Konsten att vinna i turbulenta tider

Den segerrike brasilianske Formel 1-föraren Ayrton Senna lär ha sagt ”Du kan inte köra om 15 bilar när solen skiner, men du kan göra det när det regnar”. Och på sistone har det inte rått någon brist på nederbörd. En pandemi som precis lamslagit världen, stigande inflation, en annalkande lågkonjunktur, höga energipriser och kriget som rasar i Ukraina. Så då är frågan, kommer du att sänka farten? Eller byta till däck anpassade för vått väglag och trycka på gasen?

I en undersökning gjord av konsultföretaget McKinsey & Company konstaterades att en majoritet av de vd:ar som intervjuats har valt att agera defensivt i den volatila verklighet som råder. De flesta fokuserar på hoten som finns här och nu, arbetar med effektivitet i närtid och hanterar balansräkningen. Men McKinsey konstaterar att vissa vd:ar, förutom att hantera krisen här och nu, bejakar volatiliteten och passar på att dra nytta av de möjligheter som uppstår.

Enligt McKinsey är den senare strategin att föredra. Tidigare undersökningar har nämligen visat att de företag som i en lågkonjunktur enbart intagit en försvarsposition presterat ganska medelmåttigt. Medan de företag som enbart satsat framåt i vissa fall gjort succé – och i andra fall misslyckats totalt. De företag som lyckats bäst är de som både hanterat nedgången och samtidigt aktivt satsat på att dra nytta av möjligheterna med en skakig marknad. Och de företagsledningar som lyckas bäst, är de som excellerar i insikter, engagemang och genomförande.

För när volatiliteten är stor, är ett försprång när det gäller insikter en fördel. Det vet vilken aktiemäklare som helst. Detsamma gäller, enligt McKinseys analys, även för framgångsrika företag. Det gäller till exempel att snabbt fånga upp beteende- och värderingsförändringar hos målgrupper och ha den digitala infrastrukturen att agera på dem. När det gäller engagemang handlar det bland annat om att våga agera, medan andra väntar, och att satsa tillräckligt djärvt på det som skiljer er från mängden. Och när det gäller genomförande är nyckeln till framgång att ha förmågan att agera snabbt, vilket kräver att ni har brutit ner alla silos i organisationen och har effektiva beslutsprocesser.

Läs hela artikeln

FASS har en viktig roll för hela samhället

Genom att erbjuda korrekt och uppdaterad läkemedelsinformation och främja säker användning av läkemedel, spelar Fass en värdefull roll som samhällsaktör i Sverige och bidrar till att förbättra folkhälsan och säkerheten inom hälso- och sjukvården och för andra viktiga samhällsaktörer.

Fass är en viktig samhällstjänst som bidrar till en bättre folkhälsa genom att ge korrekt och uppdaterad information om läkemedel. Fass tillhandahåller hälso- och sjukvården, patienter och närstående uppdaterad läkemedelsinformation dygnet runt, via webbplatsen Fass.se och mobilappar som fungerar även när internetuppkoppling saknas. Vid en kris eller brist i läkemedelsförsörjningen fungerar Fass som en central plats där hälso- och sjukvårdspersonal och allmänheten får tillgång till aktuell läkemedelsinformation, till exempel om pågående restsituationer eller tillfälliga ändringar i tillgängligheten av vissa läkemedel.

Fass fungerar även som en viktig resurs för andra yrkesgrupper för att få kunskap och förståelse om läkemedel. Det främjar säkerhet, kvalitet och rättssäkerhet inom olika samhällssektorer. För polisen kan Fass tillhandahålla information om läkemedel i samband med brottsutredningar och oavsiktlig läkemedelsförgiftning. Inom äldreomsorgen kan Fass hjälpa personalen att säkerställa korrekt läkemedelsadministration till äldre. För tulltjänstemän kan Fass fungera som en resurs vid identifiering av okända tabletter och slutligen inom socialtjänsten kan Fass användas för att få information om läkemedel, som används av personer med funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa, för att övervaka deras välbefinnande.

