna dels, som i exemplet ovan, utgått från helkropps-MRI, dels från MRI av handen. Alla bilder granskades av två erfarna radiologer som inte fick ta del av klinisk förhandsinformation.

De MRI-baserade effektmåtten inkluderade förändring från baslinjen i sammansatt och total inflammationspoäng för benmärgsödem, synovit och tenosynovit i fingrar 2–5 (alla utom tummen) enligt PsAMRIS (Psoriatic Arthritis Magnetic Resonance Imaging Score) vid vecka 24 och 48. Därutöver bedömdes totalt perifert inflammationsindex (det vill säga både led- och entesitinflammation) enligt WB-MRI.

De kliniska utfallen inkluderade förändring från baslinjen till vecka 24 och 48 i antal svullna leder (SJC = Swollen Joint Count), antal ömma leder (TJC = Tender Joint Count), klinisk sjukdomsaktivitet för PsA (cDAPSA = Clinical Disease Activity Index for Psoriatic Arthritis) och utvärderarens globala bedömning av sjukdomsaktivitet.

Patientrapporterade utfall inkluderade förändring från baslinjen enligt frågeformuläret PsAID-12 (PsAID-12 = PsA Impact of Disease 12-items), patientbedömd sjukdomsaktivitet och smärta samt funktionsindexet HAQ-DI (HAQ-DI = Health Assessment Questionnaire-Disability Index).

Behandling med apremilast resulterade i signifikanta förändringar från baslinjen till vecka 24 och 48 i sammansatt och total inflammationspoäng enligt PsAMRIS samt perifert inflammationsindex enligt WB-MRI. Signifikanta minskningar observerades i såväl kliniska som patientrapporterade utfall vid vecka 24 och 48, inklusive SJC, TJC, cDAPSA, utvärderarens globala bedömning av sjukdomsaktivitet, PsAID-12, patientens globala bedömning av sjukdomsaktivitet, patientens bedömning av smärta och HAQ-DI.

Se nedan för detaljerade resultat.

Ett tredje abstract med titeln Apremilast Treatment in Early Oligoarticular Psoriatic Arthritis (PsA) Improves Clinical and Patient-Reported Outcomes for Up to 48 Weeks bygger på data från FOREMOST, en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie. Här rapporteras 48 veckors effekt och säkerhet av apremilast jämfört med placebo hos patienter med tidig oligoartikulär psoriasisartrit, alltså PsA där högst fyra leder är påverkade av inflammation. De flesta kliniska studier på PsA exkluderar patienter med tidig oligoartikulär sjukdom varför evidensen för behandlingsbeslut i denna grupp är begränsad.

De 308 patienterna i studien hade haft PsA i högst fem år (genomsnittlig varaktighet 9,9 månader) med begränsat ledengagemang (SJC >1–≤4 och TJC >1–≤4). De randomiserades 2:1 till apremilast (30 mg två gånger dagligen) eller placebo i 24 veckor följt av en förlängningsfas där samtliga patienter fick apremilast till vecka 48. Primärt effektmått var förändring i minimal sjukdomsaktivitet (MDA-Joints) vid vecka 16.

Vid vecka 16 hade 33,9 procent av dem som behandlats med apremilast MDA-Joints medan motsvarande andel i placebogruppen var 16,0 procent.

Under den placebokontrollerade fasen förbättrades genomsnittlig SJC och TJC i apremilast-gruppen och försämrades i placebogruppen. Ytterligare förbättringar observerades bland dem som fick apremilast till vecka 48. Inga nya säkerhetssignaler upptäcktes.

Sammanfattningsvis konstateras att apremilast ledde till tidiga förbättringar i kliniska och patientrapporterade resultat hos patienter med tidig oligoartikulär PsA. Dessa fördelar bibehölls och förbättrades över 48 veckor utan nya säkerhetssignaler. Prövarna menar att detta är den första evidensen från en randomiserad kontrollerad studie som skulle kunna vägleda behandlingsbeslut hos denna patientgrupp.

Detaljerade resultat från Apremilast Reduces Inflammation as Measured by MRI, Clinical Outcomes, and Patient-Reported Outcomes in Patients With Psoriatic Arthritis: Results From the Phase 4 MOSAIC Study
Behandling med apremilast resulterade i förändringar från baslinjen till vecka 24 och 48 i sammansatt inflammationspoäng −2.3 (95% CI −4,7, 0,1) respektive −2,1 (95% CI −5.5, −0,4) samt i total inflammationspoäng −3,6 (95% CI −7,1, −0,1) respektive −4,35 (95% CI −8,1, −0,6) enligt PsAMRIS.

Signifikanta minskningar från baslinjen observerades i perifert inflammationsindex −3,5 (95% CI −5,5, −1,5) i vecka 24 och −4,1 (95% CI −6,4, −1,7) i vecka 48 enligt WB-MRI.

