Ny utbildning om graviditetsillamående från Praktisk Medicin

PraktiskMedicin.se är en av Sveriges största plattformar för information och fortbildning för läkare och annan vårdpersonal. Nu lanseras en ny utbildning som syftar till att öka kunskaperna hos förskrivande vårdpersonal om graviditetsillamående.

Varje månad besöks PraktiskMedicin.se av 300 000 unika besökare, varav majoriteten är vårdpersonal. Webbsidan har en utbildningsdel som används av många läkare – över 15 000 utbildningar har genomförts de senaste åren.

Rebecka Kaplan Sturk, specialistläkare i obstetrik och gynekologi.

Många gravida lider av illamående och kräkningar och det är viktigt att de kan få rätt hjälp av primärvården. Utbildningen på Praktisk Medicin är framtagen av Rebecka Kaplan Sturk, specialistläkare i obstetrik och gynekologi, och syftar till att öka kunskapen på området hos förskrivande vårdpersonal.

– Att må illa och kräkas är så vanligt under graviditet att det ibland uppfattas som ”normalt”. Men det är ett tillstånd som försämrar den gravidas fysiska och psykiska hälsa och förmåga till arbete, studier och socialt liv. De svårare formerna kan också leda till allvarliga risker för både den gravida och fostret, både på kort och lång sikt. Med tidigt insatt och effektiv behandling, och med rekommenderad uppföljning, kan vi hjälpa gravida med illamående och kräkningar och bidra till god reproduktiv hälsa och ett välmående barn, säger Rebecka Kaplan Sturk.

Utbildningen består av 6 frågor och svar som inspirerar och motiverar lärande på ett interaktivt sätt. Den är medvetet skapad för att endast ta omkring 10-15 minuter att genomföra samtidigt som den har hög kvalitet.

– Efter att läkarna genomfört en utbildning får de svara på några frågor. Svaren visar att det finns ett stort intresse av att testa och fylla på kunskapsbanken. Hela 80 procent anser att utbildningarna kan vara till nytta i deras kliniska vardag och 90 procent tycker att de fått ökad kunskap om sjukdomen. Det är väldigt kul att se och motiverar oss att fortsätta ta fram nya utbildningar inom fler områden, säger Sofia Åkerlund, leg. läkare och chefredaktör för Praktisk Medicin.

Även i övriga Norden ser man ett stort intresse och behov av fortbildning för vårdpersonal. Fler nordiska utbildningar är att vänta.

 

För mer information:
Sofia Åkerlund, leg. läkare och chefredaktör Praktisk Medicin
[email protected], 0702-20 53 88
Utbildningen i graviditetsillamående har fått oberoende ekonomiskt stöd från Campus Pharma AB.

Om Add Health Media
Add Health Media är ett av Nordens största mediehus inom hälsa och medicin. I varumärket DOKTORN, som riktar sig till allmänhet och patient, ingår väntrums-TV samt en av Nordens mest besökta hemsidor www.doktorn.com, som även inkluderar systersajter i Danmark, Finland och Norge. Add Health Media driver även Praktisk Medicin, www.praktiskmedicin.se, ett beslutsstöd för vårdpersonal, samt producerar utbildningar för hälso- och sjukvårdspersonal i hela Norden. Utöver det ingår Pharma Industry Publishing, vars varumärken riktar sig till specifika specialistsegment inom sjukvården samt personer inom läkemedelsindustrin

Senaste månadernas NBL- och IGN-avgöranden

Under de senaste månaderna har NBL avgett tre yttranden och IGN åtta. Frågorna i ärendena har väsentligen varit av samma slag som i de ärenden som behandlades i senaste numret av PI. De har således handlat om de påtalade informationsåtgärderna utgjort kommersiell läkemedelsinformation eller ej och om kritiserade påståenden haft tillräckligt stöd i produktresumén eller ej. IGN har dessutom behandlat några ärenden där frågan var om informationen innehöll erforderliga varningsföreskrifter och begränsningar.