Innehållet i Fass kommer från flera olika källor, framför allt från kliniska läkemedelsstudier som läkemedelsföretagen utför och som den godkända produktinformationen baseras på. Fass innehåller information om 15.000 olika läkemedelsprodukter och om hur de ska användas på ett säkert sätt. Det finns direktkopplingar mellan Fass och hälso- och sjukvårdens journalsystem, och mellan Fass och apotekskedjors system vilket underlättar för yrkesverksamma att snabbt hitta rätt information i deras dagliga arbete. Fass innehåller information om alla läkemedel som är godkända för försäljning i Sverige och läkemedelsinformationen på Fass uppdateras regelbundet av läkemedelsföretagen. Information från Läkemedelsverket och Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, såsom förpackningar och priser inom förmånen, uppdateras varje halvtimme.

Läs hela artikeln

Nordiskt perspektiv på kvinnohälsa lyftes på paneldebatt om orättvisor

Kvinnohälsa är ett outtömligt ämne som rymmer både orättvisor, utmaningar och en utveckling som inte går tillräckligt snabbt – inte ens i de priviligierade nordiska länderna.

– Vi behöver samlas för ett sådant här seminarium varje år, konstaterade Tanja Brycker, Vice President på Hologic, när hon summerade den lyckade nordiska satsningen ”Gender Equality in Health? Nordic Perspectives on Women’s Health” i Stockholm i juni.

Med det pan-nordiska initiativet stärker Hologic ytterligare sin profil som medicinteknikföretaget helt inriktat på kvinnohälsa.

Kristin Kaspersen, som modererade mötet, lyfte särskilt fram frågetecknet i rubriken. Och det skulle inte dröja förrän exemplen på ojämlik vård radades upp. Tanja Brycker inledde med att lägga grunden för panelsamtalet genom att gå igenom världens största undersökning av flickors och kvinnors hälsa, Global Women’s Health Index, som startades av Hologic 2019 och presenterades 2021 för första gången. Planen är uppföljande rapporter under de kommande åtta åren.

– Vi kan inte bara ta hand om kvinnors symtom, vi måste även driva på den politiska utvecklingen – och då behövs data, svart på vitt, sade hon om bakgrunden till den stora undersökningen.

Global Women’s Health Index, som Hologic tagit fram i samarbete med analysföretaget Gallup, är baserat på 127 000 intervjuer på över 140 språk i 122 länder. Totalt representerar respondenterna 2,7 miljarder kvinnor och flickor världen över. Högst hamnar Taiwan och i bottenmåterfinns Afghanistan. Generellt ligger de nordiska länderna högt, men även här finns förbättringspotential, bland annat när det gäller deltagande i screening för olika cancerformer.

– Kunskap är helt avgörande för välgrundade beslut i syfte att främja folkhälsa på alla nivåer, och vi har alla nytta av ett kontinuerligt lärande som stärker vårt kritiska tänkande och som hjälper oss att åstadkomma förbättringar, var Tanja Bryckers budskap.

Läs hela artikeln

Nytt regelverk lägger grunden för digitala brobyggare

Idén till Rekonnect föddes ur ett projekt, tog form genom en förordning och förverkligades i ett startup-hus. Nu, tre år senare, har mjukvaruföretaget kontrakterat sina första kunder inom medicinteknikindustrin. Grunden är en digital plattform som vill bygga broar mellan medicinteknikföretag, distributörer och hälso- och sjukvårdspersonal.

Förordningen om medicintekniska produkter, MDR, är det mest omvälvande som hänt inom medtechindustrin på 50 år, säger Will Gray, vd på Rekonnect. Han är också en av dess grundare tillsammans med Brandy Xu, marknadsförare inom innovation och IoT-industrier.

– Sedan maj 2021 finns ett nytt och tuffare europeiskt regelverk runt dokumentation och uppföljning som måste följas av alla tillverkare av medicintekniska produkter. Det kan verka svårt och krångligt, men det finns ljus i tunneln. Vi har tagit fram en lösning som förutom att förenkla hanteringen kan skapa ett verkligt värde för företagen och hjälpa till att utvärdera deras produkter på eftermarknaden.

En av tre vinnare
Själv har Will lång erfarenhet av affärsutveckling och digital design och har drivit flera företag. Han och partnern Brandy Xu, ett par både som företagare och privat, finns på plats i Malmöbaserade startup-huset Minc [se faktaruta]. 2021 blev Rekonnect en av tre vinnare i Mincs årliga innovationsutmaning. Juryns motivering? ”En spännande teknisk lösning som minimerar behovet av utpharma bildningsresurser i ett ekonomiskt starkt kundsegment”. I oktober samma år knöts Pontus Berggren till företaget som teknisk chef och i år säkrade Rekonnect 4,6 miljoner kronor i pree seed-finansiering med investeringsbolaget Curus som största finansiär. Andra investerare är LOOP Capital, Fast Track Capital och Angcell Ventures, flera affärsänglar inklusive Ingela Hallberg, Emil Sjödin och Björn Andersson. Finansieringen kommer att användas för att vidareutveckla plattformen och skaffa kunder.

