Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Boehringer Ingelheim startar digitalt labb för nya vårdlösningar

Det digitala labbet ”BI X” med fokus på digitala vårdlösningar ska bli en plattform för att arbeta med digital transformation, databehandling, mjukvaruutveckling och UX-design. Syftet är att förbättra människor och djurs hälsa genom innovativa digitala lösningar.

Läs mer

21 Jun 2017

Nokia lanserar produktportfölj av digitala hälsoprodukter

Nokia lanserar produktportfölj av digitala hälsoprodukter som skall inspirera människor till att ta kontroll över deras hälsa

Läs mer

20 Jun 2017

Xeljanz likvärdigt med Humira vid måttlig till svår RA

Läkemedlet Xeljanz i kombination med metotrexat är lika effektivt för patienter med måttlig till svår reumatoid artrit (RA) som standardbehandling med Humira plus metotrexat. Detta visar en studie som presenterades vid EULAR, den årliga europeiska reumatologikongressen i Madrid, 16 juni. Studien redovisas också i den medicinska tidskriften The Lancet.

Läs mer

19 Jun 2017

Medivir utser John Öhd till Chief Medical Officer

Medivir meddelar idag att John Öhd, leg.läk., med.dr., utses till Chief Medical Officer.

Läs mer

19 Jun 2017

Artiklar

En milstolpe för läkemedelsbranschen

Vi vet alla att det finns vanliga förändringar – och så finns det verkliga milstolpar. Milstolpar definieras som förändringar som är så stora och genomgripande att de helt förändrar förutsättningarna för den verksamhet som berörs. Förändringarna kan vara positiva eller negativa, men oftast är de en blandning av bägge. Om detta reflekterar Anders Blanck, vd för Läkemedelsindustriföreningen LIF, med anledning av den kommande läkemedelsutredningen.

Läs mer

Årets första IGN- och NBL-avgöranden

Den nya Informationsgranskningsnämnden (IGN), som vid årsskiftet ersatte Informationsgranskningsmannen, har kommit igång med sin verksamhet och under första kvartalet avgett ett knappt tiotal beslut. Med ett undantag handlar det om initiativärenden som föranletts av granskningen av pliktexemplar. Ärendena handlar i de flesta fallen om olika vederhäftighetsfrågor där IGN tillämpat Regler för läkemedelsinformation i överensstämmelse med fast praxis. Under samma tid har NBL avgjort tre ärenden där man i två fall friade företagen.

Läs mer

Hur prediktiv analys kan användas för att hitta patienter med sällsynta sjukdomar

Tidig och korrekt sjukdomsdiagnos är centralt för ett optimalt behandlingsutfall. Vid sällsynta sjukdomar, som ofta förblir oupptäckta under många år, är detta särskilt problematiskt. Nya verktyg som använder data från kvalitetsregister, sjukhus och primärvården (real world data, RWD) och innovativa avancerade analysmetoder skapar möjligheter till dramatiska förbättringar när det gäller att hitta svårfunna patienter. Banbrytande exempel från studier av sällsynta multisystemsjukdomar och hjärtkärlsjukdom visar på spännande möjligheter att använda sådana metoder i bredare strategier för att påskynda effektiv behandling, skriver John Rigg och Mats Rosenlund från QuintilesIMS.

Läs mer