Apotekens branschrapport – ökad försäljning men något färre apotek

Sveriges Apoteksförening har publicerat årets branschrapport som beskriver utvecklingen på marknaden under 2022. Antalet apotek har minskat och apotekstätheten per invånare sjunkit till 2012 års nivå. Antalet expedierade recept ökade under året samtidigt som lönsamheten sjönk. En skillnad från tidigare år att tillväxten skedde både i e-handel och butik.

2022 fanns det 1 407 apotek, vilket är fyra färre än året innan. De fyra apotek som lades ner under förra året har alla funnits i storstadskommuner.

– Den sakta nedgången av antalet apotek har pågått under de senaste två åren. Apotek i glesbygd har inte påverkats vilket annars är en vanlig missuppfattning säger Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening.

Apotekstätheten mätt i antal apotek per invånare har minskat de senaste åren. Det beror framför allt på att befolkningsmängden har ökat, och har lett till att vi 2022 hade samma antal apotek per invånare som 2012 (7 500 personer per apotek). Sverige har fortfarande tredje lägsta apotekstäthet per antal invånare i Europa.

Sverige har Europas mest utvecklade e-handel med läkemedel, de sju e-handelsapoteken stod för 20 % av omsättningen, mätt i antalet sålda varor stod e-handeln för 30 %. Branschtillväxten skedde både i e-handeln och fysiska butiker, det är en skillnad från pandemiåren 2020 och 2021, då all tillväxt skedde i e-handeln.

– Att försäljningen ökade i apotekens e-handeln går emot trenden i övrig detaljhandel, där e-handeln har minskat märkbart säger Johan Wallér.

Branschrapporten visar att försäljningen av läkemedel återhämtade sig under året men den samlade rörelsemarginalen sjönk till 1,8 %. Hela branschen omsatte 70 miljarder kronor, 58 miljarder av dessa omsattes av öppenvårdsmarknaden.

– Den samlade rörelsemarginalen har fortsatt att sjunka i branschen och ligger under 2 procent vilket är oroande lågt och sårbart. Särskilt nu när apoteken drabbas av ökade kostnader samtidigt som de inte kan öka intäkterna i samma takt säger Johan Wallér.

Under 2022 genomfördes totalt 130 miljoner kundbesök och 89 miljoner recept hämtades ut. Fler än var tredje besökare hämtade ut ett recept.

Apotekens kunder är fortsatt ytterst nöjda med sina apotek, oavsett kön, ålder och bostadsort visar branschrapporten.

Läs hela branschrapporten här.