Pandemin krävde nya lösningar
Det var när Will jobbade som konsult på ett snabbväxande medtech-företag som idén till en digital plattform föddes. Ju större företaget blev, ju svårare blev det att hinna träna och hjälpa kunderna med företagets utrustning. Kunderna fanns dessutom i olika länder, och då pandemin slog till fick supportingenjörer vackert hålla sig hemma. Företaget började leta efter andra och mer långsiktigt hållbara lösningar för att ge kunderna kunskap och stöd.

– Företaget ville att alla användare enkelt skulle ha tillgång till den grundläggande utbildningen, hur man använder och underhåller enheten, förklarar Will. På en digital plattform skulle de bland annat kunna lägga upp sitt utbildningsmaterial och alla bruksanvisningar.

Läs hela artikeln

Förslag till nya regler om tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel

I februari i år publicerade Utredningen om läkemedelsstatistik sitt betänkande: Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel, SOU 2022:72. Utredningen föreslår bland annat att det införs ett statistikundantag samt att E-hälsomyndigheten ska lämna uppgifter till andra myndigheter för deras tillsyn. Nu har remissinstanserna lämnat sina synpunkter på utredningens förslag.

Utredningen tillsattes efter att såväl E-hälsomyndigheten som Socialstyrelsen gjort ställningstagandet att en dom av Kammarrätten i Stockholm (den 5 juni i mål nr 2359-18) innebar att utlämnande av försäljningsuppgifter om enskilda läkemedel stred mot offentlighets- och sekretesslagen (2009:400; OSL), eftersom uppgifterna skyddades av sekretess för enskildas ekonomiska förhållanden. Därmed kunde de lämnas ut endast om det stod klart att uppgifterna kunde röjas utan att den enskilde skulle lida skada, vilket inte ansågs vara fallet. Utredningen fick i uppdrag att undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att skapa ett långsiktigt och hållbart regelverk för utlämnande av försäljningsuppgifter avseende humanläkemedel.

I betänkandet konstateras att intresset av offentlighet är stort. Tillgång till tillräckligt detaljerade uppgifter om sålda läkemedel är av vikt för att bland annat systemen för finansiering av läkemedel, prissättning och subvention och generiskt utbyte ska fungera, samt för att möjliggöra medicinsk uppföljning och för att säkerställa tillgången till läkemedel.

Inom ramen för uppdraget har utredningen undersökt behovet av att utvidga E-hälsomyndighetens skyldighet att lämna ut uppgifter till andra myndigheter, bland annat för deras tillsyn.

Införande av ett undantag från statistiksekretessen
Huvudsyftet med utredningen har varit att säkerställa att uppgifter som avser försäljningsstatistik för läkemedel i så stor utsträckning som möjligt ska kunna lämnas ut till de aktörer som tidigare haft åtkomst till dem. För att uppnå detta föreslår utredningen att ett undantag från statistiksekretessen införs i kapitel 24 och 25 i offentlighets- och sekretesslagen om ett antal villkor är uppfyllda. Uppgifterna måste:
• avse en enskild juridisk persons ekonomiska förhållanden;
• ha lämnats till E-hälsomyndigheten i enlighet med en författningsreglerad skyldighet att lämna uppgifter som behövs för förande av statistik över detaljhandel i lagen om handel med läkemedel; och
• avse ett läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna enligt lagen om läkemedelsförmåner med mera, som är kostnadsfritt enligt smittskyddslagen, eller har sålts till en region, kommun eller juridisk person som bedriver offentligt finansierad hälso- och sjukvård.

Läs hela artikeln

Varför kundsegmentering är det som får er att vinna eller försvinna

Att vi når rätt individ med rätt budskap, i rätt format, vid rätt tillfälle vet vi är avgörande för framgången för användning av våra läkemedel. Det är ett faktum -givetvis kombinerat med solida och gynnsamma resultat i fas 3- och fas 4-studier. Men där det senare är givet, annars skulle vi inte ha en produkt på marknaden, så fortsätter det första att vara ett stort problem. I denna och en tidigare artikel utforskar Fredrik Holmboe, föreläsare och digital strateg inom läkemedelsindustrin, de olika typerna av kundsegment som används av läkemedelsföretag, utmaningarna och möjligheterna förknippade med korrekt genomförd kundsegmentering, och vikten av en tydlig fokalpunkt för att riva de silostrukturer vi alla vet finns där och öka samarbetet mellan avdelningarna försäljning, marknadsföring och medicin.

