Bristande kvalitet i IGN-beslut

Under årets tre första månader har NBL avgett sex uttalanden och IGN tolv. Av särskilt intresse är en grupp IGN-avgöranden som rör frågan om vad som utgör kommersiell läkemedelsinformation eller annan information, exempelvis institutionell reklam, där Regler för läkemedelsinformation inte är tillämpliga, Kvaliteten hos dessa IGN-beslut är tyvärr inte vad den borde vara och i flera fall kan IGN:s slutsats ifrågasättas. Huvudparten av denna artikel ägnas åt denna fråga. För första gången har NBL behandlat en anmälan mot en förhandsgodkänd hemsida där vissa formaliafrågor rörande sådana får sin lösning. NBL har vidare behandlat ett ärende rörande artikel 17 p 10 och upplysningar om begränsningar i fråga om läkemedelsförmånen som får ses som en precisering och viss skärpning av praxis i det speciella hänseendet.

Kommersiell läkemedelsinformation eller inte?
Detta är en svårbedömd fråga där alla omständigheter i det enskilda fallet måste beaktas. I min referatartikel i förra PI-utgåvan ägnades en del utrymme åt denna fråga. Denna är många gånger en av de svåraste att ta ställning till i samband med olika slag av information från läkemedelsföretag. Kommer man fram
till att det handlar om kommersiell läkemedelsinformation, det vill säga att informationen har befintliga eller kommande läkemedelsprodukter som föremål,
är Regler för läkemedelsinformation tillämpliga. Har informationen något annat som föremål, exempelvis om den handlar om företaget som sådant (institutionell reklam), dess forskning, erbjudanden till befintliga eller potentiella aktieköpare/investerare eller om den utgör medicinsk debatt, är informationsreglerna inte tillämpliga.

Som framgår av referatet i förra numret av PI avseende ett ärende, som IGN överlåtit till NBL utan eget beslut, skall bedömningen av detta slags frågor utgå från en samlad bedömning av alla omständigheter i det enskilda fallet. Som likaledes framgår av referatet gjorde NBL också en genomgång av en rad omständigheter i det aktuella ärendet och fann, enligt min mening korrekt, att läkemedelsinformation förelåg. Under vintern har IGN handlagt ett betydande antal ärenden som avser frågan om det handlar om marknadsföring av läkemedel eller annan form av information där informationsreglerna inte är tillämpliga. Kvaliteten på IGN:s argumentering är, även i de fall man sannolikt kommit till en korrekt slutsats, på det hela taget inte acceptabel.

Läs hela artikeln