Både rätt och fel i framtidsvision från 1999

Rapporten, Prescription for a healthy industry, låg även till grund för en serie artiklar i Svenska Dagbladet/Näringsliv som skrevs av Elisabeth Sandlund. Rapporten baserades bland annat på djupintervjuer med 34 höga befattningshavare verksamma inom den tidens 20 största läkemedelsföretag. Analysen mynnade ut i tre huvudsakliga punkter:

• Det finns fortfarande stora icke tillfredsställda behov av läkemedel. För två tredjedelar av alla sjukdomar fanns ingen bot. Världens befolkningar blir allt äldre. Det kommer hela tiden nya forskningsmetoder och DTC (försäljning direkt till konsument) kommer att växa kraftigt.
• Snabb tillgång till marknaden är en nyckel till framgång. I en hårdnande framtida konkurrens måste företagen lansera nya innovativa produkter snabbt.
• Sammanslagning av företag fördröjer utvecklingsprocesser i företagen. Toppledarna ifrågasatte fördelarna vid sammanslagningar och frågade sig om inte fusioner drevs på av finansmarknaden och finanskonsulter. Det var de som främst gynnades av fusioner – inte patienterna. Vinnarna, spådde rapportens författare, blir företag som lyckas åstadkomma en hög organisk tillväxttakt, som säljer av eller outsourcar områden utanför det egna kärnområdet, företag som fokuserar på få terapeutiska områden och de som riktar sin kraft på den egna affären och kunderna. Företag kommer att gynnas av allianser med andra företag och forskargrupper, inlicensiering, ökad satsning på forskning och utveckling och strategisk användning av informationsteknik. Förlorarna skulle omvänt bli de företag som hade svaga forskningsportföljer men valde att fusionera – de företagen tappar sitt fokus och tempo, och därmed sin konkurrenskraft.

Läs hela artikeln som PDF