Alzheimer – nya läkemedel med oklar risk-nyttaprofil

De nya behandlingsalternativen lekanemab och donanemab mot Alzheimers sjukdom ingår i NT-rådets nationella samverkan. I väntan på europeiskt godkännande, en hälsoekonomisk analys och en rekommendation från NT-rådet ska läkemedlen inte användas.


Lekanemab och donanemab är läkemedel som utvecklats för behandling mot Alzheimers sjukdom. De är monoklonala antikroppar som binder till och eliminerar β-amyloid från centrala nervsystemet [1]. Introduktionen av sjukdomsmodifierande behandling vid Alzheimers sjukdom skulle innebära en ny behandlingsprincip jämfört med dagens behandling som är symtomlindrande. Det finns dock stor osäkerhet kring dessa läkemedels risk-nyttaprofil i nuläget.
Effektstorleken som visats i de kliniska prövningarna tycks jämförbar mellan lekanemab och donanemab men blygsam på gruppnivå. Förekomsten av symtomgivande ARIA (amyloid-related imaging abnormalities)-biverkningar var vanliga för lekanemab respektive donanemab [2,3]. Exempel på sådana biverkningar är huvudvärk och illamående. Dödsfall med oklar koppling till substanserna har beskrivits [4-6].

Läkemedlen administreras som infusion varannan till var fjärde vecka. Baserat på studierna är målgruppen patienter med antingen lindrig kognitiv störning orsakad av Alzheimers sjukdom eller manifest mild Alzheimers sjukdom [4,7]. För att bli aktuell för behandling behöver amyloidpatologi visas genom likvorundersökning eller F18 (flutemetamol)-amyloid-PET. Patienter aktuella för behandling behöver kunna genomföra upprepade MR-undersökningar för monitorering av ARIA.

Enligt en uppskattning skulle antalet biomarkörpositiva patienter med lindrig kognitiv störning initialt kunna uppgå till 100 000 i Sverige [8] i tillägg till de cirka 12 000 patienter som får diagnosen Alzheimers sjukdom per år i Sverige [9]. I en svensk kohort av individer födda 1944 estimeras att cirka 6 procent av hemmaboende 70-åringar skulle kunna ha indikation för behandling med lekanemab, utifrån de inklusions-och exklusionskriterier som den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA godkänt [10]. För allmänheten kan vetskapen om att det finns ett läkemedel som bör sättas in tidigt i sjukdomsförloppet leda till ökat intresse för att utredas för minnesstörning.

Godkännanden

Lekanemab (Leqembi) är godkänt i USA, Japan och Kina och ansökan för godkännande på den europeiska marknaden bedöms av den europeiska läkemedelsmyndigheten CHMP/EMA under 2024 [11]. Ansökan för godkännande av donanemab är under bedömning av både EMA och FDA [12].

Nationell samverkan

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för lekanemab och donanemab. Det innebär att läkemedlen, om de blir godkända av EMA, ingår i processen för nationellt ordnat införande. NT-rådet har beställt en hälsoekonomisk bedömning av lekanemab och donanemab från TLV. När de färdigställts gör NT-rådet en sammanvägd bedömning och rekommendation till regionerna om läkemedlens användning. I väntan på de hälsoekonomiska bedömningarna rekommenderar NT-rådet regionerna att avvakta med användning [13,14].

Vårdens förberedelser

Många viktiga frågor kvarstår, som hur länge behandlingen ska ges och vilka som ska ha företräde till behandlingen. Utredning och behandling kommer att kräva ökade resurser i form av PET-undersökning, MR och gentestning för APOE4 samt för administrering av infusioner och klinisk uppföljning [5,15]. Patienter behöver kunna få saklig information för att bedöma nytta av behandlingen mot negativ påverkan på livskvalitet till följd av sjukhusbesök för infusioner, radiologisk uppföljning och eventuella biverkningar.

Karolinska universitetssjukhuset planerar för inrättande av behandlingsråd för att få jämlika och medicinskt välmotiverade behandlingar om läkemedlen ska börja användas. I enlighet med NT-rådets rekommendation har minnesmottagningarna i Region Stockholm i nuläget en överenskommelse att avvakta med användning. Licensförskrivning av läkemedlen ska ej göras.

 

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa

 

Källa
Decourt B, Boumelhem F, Pope ED 3rd, Shi J, Mari Z, Sabbagh MN. Critical Appraisal of Amyloid Lowering Agents in AD. Curr Neurol Neurosci Rep. 2021 Jun 10;21(8):39
Samverkan läkemedel, NT-rådet. Leqembi (lekanemab). Tidig bedömningsrapport 2023-05-31
US food and drug administration, FDA. Donanemab for the treatment of patients with early symptomatic alzheimers´s disease. Sponsor briefing document June 10 2024
Sims JR, Zimmer JA, Evans CD, Lu M, Ardayfio P, Sparks J et al; TRAILBLAZER-ALZ 2 Investigators. Donanemab in Early Symptomatic Alzheimer Disease: The TRAILBLAZER-ALZ 2 Randomized Clinical Trial. JAMA. 2023 Aug 8;330(6):512-527
Cummings J, Apostolova L, Rabinovici GD, Atri A, Aisen P, Greenberg S et al. Lecanemab: Appropriate Use Recommendations. J Prev Alzheimers Dis. 2023;10(3):362-377
Science. Second death linked to potential antibody treatment for Alzheimer’s disease. Nyhet 2022-11-27
van Dyck CH, Swanson CJ, Aisen P, Bateman RJ, Chen C, Gee M et al. Lecanemab in Early Alzheimer’s Disease. N Engl J Med. 2023 Jan 5;388(1):9-21
Hlavka JP, Mattke S, Liu JL. Assessing the Preparedness of the Health Care System Infrastructure in Six European Countries for an Alzheimer’s Treatment. Rand Health Q. 2019 May 16;8(3):2
Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017
Dittrich A, Westman E, Shams S, Skillbäck T, Zetterberg H, Blennow K et al. Proportion of Community-Dwelling Individuals Older Than 70 Years Eligible for Lecanemab Initiation: The Gothenburg H70 Birth Cohort Study. Neurology. 2024 May 14;102(9):e209402
Bioarctic. Lecanemab deliberations at the CHMP regarding the Marketing Authorisation Application in the EU have been rescheduled due to procedural reasons. Pressmeddelande 2024-03-22
Biopharmadive. Lilly Alzheimer’s drug gets unanimous backing of FDA panel. Nyhet 2024-06-10
Samverkan läkemedel, NT-rådet. Leqembi (lekanemab)
Samverkan läkemedel, NT-rådet. Donanemab
Dyer AH, Dolphin H, Shenkin SD, Welsh T, Soysal P, Roitto HM et al; EuGMS Special Interest Group in Dementia. Emerging disease modifying therapies for older adults with Alzheimer disease: perspectives from the EuGMS special interest group in dementia. Eur Geriatr Med. 2023 Oct;14(5):919-923

 

Senast ändrad 2024-06-14