ApoEx Tech – nytt affärsområde hjälper vården med bra teknik

Utvecklingen i samhället ställer kontinuerligt nya krav på sjukvården – från oss som vårdkunder, politiska krav kring kostnadseffektivitet och rättvis vård för att nämna några. Att möta dessa krav innebär en palett av åtgärder och inte minst införandet av nya tekniska lösningar. Men det går långsamt, trots att tekniken finns. ApoEx, som sedan starten 2010 jobbat med att förenkla och förbättra för vården och läkemedelshanteringen, ser nu samma möjligheter att påskynda införandet av nya tekniska lösningar i vården och startar därför affärsområdet ApoEx Tech.

John Patrick Berlips.

Sjukvården har idag en begränsad förmåga att införa de nya tekniska lösningar som finns och som skulle kunna förbättra för vården. Nuvarande arbetssätt innebär att förändringsviljan är låg. Hård budgetstyrning, mindre bra tekniska leverantörer som bara sålt lösningar och sedan släppt ansvaret, har också bromsat satsningarna på ny teknik och bidragit till oviljan att införa sådan. Läkemedelsrelaterad teknik innebär att många komplexa system måste kommunicera med varandra. För att stärka vårdens tekniska förmåga behövs därför externt stöd som kan skapa trygghet och långsiktighet genom att se och lösa de integrationer som behövs.

– Modern sjukvård i allmänhet och läkemedelshantering i synnerhet, kräver samarbete mellan staten, näringslivet och sjukvården, säger John Patrick Berlips, grundare till ApoEx. Vårdpersonalen behöver nya verktyg för att förbättra läkemedelshanteringen. Men att införa många enskilda och fristående tekniska komponenter leder sällan till bättre vård och absolut inte ökad samverkan för alla inblandade parter. Idag krävs det ett nätverk av funktioner som behöver samverka, från inköp till förvaltning av alla tekniska lösningar och vården är inte organiserad för att genomföra sådana processer.

ApoEx Tech syftar till att skapa den helhet som krävs när innovationer och ny teknik införs i vårdkedjan. De tekniska lösningar som används måste vara integrerade för att fungera tillsammans och ApoEx Tech kan tillsammans med andra leverantörer ta det ansvar som krävs för att tillföra kompetens, underlätta inköp av ny teknik och säkerställa att den fungerar tillsammans med befintliga teknik.

– Vården är inte unik i att ha dessa utmaningar, utan liknande utmaningar finns också i andra branscher, säger John Patrick Berlips. Skillnaden är där att man i större utsträckning köper in helhetstjänster där leverantören tar ansvar för hela den tekniska funktionen – från inköp till förvaltning, vilket ofta resulterat i bättre kvalitet och tillgänglighet. Vi ser samma möjligheter inom vården.