Begränsning i möjligheten att avstå från upphörandeuppmaning

Under de två senaste månaderna har NBL avgett fyra beslut. De mest intressanta är två beslut som innebär en begränsning av möjligheten att vid anmälan mot konkurrentföretag avstå från den inledande upphörandeuppmaningen. Ett annat intressant avgörande avser inbjudan till ett webbinarium. Under samma period har IGN avgett nitton beslut varav hela tolv handlar om bannerannonsering för Rx-läkemedel. Utöver dessa tas också upp ett ärende rörande 18-årsgränsen för läkemedelsreklam samt ett som rör den sällan aktualiserade frågan om reklamen är stötande och stridande mot artikel 103 i Regler för läkemedelsinformation.

Kravet på upphörandeuppmaning vid anmälan mot konkurrentföretag Ett viktigt inslag i de regler som gäller för behandlingen av ärenden hos IGN och NBL är kravet på upphörandeuppmaning. Enligt § 21 i stadgarna för IGN och NBL skall ett läkemedelsföretag innan anmälan till IGN/NBL först försöka lösa frågan om en konkurrent
åsidosatt någon regel i LER genom att skicka en upphörandeuppmaning till denne. Enligt andra stycket i samma bestämmelse kan IGN respektive NBL medge undantag från detta krav om konkurrentens marknadsföringsåtgärd innefattar ett allvarligt åsidosättande av god branschsed eller om ett snabbt ingripande är påkallat för att hindra ytterligare skadeverkningar av åtgärden.

I två ärenden (NBL1088/21 och NBL 1091/21) har NBL med identisk motivering beslutat att inte medge undantag från kravet på upphörandeuppmaning. Det första ärendet avsåg en direktanmälan till IGN från GSK mot AstraZeneca och avsåg innehållet i en föreläsning som hållits av en professor i lungmedicin på ett symposium vid Svenska Lungkongressen i maj 2021. Då föreläsningen redan var genomförd uttalade IGN att det handlade om en marknadsföringsåtgärd av engångskaraktär och medgav undantag från kravet på upphörandeuppmaning. Därvid hänvisades till praxis enligt ärendet NBL 1057/18.

AstraZeneca överklagade till NBL beslutet att medge undantag från huvudregeln om upphörandeuppmaning. Det andra ärendet gällde en direktanmälan från AbbVie mot vad som förekom i en virtuell monter från UCB Pharma vid Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologis (SSDV) möte i maj 2021. I sak ansåg AbbVie att UCB i montern bland annat ägnat sig åt prelansering av ännu inte registrerade läkemedel. Av samma skäl som i det förra ärendet medgav IGN undantag från huvudregeln om upphörandeuppmaning. UCB:s svaromål innehöll huvudsakligen invändningar mot att IGN medgett undantag från kravet på upphörandeuppmaning varpå IGN hänsköt ärendet till NBL utan eget beslut.

Läs hela artikeln