Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

EU-kommissionen godkänner XELJANZ för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit i Europa

EU-kommissionen har godkänt läkemedlet XELJANZ (tofacitinib citrate). XELJANZ ges i tablettform 5 mg två gånger om dagen i kombination med metotrexat (MTX) för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit (RA) hos vuxna patienter med otillräcklig respons på eller biverkan av ett eller flera sjukdomsmodifierade läkemedel. XELJANZ kan ges som monoterapi vid intolerans mot metotrexat eller om fortsatt behandling med metotrexat är olämplig. XELJANZ ingår i en ny läkemedelsklass, Januskinas (JAK)-hämmare.

Läs mer

27 Mar 2017

Hög tid att evidensgranska värdebaserad vård

Värdebaserad vård – en oprövad styrmodell som saknar tillräckligt vetenskapligt stöd och bryter mot gällande demokratiskt beslutade prioriteringsordning – införs på bred front i svensk hälso- och sjukvård. I en skrivelse till Rådet för styrning med kunskap efterlyser Svenska Läkaresällskapet en evidensgranskning av organisationsmodellen.

Läs mer

23 Mar 2017

Samverkan nödvändig för bättre sjukvård

Den europeiska branschorganisationen för läkemedelsföretagen, EFPIA, antog 2013 en ny etisk uppförandekod som innebär att värdeöverföringar i form av exempelvis konsultarvoden från läkemedelsföretag till hälso- och sjukvårdspersonal eller övrig hälso- och sjukvård görs publika. Detta initiativ gäller hela Europa vilket innebär att läkemedelsföretag som agerar på den svenska marknaden publicerar vilka personer eller organisationer i Sverige som har fått värdeöverföringar under ett visst år, samt det sammanlagda värdet av dessa. Den första rapporteringen skedde i maj 2016, baserat på utbetalningar under 2015. Alla rapporter återfinns i LIFs samarbetsdatabas – Öppen rapportering av värdeöverföringar.

Läs mer

22 Mar 2017

Ny satsning på forskningsmiljöer i världsklass stärker Sveriges attraktionskraft

Vinnova satsar på åtta nya kompetenscentrum där universitet och företag tillsammans ska bedriva forskning i världsklass inom områden som är viktiga för Sverige. Det handlar om forskning inom bland annat sensorteknik, resurseffektiva fordon, additiv tillverkning och biologiska läkemedel.

Läs mer

21 Mar 2017

Artiklar

Samarbete var nyckeln när LiiV skapades

Efter nästan två års arbete lanserade eHälsomyndigheten i slutet av 2016 det nya registret LiiV. Där lägger alla läkemedelsleverantörer själva in information om sina egna läkemedel. För att föra LiiV-projektet i hamn på ett säkert och effektivt sätt satsade eHälsomyndigheten redan från början på ett nära samarbete med andra myndigheter och läkemedelsbranschen. Det skriver Lars Kämpe, pressansvarig för eHälsomyndigheten.

Läs mer

Senaste avgörandena enligt LER

De fyra senaste månaderna har NBL och IGM sammantaget avgjort ett tiotal ärenden. Det handlar mest om frågor där man bekräftat tidigare praxis enligt artikel 2 och 4 i Regler för läkemedelsinformation. I ett lite ovanligt slag av ärende ansågs ett läkemedelsföretag ansvara enligt informationsreglerna för vad allmänheten skrivit på en facebooksida om företagets läkemedel.

Läs mer

Förändringar i läkemedelsbranschens etiska system

En mer än fyrtioårig institution inom läkemedelsbranschens etiska system har upphört. Från årsskiftet har de uppgifter som utförts av Läkemedelsindustrins informationsgranskningsman (IGM) tagits över av den nyinrättade Informationsgranskningsnämnden (IGN).

Läs mer