Ytterligare minskningar observerades i såväl kliniska som patientrapporterade utfall vid vecka 24 och 48, inklusive SJC −5,8 (95% CI −7,2, −4,4) respektive −6,3 (95% CI −8,1, −4,6), TJC −7,9 (95% CI −9,8, −6,1) respektive −8,4 (95%CI −10,9, −6,0), cDAPSA −15,3 (95% CI −18,1, −12,5) respektive −17,2 (95% CI −20,8, −13,5), utvärderarens globala bedömning av sjukdomsaktivitet −2,7 (95%CI −3,1, −2,3) respektive −2,8 (95% CI −3,3, −2,4), PsAID-12 −1,4 (95% CI −1,7, −1,0) respektive −1,6 (95% CI −2,0, −1,3), patientens globala bedömning av sjukdomsaktivitet −1,3 (95% CI −1,8, −0,9) respektive −1,6 (95% CI −2,1, −1,1), patientens bedömning av smärta −1,4 (95% CI −1,9, −1,0) respektive −2.0 (95% CI −2,.4, −1,.5) och HAQ-DI −0.3 (95% CI −0,4, −0,2) respektive −0,4 (95% CI −0,5, −0,3).

Definition och beskrivning av begrepp
Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI): Ett validerat diagnostiskt frågeformulär där patienter får ange svårighetsgrad av olika sjukdomstecken på en skala från 0 till 10, ingen svårighet till värsta tänkbara. ”BASDAI Item 2 ≥4”, som omnämns i texten, innebär att en patient har rapporterat en svårighetsgrad på minst 4 av 10 på andra frågan i formuläret, ”Hur upplever du vanligen din nack-, rygg- och höftsmärta?”.

Canada-Denmark MRI scoring system (CANDEN): En detaljerad och strukturerad metod för att bedöma och kvantifiera inflammatoriska och strukturella lesioner i ryggraden hos patienter med axial spondyloartrit med hjälp av magnetresonanstomografi (MRI). Flera anatomiska bedöms, såsom kotkroppar, posterolaterala element (bakre och laterala delar av ryggkotor) och facettleder (leder mellan ryggkotor) bedöms separat varpå en samlad poäng räknas samman och kan följas över tid. Systemet utvecklades genom ett samarbete mellan forskare från Kanada och Danmark, vilket framgår av namnet.

Clinical Disease Activity Index for Psoriatic Arthritis (cDAPSA) = Klinisk sjukdomsaktivitet för PsA är ett sammansatt index som används för att mäta sjukdomsaktivitet vid psoriasisartrit. cDAPSA inkluderar svullna och ömma leder, patientens globala bedömning av sjukdomsaktivitet, smärta samt läkarens utvärdering.

Whole Body Magnetic Resonance Imaging (WB-MRI): Helkropps-MRI är en avbildningsteknik som ger detaljerade bilder av hela kroppen vilket möjliggör bedömning av inflammation och andra sjukdomsprocesser i flera delar av kroppen samtidigt.

Health Assessment Questionnaire-Disability Index (HAQ-DI): Ett frågeformulär som används för att bedöma en patients fysiska funktion och förmåga att utföra dagliga aktiviteter. Det används ofta vid reumatologiska sjukdomar för att mäta funktionsnedsättning och sjukdomens påverkan på dagligt liv.

Magnetic resonance imaging (MRI): Magnetisk resonanstomografi är en radiologisk teknik för avbildning av anatomin och de fysiologiska processerna inuti kroppen. Vid MRI används starka magnetfält, magnetfältsgradienter och radiovågor för att generera bilder av organen i kroppen.

Minimal Disease Activity in Joints (MDA-Joints): Ett mått på sjukdomsaktivitet i lederna hos patienter med PsA. MDA utgör ofta ett behandlingsmål där ett antal specifika kriterier ska vara uppfyllda, exempelvis SJC ≤ 1, TJC ≤ 1 och HAQ-DI ≤ 0,5.

PsA Impact of Disease 12-items (PsAID-12): Ett formulär bestående av 12 frågor som används för att bedöma hur psoriasisartrit påverkar patientens livskvalitet. Bedömningen inkluderar aspekter som smärta, trötthet, hudproblem, arbetsförmåga och emotionellt välbefinnande.

Psoriatic Arthritis Magnetic Resonance Imaging Score (PsAMRIS): Ett poängsystem för att bedöma inflammation i händerna hos patienter med psoriasisartrit, baserat på MRI-bilder. Systemet inkluderar bedömning av benmärgsödem, synovit och tenosynovit.

Spondyloarthritis Research Consortium (SPARCC) Spine resp. SI Joint Score: Ett poängsättningssystem för bedömning av inflammation i specifika regioner av ryggraden respektive sacroiliakalederna (SI-lederna) med MRI vid spondyloartrit inklusive psoriasisartrit.

Swollen Joint Count (SJC) = Antal leder som är svullna på grund av inflammation är ett kliniskt mått som används för att bedöma sjukdomsaktiviteten vid artrit.

Tender Joint Count (TJC) = Antal ömma leder som är ömma vid palpation är ett kliniskt mått som används för att bedöma smärta och sjukdomsaktivitet vid artrit.