Kommersiell läkemedelsinformation eller ej
Ärende NBL 1123/22 gällde frågan om en dagstidningsannons utgjorde tillåten institutionell reklam eller otillåten prelansering av ett kommande läkemedel. IGN hade fällt annonsen såsom otillåten marknadsföring av läkemedel eftersom detta saknar marknadsföringstillstånd. IGN:s beslut (IGN448), som behandlades i senaste numret av PI, överklagades av annonsören till NBL.

NBL konstaterade att annonsen innehöll tillräckligt med uppgifter om läkemedlet, inklusive dess namn, för att denna kunde uppfattas som marknadsföring av läkemedlet. Intrycket att det rörde sig om marknadsföring av läkemedlet stärktes enligt NBL av det faktum att annonsen publicerats i en nyhetstidning där den fanns i den allmänna delen och till exempel inte i en specifik del för nyemissioner. NBL fastställde IGN:s beslut.

Läkemedelsverket anmälde till NBL en instruktionsfilm för Galdermas receptbelagda hudkräm Aklief som publicerats på webbplatsen medicininstruktioner.se (NBL 1120/22). Aklief är indicerat för kutan användning en gång dagligen mot akne. Verket ansåg att filmen på grund av sin utformning utgjorde marknadsföring av receptbelagt läkemedel mot allmänheten och att den stred mot förbudet mot sådan marknadsföring i artikel 102 i Regler för läkemedelsinformation. I anmälan hävdades bland annat att Galderma i filmen framhöll förtjänster med läkemedlet genom att uppge att detta skulle vara enkelt att använda, att man förmedlade positiva värderingar om läkemedlets effekt samt att man utelämnat vissa grundläggande uppgifter från läkemedlets bipacksedel rörande användningen.

NBL konstaterade att det inte finns någon begränsning avseende vem som kan ta del av material på medicininstruktioner.se och att detta därför är riktat till allmänheten. Nämnden framhöll att det inte finns invändningar mot instruktionsfilmer under förutsättning att dessa enbart innehåller strikt och neutral vägledning om hur produkten ska handhas. I sådana filmer får det inte förekomma påståenden om sär-skilda produktfördelar eller eljest framhållas några förtjänster med ett läkemedel. Eftersom gränsen mellan vad som utgör marknadsföring och vad som är information/instruktion är subtil uppmanade nämnden till försiktighet vid utformning av instruktionsfilmer.

NBL ansåg att både text och ljud i Galdermas film förmedlade budskapet att behandlingen med Aklief är enkel. Detta ansågs utgöra ett påstående om en särskild produktfördel hos läkemedlet som ger filmen karaktär av marknadsföring. Vidare noterade nämnden att det i slutet av filmen visades en nästintill felfri hud på en patient medan huden i inledningen av filmen var mycket besvärad av akne. Sammantaget framställdes enligt NBL läkemedlets förtjänster, produktfördelar och effekt kopplat till behandling med läkemedlet på ett sådant sätt att filmen i sin helhet inte var neutral och inte utgjorde en ren instruktionsfilm. Filmen ansågs därför innebära marknadsföring av Aklief . Eftersom den var riktad mot allmänheten stred den mot artikel 102 i Regler för läkemedelsinformation.

Det kan tilläggas att NBL inte var enig. Ordföranden, vice ordföranden och en av de medicinskt sakkunniga ansåg inte att marknadsföring förelåg.

Läs hela artikeln

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK: för januari–december 2022

Förvisso har det nya året i skrivande stund redan börjat, men i denna uppdatering blickar vi tillbaka, och summerar helåret 2022. Den senaste data-perioden som presenteras här är 2022-12. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distribution av vacciner. Alla försäljningsvärden är angivna i apotekens listade inpris (AIP) Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellen är angivna i tusentals kronor och andelar och tillväxt anges i procent. Viktor Pregner, IQVIA, har sammanställt och analyserat statistiken.

Den totala försäljningen av läkemedel i Sverige uppgår helåret 2022 till drygt 53,4 miljarder SEK, med en tillväxt jämfört med 2021 på 8,06 procent.

Topp 15-företag
Inte helt oväntat är det inte några större skillnader här jämfört med senaste utgåvan av Pharma Industry i november, då vi presenterade oktoberdata. Den enda skillnaden är att Sanofi och Roche byter plats med varandra, det vill säga Sanofi ökar en placering till plats 11, och Roche tar plats 12 för helåret 2022. I övrigt är listan oförändrad; i toppen hittar vi Janssen-Cilag, Bristol-Myers Squibb och MSD.

