Avgöranden från NBL och IGN

Avgöranden från NBL och IGN

NBL har under de sista två månaderna av förra året avgett tre yttranden. Två av dessa är av allmänt intresse. Det första gällde den ofta mycket svåra gränsdragningen mellan läkemedelsreklam och annan information/marknadsföring som inte faller under Regler för läkemedelsinformation. Det andra är ett första och därmed viktigt prejudikat rörande information i sociala media. Under samma period har IGN kommit med ett knappt tiotal avgörande som huvudsakligen handlat om det allmänna kravet på vederhäftighet samt kravet på produktresumén som den sakliga utgångspunkten för all information för ett läkemedel.

Läkemedelsinformation eller institutionell reklam?
PharmaLundensis AB införde i en lokal dagstidning en annons med rubriken ”IodoCarb novum, ett nytt läkemedel mot kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)”. En privatperson anmälde annonsen till IGN och ifrågasatte bland annat om den utgjorde otillåten prelansering av ett ej registrerat läkemedel. IGN ansåg ärendet vara komplicerat och av principiell vikt och hänsköt det därför till NBL utan egen bedömning (NBL 1053/18).
PharmaLundensis bestred anmälan och hävdade att IodoCarb novum inte är ett läkemedel utan ett forskningsoch utvecklingsprojekt och att annonsen därför inte stred mot prelanseringsförbudet i artikel 2 (102) i Regler för läkemedelsinformation. NBL framhöll att Regler för läkemedelsinformation inte är tillämpligt på all kommersiell information från ett läkemedelsföretag. Reglerna gäller information ”som vid marknadsföring av läkemedel” riktas antingen till läkare, tandläkare eller annan personal inom sjukvård och hälsovård eller läkemedelsdistribution (avdelning 1) eller till allmänheten (avdelning 2). De är inte tillämpliga på information som avser annat än läkemedel, exempelvis institutionell reklam avseende läkemedelsföretaget som sådant. I sådan information kan läkemedel omnämnas förutsatt att informationen inte är så utformad att den därmed blir att betrakta som så kallad märkesvaruinformation. Om informationen utgör institutionell reklam eller märkesvaruinformation får avgöras genom en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Särskild hänsyn ska tas till informationens anslag och uppläggning samt var den förekommer. NBL gjorde en ingående analys av annonsen och noterade att det ovanför densamma angavs ”Aktuella nyemissioner”. Huvudrubriken ”IodoCarb novum, ett nytt läkemedel mot kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)” gav enligt nämnden visserligen intrycket att annonsen gällde ett existerande läkemedel vid namn IodoCarb novum, men av den följande ingressen ansåg majoriteten i nämnden att det framgick att den avsåg ett läkemedel under utveckling. Det noterades att i en särskild textruta placerad till höger och direkt under huvudrubriken angavs att annonsen avsåg ett teckningserbjudande i en nyemission som planerades av PharmaLundensis AB. Vidare betonades att det i löptexten angavs att företagets ambition var att få ut IodoCarb novum som ett läkemedel på marknaden inom 2–3 år för behandling av KOL. I annonsen fanns också statistik och viss information avseende sjukdomen KOL.

Läs hela artikeln som PDF