Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Ny studie tillbakavisar att antidepressiva läkemedel inte fungerar

Den uppmärskammade teorin om att antidepressiva läkemedel är medicinskt verkningslösa avfärdas nu i en studie vid Sahlgrenska akademin. I en artikel publicerad i Molecular Psychiatry punkteras resonemanget om att det är psykologi som ligger bakom medicinernas antidepressiva effekt.

Läs mer

18 Aug 2017

Sponsring av hälso- och sjukvård ska kartläggas

Regeringen har beslutat att ge Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att kartlägga förekomsten av extern sponsring av offentligt finansierad hälso- och sjukvård.

Läs mer

18 Aug 2017

​Linda Nyberg blir ny marknads- och kommunikationschef på Apoteket

Journalisten och kommunikatören Linda Nyberg förstärker Apotekets marknadsavdelning. Linda Nyberg tillträder tjänsten som marknads- och kommunikationschef den 1 oktober och kommer att ansvara för både extern och intern kommunikation på Apoteket.

Läs mer

17 Aug 2017

Nordiska registerdata visar att SGLT-2-hämmare, jämfört med andra glukossänkande läkemedel, förknippas med en minskad risk för prematur hjärt-kärlsjukdom och död

Resultat publicerade i The Lancet Diabetes & Endocrinology från observationsstudien CVD-REAL Nordic inkluderar över 90 000 patienter, baserad på registerdata från bland annat Sverige under åren 2012-2015, indikerar att behandling av typ 2-diabetes med SGLT-2-hämmare i klinisk praxis är associerad med minskad risk för kardiovaskulära insjuknanden, särskilt med dödlig utgång, jämfört med andra glukossänkande läkemedel, även hos patienter utan känd hjärt-kärlsjukdom.

Läs mer

17 Aug 2017

Artiklar

En milstolpe för läkemedelsbranschen

Vi vet alla att det finns vanliga förändringar – och så finns det verkliga milstolpar. Milstolpar definieras som förändringar som är så stora och genomgripande att de helt förändrar förutsättningarna för den verksamhet som berörs. Förändringarna kan vara positiva eller negativa, men oftast är de en blandning av bägge. Om detta reflekterar Anders Blanck, vd för Läkemedelsindustriföreningen LIF, med anledning av den kommande läkemedelsutredningen.

Läs mer

Årets första IGN- och NBL-avgöranden

Den nya Informationsgranskningsnämnden (IGN), som vid årsskiftet ersatte Informationsgranskningsmannen, har kommit igång med sin verksamhet och under första kvartalet avgett ett knappt tiotal beslut. Med ett undantag handlar det om initiativärenden som föranletts av granskningen av pliktexemplar. Ärendena handlar i de flesta fallen om olika vederhäftighetsfrågor där IGN tillämpat Regler för läkemedelsinformation i överensstämmelse med fast praxis. Under samma tid har NBL avgjort tre ärenden där man i två fall friade företagen.

Läs mer

Hur prediktiv analys kan användas för att hitta patienter med sällsynta sjukdomar

Tidig och korrekt sjukdomsdiagnos är centralt för ett optimalt behandlingsutfall. Vid sällsynta sjukdomar, som ofta förblir oupptäckta under många år, är detta särskilt problematiskt. Nya verktyg som använder data från kvalitetsregister, sjukhus och primärvården (real world data, RWD) och innovativa avancerade analysmetoder skapar möjligheter till dramatiska förbättringar när det gäller att hitta svårfunna patienter. Banbrytande exempel från studier av sällsynta multisystemsjukdomar och hjärtkärlsjukdom visar på spännande möjligheter att använda sådana metoder i bredare strategier för att påskynda effektiv behandling, skriver John Rigg och Mats Rosenlund från QuintilesIMS.

Läs mer