Bättre information vid läkemedelsbrist

I dag arbetar många aktörer med att hantera bristsituationer som uppstår på läkemedelsmarknaden, men samordningen är enligt regeringen inte tillräckligt utvecklad. Läkemedelsverket ska nu etablera en mer formell struktur för samordning för att snabbare kunna dela information.
– Att läkemedel tar slut är mycket allvarligt. Genom bättre informationsutbyte kan vi minska konsekvenserna för patienten. Ingen ska behöva vänta på behandling eller få en sämre behandling än nödvändigt om det finns behandlingsalternativ, säger socialminister Lena Hallengren.

Syftet med uppdraget är att skapa rutiner för en snabbare insamling av information om läkemedel som är restnoterade och underlätta uppdatering och kommunikation av lägesbilder. Detta förutsätter att det finns en arbetsprocess som möjliggör ett aktivt deltagande från de viktigaste aktörerna och en tydligare ansvarsfördelning.

Läkemedelsverket ska även utveckla sin informationsspridning till de som berörs – exempelvis genom att i högre grad än i dag vägleda hälso- och sjukvården om eventuella alternativa behandlingsmöjligheter i samband med kritiska eller potentiellt kritiska bristsituationer.
– För hälso- och sjukvårdspersonal innebär uppdraget en möjlighet till stora tidsbesparingar. Personalen behöver lägga mindre tid på att ta reda på vad en bristsituation innebär samt hur den kan hanteras, säger socialminister Lena Hallengren.

Läkemedelsverket får för uppdragets genomförande använda 1,3 miljoner kronor under 2019. Den första delen av uppdraget, som rör samordning mellan berörda aktörer, ska redovisas senast den 31 januari 2020. Den andra delen av uppdraget, som rör vidareutveckling av informationsgivning, ska redovisas senast den 30 juni 2020.

Regeringen avser att årligen avsätta 2,6 miljoner kronor för arbetet under 2020–2023.
När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?
Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.
Kontakt
Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
073-085 72 64
e-post till Jasmina Sofic