Topp 15-produkter
Helårets topplista av produkter bjuder inte heller på några överraskningar. Samma produkter som vid oktober-uppdateringen finns även här, men Elvanse, Xtandi, och Entyvio plockar alla en placering, och Darzalex hamnar på andraplats för 2022. Eliquis har under hela året hållit förstaplaceringen.

Topp 15-terapiområden
Översikten av de olika terapiområden som finns är helt oförändrad jämfört siffrorna i november, och alla terapi-områden visar på positiv tillväxt. Den snabbaste tillväxten var i terapiområde P (Antiparasitära och insektsdödande medel) på 14,5 procent.

Läs hela artikeln här

VILDA – ett nytt nätverk för kvinnor

Inom Life Science är de flesta företagsledare män. Kvinnliga entreprenörer drar in mindre kapital och kvinnor är underrepresenterade i bolagsstyrelser. Det är bara några av de saker som det nybildade kvinnliga affärsnätverket VILDA (VD inom Life Science-Damer för Affärsnätverkande) avser att ändra på.

Efter det första mötet är Cecilia Bröms-Thell, en av grundarna, optimistisk:

– Vi vill med gemensammakrafter försöka öppna upp dörrarna till styrelserummen. Det finns ett marknadsmässigt värde i ett ökat kvinnligt ledarskap.

Anna Törner, Sarah Lidé och Cecilia Bröms-Thell har alla lång erfarenhet av ledande befattningar inom Life Science. De har också lång erfarenhet av att arbeta i en bransch där merparten av alla högre chefer är män.

– Life Science har dock en bättre könsfördelning än många andra branscher, påpekar Cecilia Bröms-Thell och berättar att de tre inte kände varandra sedan tidigare.

– Men när vi träffades på ett event för något år sedan konstaterade vi att vi hade ett stort gemensamt nätverk – och att vi hade gemensamma upplevelser av de utmaningar man kan ha som kvinna i en företagsledande position. Det blev ett mycket spännande möte där vi bestämde oss för att skapa ett forum där kvinnliga ledare i branschen kan få stöd och inspiration, säger Cecilia Bröms-Thell, som bland annat har arbetat på Pharmacia och varit vd på ett svenskt mindre bolag. Nu har hon precis börjat ett nytt jobb som ansvarig för ett Life Science-program på Uppsala Innovation Centre.

Anna Törner är bland annat grundare av SDS Life Science men har nu sålt bolaget. Sarah Lidé är vice vd på Medicon Village i Lund och det var där det första medlemsmötet hölls i början av februari i år.

Läs hela artikeln här

FÖRSLAG OM ETT EUROPEISKT HÄLSODATAOMRÅDE: Ett steg framåt för patienter, vårdgivare och forskarsamhället?

Den 3 maj 2022 offentliggjorde Europeiska kommissionen ett förslag till förordning gällande ett europeiskt hälsodataområde för att ta itu med flera utmaningar i samband med elektroniska hälsouppgifter. Tillgång till korrekta och aktuella hälsouppgifter är ofta nödvändig för att individer ska få lämplig vård, och i vissa fall till och med livsavgörande. Vikten av aktuella hälsouppgifter för hälso- och sjukvården har blivit uppenbar, särskilt under pandemin, men det har också blivit tydligt att det finns vissa hinder för att få tillgång till och dela hälsouppgifter över EU:s gränser.

Det allmänna syftet med den föreslagna förordningen är att se till att EU-medborgarna har ökad kontroll över sina elektroniska hälsouppgifter (den ”primära användningen”). Förordningen syftar dock också till att säkerställa en rättslig ram som består av betrodda styrningsmekanismer för EU och medlemsstaterna och en säker personuppgiftsbehandlingsmiljö. Detta skulle göra det möjligt för forskare, innovatörer, beslutsfattare och tillsynsmyndigheter på EU- och medlemsstatsnivå att få tillgång till relevanta elektroniska hälsouppgifter för att främja bättre diagnos, behandling och välbefinnande för enskilda personer, och leda till bättre och välinformerade strategier (den ”sekundära användningen”). Den föreslagna förordningen syftar också till att stödja en verklig inre marknad för digitala hälsoprodukter och hälsotjänster genom att harmonisera reglerna och att öka hälso- och sjukvårdssystemens effektivitet.

