Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Malin Springfelter till Arex Advisor

Malin Springfelter är ny senior expert på Arex Advisor. Hon kommer närmast från en tjänst som Global Regulatory Affairs Director på SOBI – Swedish Orphan Biovitrum.

Läs mer

24 jun 2020

Karolina Antonov kommenterar Läkemedelsverkets rapport om avgiftsförändringar till följd av EU-förordningen om kliniska prövningar

Läkemedelsverket har lämnat en rapport till regeringen (Dnr: 4.3.1-2020-021189) om avgiftsförändringar till följd av att EU-förordningen om kliniska prövningar av läkemedel ska börja tillämpas inom de kommande åren. LIF – de forskande läkemedelsföretagen anser att införandet av förordningen och effekten på avgifterna är en komplicerad fråga som kräver en noggrann analys.

Läs mer

24 jun 2020

Avgiftsmodell för kliniska prövningar som ger full kostnadstäckning

Den nya EU-förordningen för kliniska läkemedelsprövningar medför att Läkemedelsverkets kostnader för ärendehanteringen kommer att öka. Myndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram en modell för hur avgifterna kan justeras för att fullt ut kunna finansiera ärendehanteringen genom avgifter.

Läs mer

23 jun 2020

Pandemin skapar innovationer och nya lösningar inom life science-sektorn

Idag släpper Stiftelsen Swecare en rapport baserad på en medlemsundersökning som visar att alla företag i life science-sektorn påverkas. Under Swecare Open-up Day den 11 juni presenterades resultaten för Socialdepartementet och medlemsföretagen.

Läs mer

18 jun 2020

Artiklar

Hur ser läkemedelskonsumtionen ut i spåren av corona?

Försäljningen av läkemedel ökade kraftigt i mars, speciellt för egenvård och förskrivning, för att sedan återgå till mer normala nivåer i april. Ökningen dominerades av preparat mot hosta, förkylning och för luft vägar, såsom bronkvidgande inhalationer. Försäljningsökning ses också i ett flertal andra läkemedelsgrupper som, i likhet med ovan stående, tros kunna vara relaterade till den pågående coronapandemin. Kristoffer Illergård ger en sammanfattning av hur det sett ut under februari–april.

Läs mer

NBL- och IGN-avgöranden under första kvartalet 2020

Under de senaste tre månaderna har NBL avgett två yttranden och IGN ett drygt femtontal. Några av avgörandena innebär förtydliganden och preciseringar av innebörden av några bestämmelser i LER. Mestadels handlar det dock om att praxis enligt relativt ofta tillämpade bestämmelser bekräftas.

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK för januari – april 2020

Sköna maj har kommit, och vi är många som sitter hemma och jobbar denna vår. Men trots det rådande läget kommer här ny försäljningsstatistik för de fyra första månaderna av 2020. Den senaste perioden som presenteras här är 04-2020. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distribution av vacciner. Alla försäljningsvärden är angivna i apotekens listade inpris (AIP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellen är angivna i tusentals kronor och andelar och tillväxt anges i procent. Viktor Pregner, IQVIA, har sammanställt och analyserat statistiken.

Läs mer