Avtal med USA främjar cancerforskningen

Sverige och USA har ingått ett bilateralt samarbetsavtal om cancerforskning och cancervård. Avtalet bygger vidare på det samarbetsavtal som slöts mellan länderna 2016, och syftar till att nå snabbare forskningsresultat genom ökat utbyte.

– Både Sverige och USA är ledande inom medicinsk forskning med en stark innovations- och life science-sektor. Tillsammans bidrar vi båda till den globala kampen mot cancer. Med detta avtal fortsätter vi att arbeta tillsammans, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Deputy Secretary for Health and Human Services, Andrea Palm, och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson signerar avtalet

Deputy Secretary for Health and Human Services, Andrea Palm, signerar avtalet för USA och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson signerar avtalet för Sverige. Foto: Joel Apelthun/Regeringskansliet

– Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen och antalet som drabbas av sjukdomen förväntas öka i framtiden. Framgångsrik forskning inom det här området kan rädda liv. I dag bedrivs världsledande cancerforskning vid flera amerikanska universitet och ett nära samarbete med USA är därför mycket värdefullt för både svenska lärosäten och våra forskningsfinansiärer. Med det nya samarbetsavtalet höjer vi ambitionerna ytterligare, säger utbildningsminister Mats Persson.

Avtalet skrevs under av sjukvårdsministern och Andrea Palm, USA:s vice hälsominister, vid konferensen US-Sweden Cancer Summit 2024, som hölls på den svenska ambassaden i Washington DC. Avtalet ingås inom ramen för ett bredare avtal med USA och vetenskapligt och tekniskt samarbete som signerades 2006, och bygger på ett tidigare samarbetsavtal mellan länderna för perioden 2016 – 2021. Det har också koppling till The Cancer Moonshot, ett forskningsprogram som initierades av den amerikanska regeringen 2016 med syftet att påskynda framstegen mot cancer. Initiativet fokuserar bland annat på tidig upptäckt av cancer, förebyggande och främja jämlik vård.

Avtalet syftar till att främja utbyte mellan länderna inom cancerforskning och implementeringen av cancerforskning i cancervården. Målet är att genom ett ökat utbyte snabbare nå forskningsresultat som leder till ett stärkande av hela sjukvårdskedjan för cancerpatienter, inklusive prevention och ökad livskvalitet.

I avtalet beskrivs det övergripande ramverket för att stödja och bedriva forskning med hög kvalitet, underlätta tidig upptäckt och behandling av cancer. Genom avtalet har fler samarbeten mellan forskningsinstitutioner och lärosäten förstärkts och Sverige har fått fler och närmare kontakter med USA inom detta område.

Det fortsatta samarbetet med USA blir värdefullt inom flera områden. Förutom att det anknyter till den svenska cancerstrategin anknyter det också till EU:s cancerplan för att förebygga och vårda cancer. Det pågår ett omfattande samarbete mellan forskare och experter från Sverige och USA.

Ett exempel på utkomsten av det tidigare avtalet är grundandet av Cancer Moonshot Lund Center, vid Lunds universitet, där forskning bedrivs tillsammans med lärosäten, sjukhus och kliniska center i USA och andra länder.

­– Det är glädjande att Sverige och svensk forskning och life science har deltagit i Cancer Moonshot sedan starten och vi avser att fortsätta delta i den globala kampen mot cancer. Forskning på det här området tar lång tid, och jag är glad att vi genom avtalet säkerställer kontinuitet i samarbetet, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.