Den föreslagna förordningen kommer också att främja bättre utbyte av och tillgång till olika typer av elektroniska hälsouppgifter såsom elektroniska patientjournaler, genomikdata och patientregister. Ett förbättrat utbyte av uppgifter kommer inte bara att stödja tillhandahållandet av hälso- och sjukvård till patienter utomlands, utan även hälsoforskning, innovation och andra områden genom nya regler för sekundär användning av elektroniska hälsouppgifter.

I praktiken fastställs i förslaget om ett europeiskt hälsodataområde ett europeiskt hälsodatasystem som gör det möjligt för enheter att få tillgång till registrerades hälsouppgifter. Genom att göra det obligatoriskt för medlemsländerna att ansluta sig till den EU-omfattande [email protected] och ansluta vårdgivare och apotek i medlemsstaterna till infrastrukturen kommer den nya förordningen att göra det möjligt för enheter som sjukhus att få tillgångtill enskilda personers elektroniska hälsouppgifter. Detta är till exempel fördelaktigt för privatpersoner som blir sjuka när de är på semester i en annan medlemsstat och behöver vård.

Det europeiska hälsodataområdet underlättar de registrerades rätt till adekvat vård när de är utomlands, men vi anser att den största fördelen med den nya förordningen är förslaget om sekundär användning av hälsouppgifter.

Läs hela artikeln här

Ystad Summit satsar på Life Science

Skåne ska bli en ledare för regionala innovationsinsatser – med hälso- och sjukvården som hävstång – för snabb tillväxt och innovation inom Life Science-industrin. Därför introduceras nu Life Science som ett av mötesplatsen Ystad Summits nya programområden.

Skånsk Life Science är väl etablerad internationellt med cirka 6.700 arbetstillfällen i regionen. I hela Köpenhamnsområdet sysselsätts cirka 50.000 anställda inom sektorn. Greater Copenhagen är Nordeuropas största arbetsmarknad inom Life Science.

Den 7–8 september genomförs Ystad Summit för andra året, där aktörer inom ideell sektor, politik, samhälle och näringsliv kan samlas för att diskutera vad som berör och påverkar den södra delen av landet eller där den sydligaste delen av landet påverkar övriga Sverige och våra grannländer – både nu och i framtiden. Epicentrum är i Ystads stadskärna, men evenemangen kanske i hela sydöstra Skåne.

Tidpunkten i september är mycket medvetet vald; det är svårt att agera i den offentliga samhällsdebatten i Sverige utan att förhålla sig till Almedalsveckan, som ju äger rum i månadsskiftet juni/juli. I början av september, när folk är uppvilade efter semestern och har funderat på vad som egentligen sades under Almedalsveckan – och under Folkemødet på Bornholm i början av juni – så kan de nationella debatterna ta nästa steg på Ystad Summit, kompletterat med ämnen av mer regional karaktär.

Stora hälsoutmaningar i samhället
Ystad Summits vd, Bengtåke Wahlberg har jobbat med kommunikation och PR i mer än 35 år och de senaste åren inom läkemedelsindustrin, bland annat på Novartis som Head of Corporate Affairs Communications såväl i Norden som internationellt. För honom är det självklart att Life Science ska ha en given plats på Ystad Summit.

Läs hela artikeln här

FASS – kvalitetssäkrad källa till läkemedelsinformation

I takt med den ökade digitaliseringen i samhället har tillgången till information om hälsa, vård och läkemedel ökat. Men tyvärr inte alltid med hänvisning till pålitliga källor då vem som helst kan skapa och sprida information om till exempel läkemedel utan att den är kvalitetssäkrad. På plattformen Fass kan man alltid finna pålitlig läkemedelsinformation. Fass uppdateras flera gånger per dag, så användaren kan alltid med trygghet få tillgång till aktuell och korrekt läkemedelsinformation 24 timmar om dygnet.

