Elrexfio visar medianöverlevnad på mer än två år hos personer med recidiverande eller refraktärt multipelt myelom

Vid den europeiska hematologikongressen (EHA) presenterade Pfizer överlevnadsresultat från fas 2-studien MagnetisMM-3 med Elrexfio (elranatamab). Studien visade en medianöverlevnad på mer än två år hos patienter med recidiverande eller refraktärt multipelt myelom (MM).

I MagnetisMM-3-studien uppnådde patienter en medianöverlevnad (OS) på 24,6 månader och en progressionsfri överlevnad (PFS) på 17,2 månader i median. Dessutom visade ELREXFIO en total responsfrekvens (ORR) på 61,0 %, med fördjupade svar över tid och en uppskattad frekvens av respons på 66,9 % efter två år.

– Dessa överlevnadsdata är uppmuntrande för patienter med multipelt myelom som har begränsade behandlingsalternativ på grund av behandlingsresistens. Säkerhet och tolerabilitet överensstämde med vad som tidigare observerats. 4,1 % av patienterna drabbades av sekundära primära maligniteter, säger Hareth Nahi, medicisnk rådgivare inom hematologi på Pfizer i Sverige.

– De senaste resultaten från MagnetisMM-3 förstärker den effekt som observerats med Elrexfio i en relapserande eller refraktär miljö. Elrexfio har potentialen att bli ett viktigt behandlingsalternativ för personer med multipelt myelom, fortsätter Hareth Nahi.

Om multipelt myelom
• Multipelt myelom är en aggressiv och än så länge obotlig blodcancer som påverkar plasmacellerna som bildas i benmärgen.

• Multipelt myelom är en av de vanligaste typerna av blodcancer, och i Sverige är det ungefär 660 personer som diagnostiseras med sjukdomen varje år.2 I Europa är det över 50 000 nya fall som diagnostiseras årligen.3

• Personer med diagnosen multipelt myelom har en median överlevnadsgrad på 5-10 år4och även om sjukdomsförloppet varierar från person till person är återfall nästan oundvikliga.

Om Elrexfio (elranatamab)1
Elrexfio är indicerat som monoterapi för behandling av vuxna patienter med recidiverande och refraktärt multipelt myelom som har fått minst tre tidigare behandlingar, inklusive ett immunmodulerande medel, en proteasomhämmare och en anti‑CD38‑antikropp, och som har uppvisat sjukdomsprogression vid den senaste behandlingen.

Elrexfio är en antikropp som har utformats för att känna igen och fästa på specifika mål i kroppen. Elrexfio riktar sig mot BCMA (B-cellsmognadsantigen) som finns på cancerceller vid multipelt myelom och CD3 (differentieringskluster 3) som finns på T-lymfocyter, en viss typ av vita blodkroppar i immunförsvaret. Läkemedlet fungerar genom att fästa på dessa mål och på så sätt sammanföra cancercellerna och T-cellerna vilket hjälper immunförsvaret att förstöra cancercellerna i multipelt myelom.

Pfizers kliniska utvecklingsprogram MagnetisMM fortsätter att undersöka användningen av Elrexfio över hela spektrumet av patienter med multipelt myelom. Ytterligare studier jämför Elrexfio med nuvarande vårdstandard och undersöker dess effektivitet i kombination med andra behandlingar.

För mer information om MagnetisMM-3 och ELREXFIO, besök www.clinicaltrials.gov (NCT04649359).

Rekommendation av NT-rådet
Den 14 juni gav också NT-rådet en rekommendation att Elrexfio används för att behandla vuxna patienter som har fått minst tre andra cancerbehandlingar, inklusive en anti-CD38-antikropp, en proteasomhämmare och ett immunmodulerande medel och som har uppvisat sjukdomsprogression vid den senaste behandlingen, förutsatt att:

dosering/utglesning av ELREXFIO sker i enlighet med rekommendation från vårdprogramgruppen för multipelt myelom

regionerna ansvarar för att de patienter som behandlas med ELREXFIO registreras så att insättning, behandlingsfrekvens och dos kan följas upp

Här kan du läsa rekommendationen i sin helhet

Referenser

Produktresumé Elrexfio, www.fass.se

https://www.cancerfonden.se/om-cancer/cancersjukdomar/myelom

Myeloma Patients Europe: Myeloma A Patients Guide https://www.mpeurope.org/wp-content/uploads/2023/01/Myeloma-Patients-Guide.pdf

Regionalt Cancercentrum Väst, september 2023, Nationell kvalitetsregisterrapport för anmälningar av diagnoser 2015-2022 och ettårsuppföljningar av diagnoser 2015-2021 från Svenska Myeomregistret.