Rollen av kundsegmentering i läkemedelsindustrin i dag
I dagens läkemedelsindustri är kundsegmentering en avgörande strategi för att effektivt samarbeta med sjukvårdspersonal (HCP) och driva försäljning. Segmentering är dock inte längre bara säljavdelningens ansvarsområde. För att skapa effektiva kommunikationsstrategier som resonerar med HCP:er måste både marknads- och medicinska avdelningar också spela en nyckelroll i segmenteringsprocessen.

Säljare har fortfarande en avgörande roll när det gäller att samla in och dela detaljerad segmenteringsdata med sina organisationer. Genom att fånga information om HCP:ers receptbeteende, praxisegenskaper, attityder och innehållspreferenser kan säljarna ge marknads- och medicinska avdelningar de insikter de behöver för att utveckla meddelanden och material som är skräddarsydda för olika kundsegments specifika behov.

De olika kundsegment som används av läkemedelsföretag
Kundsegmentering innebär att dela in kunder i distinkta grupper baserat på delade egenskaper, såsom deras specialitet eller terapeutiska område, förskrivningsbeteende, demografiska information och kliniktillhörighet; faktorer som ingår i den klassiska CVM (Customer Value Matrix)-segmenteringen där
kunder segmenteras utifrån potential och utveckling i den ”adaption ladder” som definierats och som används som måttstock av säljorganisationen

Specialitet eller terapeutiskt område: Detta segment innebär att dela upp HCP:er baserat på specialitet eller terapeutiskt område. Olika specialiteter har olika behov och preferenser, och vi kan utveckla riktade meddelanden och material som talar direkt till varje specialitets intressen.
Förskrivningsbeteende: Detta segment innefattar att dela upp HCP:er baserat på deras förskrivningsbeteende, såsom volymen och frekvensen av recept de skriver ut. Förskrivare med hög volym kan kräva en annan nivå av uppmärksamhet och engagemang än förskrivare med låg volym. Genom att förstå förskrivningsbeteendet hos olika HCP:er utvecklas riktade engagemangsstrategier som tillgodoser respektive grupps specifika behov och preferenser.
Demografisk information: Detta segment innefattar att dela upp hälsovårdspersonal baserat på deras demografiska information, såsom ålder, kön och geografisk plats. Genom att förstå demografin för olika kundsegment kan vi skräddarsy vår engagemangsstrategi för att tilltala varje grupps specifika egenskaper. Ett företag kan till exempel använda olika meddelanden och material för att samarbeta med yngre jämfört med äldre HCP:er.
Kliniktillhörighet: Detta segment innebär att dela upp HCP:er baserat på egenskaperna hos deras arbetsplats eller klinik. Detta kan inkludera faktorer som storleken på kliniken, typen av arbetsplats och variationen i patientpopulationen. Genom att förstå den kliniska vardagens olika förutsättningar för olika HCP:er kan vi återigen utveckla riktade engagemangsstrategier som tillgodoser varje grupps specifika behov och preferenser. Därefter har vi attityd- och beteendeegenskaper som bildar en beteendesegmentering, ofta grundat på beteendemönster som visat sig i interaktion vid fysiska möten tillsammans med hur en individ agerat i digitala sammanhang.
Attityd- och beteendeegenskaper: Detta segment innebär att dela upp HCP:er baserat på deras attityder och beteenden. Detta kan inkludera faktorer som kunskapsnivån eller erfarenheten av ett särskilt terapeutiskt område eller behandling, såväl som deras uppfattning och tankar om ett visst läkemedel eller företag. Genom att förstå olika HCP:ers attityder och beteenden kan vi utveckla engagemangsstrategier som tar itu med specifika problem.
Content-preferenser: Detta segment innebär att dela upp HCP:er baserat på deras preferenser för vilken typ av innehåll de konsumerar. Genom att segmentera baserat på content-preferenser kan vi skräddarsy våra engagemangsstrategier till den specifika typ av content som våra kunder föredrar. Detta hjälper till att säkerställa att de får innehåll som är mest relevant och intressant för dem, vilket innebär en bättre kundupplevelse som över tid på en god nivå lägger förutsättning för kundengagemang och en mer positiv uppfattning om oss som organisation.