Med över fyra miljoner besök per månad, är Fass efter 1177 den mest besökta hemsidan när det gäller att söka information om hälsa i Sverige. Cirka 40 procent av besöken kommer från allmänheten. Den generella kännedomen om varumärket Fass är också väldigt hög – nästan 100 procent hos professionen, där Fass ofta ingår i de flesta journalsystem inom vården eller i apotekens egna expedieringssystem. Hos allmänheten är kännedomen om Fass 86 procent, vilket är en ökning med hela 5 procent från 2021 års undersökning. Det finns också en hög benägenhet att rekommendera Fass som läkemedelsinformationskälla, som är extra stark hos de grupper som besöker Fass ofta.

Vi vill att alla som behöver ska kunna hitta den information de behöver om läkemedel och hur man använder dem. Därför jobbar vi kontinuerligt med att sänka trösklar och göra informationen alltmer tillgänglig.

I takt med att hälso- och sjukvården utvecklas behöver Fass också anpassas för att fungera i olika situationer. Vi vet att många olika yrkeskategorier använder sig av Fass för sina specifika moment då de behöver läkemedelsinformation. På senare år har exempelvis ytterligare information om praktisk hantering i form av instruktionsfilmer och viktig säkerhetsinformation tillgängliggjorts via Fass.

Fass viktigt i tjänsten
För många inom hälso- och sjukvård, apotek och djursjukvården är Fass inte bara en kanal för läkemedelsinformation utan också ett viktigt arbetsredskap. Fass innehåller uppdaterad information om 15.000 olika läkemedelsprodukter och om hur de ska användas på ett säkert sätt. Detta gör att användarna alltid kan känna sig trygga och lugna i att de har tillgång till aktuell och pålitlig läkemedelsinformation.

Det finns direktkopplingar mellan Fass och hälso- och sjukvårdens journalsystem, och mellan Fass och apotekskedjors receptexpedieringssystem vilket underlättar för yrkesverksamma att snabbt hitta rätt information i deras dagliga arbete.

Läs hela artikeln här

8 steg till en bra reklambyråbrief

Tänk dig en situation där ert företag står inför en produktlansering. Eller att ni behöver skapa en ny hemsida, eftersom er nuvarande sidas design och funktionalitet börjar kännas föråldrade. Kanske föranleder en ny affärsstrategi en översyn även av varumärkesstrategin. Det finns många anledningar att anlita en extern kommunikationsbyrå, inte minst kan de bidra med kompetens, kreativitet och ett önskvärt utifrånperspektiv på er kommunikation. Men oavsett vilken byrå ni väljer finns det en gemensam nämnare för att projektet ska bli en framgång. Allt börjar nämligen med att skriva en riktigt bra brief.

En bra brief säkrar helt enkelt ett bra slutresultat. En genomarbetad, skriftlig brief säkerställer att informationsöverföringen mellan er som beställare och kommunikationsbyrån sker utan otydligheter eller missförstånd. Projektet kommer snabbare igång och alla projektdeltagare vet exakt vad som förväntas av dem. Skulle något kännas oklart en bit in i projektet kan parterna alltid återvända till briefen som referens, likaså om det skulle tillkomma nya projektdeltagare.

En improviserad, muntlig brief – eller än värre ingen brief alls – kommer bara att kosta er extra tid och pengar. Kort och gott är kvaliteten på briefen direkt kopplad till kvaliteten på leveransen. Se därför till att ge er byrå bränsle att ta projektet hela vägen. Det lönar sig i slutänden.

Vad ska en byråbrief innehålla?
En bra brief beskriver utförligt alla de detaljer om ert projekt som ni inte kan förvänta er att kommunikationsbyrån känner till per automatik. Med andra ord: De insikter om ert varumärke och era marknader som finns i era huvuden, men som behöver sättas på pränt för att bli tydliga för en extern part.

Läs hela artikeln här

Pierre Fabre laddar för en förstklassig lansering

Hos Pierre Fabre står en introduktion av den första ”off the shelf”-cellterapin för dörren. Behandlingen skapar möjligheter för patienter som tidigare inte haft några alternativ efter första linjen mot en sällsynt form av lymfom.

