Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Orimligt rabattsystem måste förändras

Att tvinga företag att ge rabatt på produkter de inte själva sålt är fullständigt orimligt. Det håller nog alla med om. Men ändå blir detta konsekvensen när systemet med att läkemedelsföretag tecknar rabattavtal med landstingen krockar med systemet för parallellimport av läkemedel. Regeringen och prismyndigheten TLV behöver omedelbart korrigera detta.

Läs mer

13 Jul 2017

​Metod öppnar genväg inom läkemedelsutveckling

I det senaste numret av tidskriften PNAS presenterar en forskargrupp vid Uppsala universitet en ny småskalig metod som kan bli en smart genväg för att bestämma ett läkemedels så kallade biotillgänglighet inne i cellerna.

Läs mer

11 Jul 2017

ILYA Pharma AB tar in nytt kapital och nya ägare

Ilya Pharma gör sin första privata emission och får nya ägare med erfarenhet från Life Science och läkemedelsindustrin och fyller samtidigt på kassan. Därmed inleds ett viktigt steg mot att testa företagets första läkemedelskandidat i kliniska prövningar. Bolaget har tagit fram en teknologiplattform där mjölksyrabakterier används för att leverera humana proteiner som driver på läkning av sår i huden och även i mag-tarmkanalen.

Läs mer

10 Jul 2017

​eHälsomyndigheten positiv till utökad användning av kunskapsstöd

Fokus i apoteksmarknadsutredningen [SOU 2017:15] har varit att höja kvaliteten och patientsäkerheten på apoteksmarknaden. Ett sätt att göra det är att använda kunskapsstöd som Elektroniskt expertstöd (EES) i större utsträckning.

Läs mer

10 Jul 2017

Artiklar

En milstolpe för läkemedelsbranschen

Vi vet alla att det finns vanliga förändringar – och så finns det verkliga milstolpar. Milstolpar definieras som förändringar som är så stora och genomgripande att de helt förändrar förutsättningarna för den verksamhet som berörs. Förändringarna kan vara positiva eller negativa, men oftast är de en blandning av bägge. Om detta reflekterar Anders Blanck, vd för Läkemedelsindustriföreningen LIF, med anledning av den kommande läkemedelsutredningen.

Läs mer

Årets första IGN- och NBL-avgöranden

Den nya Informationsgranskningsnämnden (IGN), som vid årsskiftet ersatte Informationsgranskningsmannen, har kommit igång med sin verksamhet och under första kvartalet avgett ett knappt tiotal beslut. Med ett undantag handlar det om initiativärenden som föranletts av granskningen av pliktexemplar. Ärendena handlar i de flesta fallen om olika vederhäftighetsfrågor där IGN tillämpat Regler för läkemedelsinformation i överensstämmelse med fast praxis. Under samma tid har NBL avgjort tre ärenden där man i två fall friade företagen.

Läs mer

Hur prediktiv analys kan användas för att hitta patienter med sällsynta sjukdomar

Tidig och korrekt sjukdomsdiagnos är centralt för ett optimalt behandlingsutfall. Vid sällsynta sjukdomar, som ofta förblir oupptäckta under många år, är detta särskilt problematiskt. Nya verktyg som använder data från kvalitetsregister, sjukhus och primärvården (real world data, RWD) och innovativa avancerade analysmetoder skapar möjligheter till dramatiska förbättringar när det gäller att hitta svårfunna patienter. Banbrytande exempel från studier av sällsynta multisystemsjukdomar och hjärtkärlsjukdom visar på spännande möjligheter att använda sådana metoder i bredare strategier för att påskynda effektiv behandling, skriver John Rigg och Mats Rosenlund från QuintilesIMS.

Läs mer