Avhandling om värdet av utvärdering och implementering av läkemedel

I en avhandling av Kasper Johannesen, doktorand vid CMT, tas vikten upp av att analysera och förstå effekten av policyer som styr pris på och implementering av läkemedel, oavsett om målet är att maximera värdet av tillgängliga läkemedel eller om hänsyn också skall tas till att stimulera utvecklingen av nya läkemedel i framtiden.

Läkemedel är en viktig komponent i dagens hälso- och sjukvård och en resurs som bidrar till att förbättra hälsan i befolkningen. Om läkemedelspriserna som sätts av de privata företag som utvecklar och äger rättigheterna till nya läkemedel är höga kan dock värdet som läkemedlen bidrar med till hälso- och sjukvården ifrågasättas. Offentligt finansierade hälso- och sjukvårdssystem behöver få ut mesta möjliga av begränsade resurser, vilket har blivit ännu tydligare de senaste åren med en åldrande befolkning, snabb teknisk utveckling och en global pandemi. Att sänka läkemedelspriserna kan öka värdet som läkemedlen bidrar med till hälso- och sjukvårdssystemen idag. Samtidigt kan lägre priser minska incitamenten att utveckla framtida behandlingar. Därför måste hälso- och sjukvårdssystemen hitta en balans mellan att maximera värdet från de behandlingar som finns tillgängliga idag och att samtidigt stimulera utvecklingen av framtida behandlingar.

Myndigheter och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården använder olika policyer för att kontrollera priser på och användning av läkemedel. Dessa policyer är dock sällan föremål för formell analys och hur de påverkar hälsan på kort och lång sikt är ofta oklart.

Syftet med avhandlingen
Syftet med avhandlingen var att undersöka hur policyer som styr läkemedelspriser samt implementering av nya läkemedel kan påverka både hälsan i befolkningen och incitament för forskning och utveckling (FoU) av läkemedel.
Avhandlingen tar upp frågor som:
– Hur bör vi utvärdera läkemedel för att säkra snabb tillgång, men samtidigt bara inför dem som är kostnadseffektiva?
–Vilka konsekvenser finns av regionala skillnader i implementering?
–Vilken effekt hade den utbredda implementeringen av trombocyt-tikagrelor för patienter på sjukhus för hjärtinfakt efter att den implementerades i klinisk praxis

Sammanfattning av avhandlingen
Sammanfattningsvis visar avhandlingen på vikten och värdet av att analysera och förstå effekten av policyer som styr pris på och implementering av läkemedel. Avhandlingen visar att stora hälsovinster kan nås om regioner implementerar behandlingar på samma sätt som de regioner som är snabbast på att implementera. Värdet av att förbättra användningen av effektiva och kostnadseffektiva läkemedel är inte lika uppenbart eller konkret som besparingar från sänkta läkemedelspriser men förefaller kunna bidra till förbättrad hälsa i befolkningen både på kort och lång sikt. Studien av ticagrelor för dess användning av denna behandling har minskat tolvmånadersdödligheten för patienter som behandlats för MI på svenska sjukhus, sedan introduktionen 2011.

För mer information kontakta:
[email protected]

Länk till avhandlingen:
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1548084&dswid=-4476