Läs hela artikeln

Försäljningsstatistik, för januari-juli 2023

Sommaren sjunger nu på refrängen, och de flesta av oss är tillbaka efter semestrar som förhoppningsvis både varit härliga och vilsamma. Vi är redan en bit in i andra halvan av året, och vi uppdaterar oss med lite försäljningssiffror. Den senaste dataperioden som presenteras här är 2023-07. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distribution av vacciner. Alla försäljningsvärden är angivna i apotekens listade inpris (AIP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellen är angivna i kronor och andelar och tillväxt anges i procent. Viktor Pregner, IQVIA, har sammanställt och analyserat statistiken.

Den totala försäljningen av läkemedel i Sverige uppgår hittills i år till drygt 33,4 miljarder SEK; jämfört med samma period förra året ser vi en tillväxt på 10,23 procent.

Topp 15-företag
Sju månader in i 2023 så ligger Janssen- Cilag, BMS, och MSD fortfarande på medaljplats (topp 3), och inga nya företag har tagit sig in på listan jämfört med förra uppdateringen. Klättrar en placering gör Novo Nordisk, Pfizer och GSK. Tappar en placering gör Takeda, Novartis och AstraZeneca.

Topp 15-produkter
Årets andra produkt-topplista gör gällande att många har vaccinerat sig mot TBE inför sommaren. Ny på listan är FSME-Immun, som seglar upp på en niondeplats. För att göra plats för detta har Imbruvica lämnat listan. Förutom några små inbördes rockader, så tappar Gardasil 9 sex placeringar jämfört med förra listan.

Topp 15-terapiområden
Översikten av terapiområden ser likadan ut som vid den föregående uppdateringen, och även denna gång så är det Terapigrupp J (Infektionssjukdomar), där vacciner ingår, som står för den starkaste tillväxten på cirka 16 procent.

Läs hela artikeln

Förtydligande av praxis

Sedan den senaste artikeln i Pharma Industry med referat av ärenden har NBL avgett endast två och IGN tre beslut. Särskilt NBL-ärendena är av intresse eftersom nämndens beslut i dessa fall innebär vissa förtydliganden av praxis enligt artikel 2 respektive artikel 17.5 i Regler för läkemedelsinformation.

Artikel 2 – produktresumén utgör den sakliga utgångspunkten för informationen om ett läkemedel
Artikel 2 (102) i Regler för läkemedelsinformation är av central betydelse med bland annat kravet att ett läkemedels produktresumé utgör den sakliga utgångspunkten för informationen om läkemedlet. Enligt den lydelse av bestämmelsen som trädde i kraft den 1 juli 2021 kan, utöver uppgifter som är direkt hämtade ur produktresumén eller som kan härledas ur den, också andra uppgifter användas i informationen. Detta förutsätter att uppgifterna kompletterar produktresumén, genom att bekräfta eller precisera uppgifter i den, och att uppgifterna är förenliga med informationen i produktresumén.

IGN hade uppmärksammat en trycksak för GlaxoSmithKlines läkemedel Anoro Ellipta (umeklidiniumbromid och vilanterol) som används för att behandla kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) hos vuxna. IGN kom senare att överföra ärendet till NBL utan eget beslut (NBL 1126/2023). IGN hade ifrågasatt om följande två produktpåståenden var förankrade i läkemedlets produktresumé:
• ”Anoro Ellipta kan ge signifikant förbättring av lungfunktionen jämfört med Spiolto Respimat.”
• ”Anoro Ellipta visade större lungfunktionsförbättring och färre symtom jämfört med Spiolto Respimat, vilket hjälpte till att minska påverkan av KOL i patienternas dagliga liv.”

Påståendena byggde på en studie (Feldman et al) där Anoro Ellipta jämförts med Spiolto Respimat (tiotropium och olodaterol) i olika avseenden. Studien i fråga fanns inte omnämnd eller eljest behandlad i produktresumén för Anoro Ellipta. I produktresumén fanns dock hänvisningar till studier där Anoro Ellipta i väsentligen samma avseenden och under väsentligen motsvarande förutsättningar jämförts med tiotropium (Spiriva). Resultaten var huvudsakligen desamma som i den åberopade studien av Feldman at al.