Pierre Fabre Norden har en spännande tid framför sig. Lanseringen av en first-in-class-behandling där patienterna har stora medicinska behov, ska ta fart. I december 2022 godkändes Ebvallo (tabelekleucel) som monoterapi för vuxna och barn över 2 år, med återfall eller refraktär Epstein-Barr-virus-positiv post-transplantation lymfoproliferativ sjukdom (EBV+ PTLD).

Sjukdomstillståndet kan uppstå hos patienter som genomgått organtransplantation eller allogen stamcellstransplantation och beror på de immunsupprimerande läkemedel patienten måste ta för att förhindra avstötning. Immunsuppressionen kan aktivera tidigare vilande Epstein-Barr-virus i patientens B-celler och sätta i gång en cancerutveckling. Atara Biotherapeutics heter bolaget som utvecklat terapin och som Pierre Fabre, med moderbolag i Frankrike, har ett licensavtal med.

Erik Bissessar, Medical Cluster Lead Nordics, Cell Therapies, har tidigare erfarenheter av att lansera många first-in-class-produkter i synnerhet inom hematologi, lymfom samt cellterapi. Han rekryterades till Pierre Fabre som den medicinskt ansvarige för lanseringen:

– Det här är den första cellterapin som finns tillgänglig ”off the shelf”, som klassas som Advanced Therapy Medicinal Product (ATMP) och för en patientgrupp som visserligen är få till antalet men har behov av nya medicinska behandlingsalternativ. För första gången kommer patienter kunna erbjudas effektiv behandling snabbt efter återfall av detta maligna lymfom. Det är för att det finns ett färdigt bibliotek av T-celler från friska donatorer med olika HLA-typer. Dessa är framtagna och designade för att målsöka maligna B-celler infekterade med Epstein-Barr-virus.

Samarbeten vägen framåt
Snabb behandling är avgörande vid EVB+ PTLD. Sjukdomen progredierar raskt om standardbehandlingen rituximab inte fungerar.

– Denna behandling öppnar dörren för nya möjligheter. Det finns ett stort intresse och behov hos vården. I ett första steg kommer den nya immunterapin att erbjudas patienter med återfall av EBV+ PTLD, men på sikt kan eventuellt andra EBV+ sjukdomar komma att inkluderas och nya indikationer är att vänta, konstaterar Erik Bissessar.

Läs hela artikeln här

Ylva Sandström ny Medicinsk rådgivare på Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Ylva Sandström, idag ordförande i Distriktläkarföreningen Stockholm, ledamot i Sveriges läkarförbunds förbundsstyrelse och verksam som distriktsläkare på Trollbäckens vårdcentral kommer efter nyår att tillträda tjänsten som Medicinsk rådgivare på Lif – de forskande läkemedelsföretagen.

– Life Science-sektorn är oerhört viktig för hälso- och sjukvården, och för möjligheten att erbjuda patienterna i Sverige en så bra vård som möjligt, och det händer väldigt mycket nu. Jag ser fram emot att arbeta med denna spännande bransch och att kunna synliggöra värdet av den medicinska utvecklingen och brygga samman de olika delarna av sektorn, säger Ylva Sandström, blivande Medicinsk rådgivare på Lif.

Ylva Sandström, ledamot i Sveriges läkarförbunds förbundsstyrelse. Foto Anders Wiklund / TT kod 10040

Utöver det kliniska och fackliga arbetet har Ylva Sandström även haft rollen som chefredaktör för tidningen Distriktsläkaren samt många års erfarenhet från politiken som förtroendevald i Nacka kommun.

– Vi är väldigt glada att kunna välkomna Ylva Sandström till oss på Lif. Med sin gedigna bakgrund inom svensk hälso- och sjukvård, och sin systemförståelse, kunskap och driv kommer hon att komplettera vårt redan starka team och konstruktivt bidra till att driva den forskande läkemedelsbranschens frågor framåt, sägen Anders Blanck, generalsekreterare och vd på Lif.

Ylva Sandström tillträder tjänsten som Medicinsk rådgivare på Lif den 1 januari 2023. Ylva Sandström har meddelat att hon lämnar Läkarförbundets förbundsstyrelse och har avsagt sig posten som ordförande för Distriktsläkarföreningen Stockholm samt rollen som chefredaktör för Distriktsläkaren i samband med att hon tillträder den nya rollen.