Läs hela artikeln

Fredrik Brag – en svensk entreprenör som uppmärksammas i Frankrike

Han har utsetts till Årets entreprenör och hans bolag Median Technologies anses vara ett av landets – läs Frankrikes – mest framgångsrika innovationsbolag. Orsaken till att svenskfödde Fredrik Brag inte är särskilt känd i Sverige, är främst att han är etablerad i Frankrike där han har bott nästan hela sitt liv. I dag finns hans börsnoterade bolag, som utvecklar avancerad bildteknologi för tidig cancerdiagnostisering, även i USA och Kina. Företaget medverkar i mer än 200 kliniska studier och är medförfattare i över 500 vetenskapliga publikationer.

Fredrik Brag, som precis har fyllt 61 år, var bara sex veckor gammal när han flyttade till Paris tillsammans med sin familj. Förutom de år han utbildade sig på Handelshögskolan i Stockholm har han aldrig bott i Sverige, bara kommit på besök på somrarna.

– Det var för att lära känna Sverige bättre som jag valde att studera på Handels och jag trivdes jättebra. Sverige har mycket att komma med, särskilt när det gäller entreprenörskap, säger han, på perfekt svenska.

Detsamma kan inte sägas om hans hemland Frankrike där synen på – och hanteringen av – entreprenörer traditionellt är annorlunda än i Sverige och USA. Trots att ordet entreprenör de facto är franskt har det fram tills nu varit betydligt svårare för mindre företag att etablera sig i landet.

– De är inte lika villiga att ta risker i Frankrike, berättar Fredrik Brag som fick vända sig västerut, till Silicon Valley, för att hitta investerare till Median Technologies som han startade 2002. Det finns en speciell, och sorglig, orsak till att han valde att gå in i den medicinska branschen

– En kär barndomsvän gick bort i malignt melanom när han bara var 35 år gammal. Han fick sin diagnos alldeles för sent och hans liv gick inte att rädda. Det tog mig väldigt hårt.

Den svåra erfarenheten ledde till att Fredrik startade sitt bolag – som arbetar med tidig diagnostik av cancer med hjälp av avancerad bildteknik och AI.

– Alla studier visar samma sak, att hitta cancer i ett tidigt skede är avgörande för överlevnaden. När det gäller lungcancer, som är ett av de områden vi arbetar med, kan upptäckt av cancer i Stadium 1 leda till kraftigt förlängd överlevnad. Med hjälp av vår screeningteknologi, som är baserad på en stor mängd insamlad patientdata från USA, kan vi inte bara hitta tumörer i ett tidigt skede utan även avgöra om de är elakartade eller inte – utan att behöva göra ingrepp. Vanlig datortomografi leder ofta till falska positiva svar, medan vår bildteknik kan diagnostisera cancer med 98 procents säkerhet, förklarar Fredrik Brag, som nu inväntar resultat från en stor studie som förhoppningsvis ska leda till ett ännu större genombrott på marknaden.

Läs hela artikeln

Så skapar du bra hållbarhetskommunikation

I dag bör alla organisationer och företag kommunicera vad de gör för att bidra till en bättre värld. Men hur ser egentligen bra hållbarhetskommunikation ut, och vad ska man som organisation göra för att lyckas? Klara Carlsson, copywriter på kommunikationsbyrån Navigator, berättar.

Hållbarhet har inte alltid varit ett viktigt ämne, och det var inte förrän så sent som 1972 som FN höll sin första konferens om enbart miljöfrågor. Ett viktigt kliv framåt togs 2015 då Parisavtalet skrevs under och FN:s 17 globala mål presenterades. I många organisationer är de globala målen en viktig ledstjärna i arbetet mot en hållbar utveckling.

Först fokus på varumärkesstrategin
Precis som med alla annan kommunikation handlar det om att ha en stark förankring i varumärket. Hållbarhetsfrågorna måste vara väl integrerade i verksamheten och genomsyra hela organisationen, från affärsidé till den dagliga verksamheten. Alla medarbetare behöver vara involverade och det ska finnas ett gemensamt engagemang och incitament för att arbeta med hållbarhet. Och framför allt: hållbarhet bör bidra till affären.

Fem aspekter att ha koll på
Det brukar sägas att ett hållbart varumärke består av följande fem aspekter:
1. Syfte bortom vinst
Att varumärket står för något annat än att bara tjäna pengar, att det bidrar till ett högre syfte och har en större mening.
2. Påverkansdrivet
Att varumärket tar ståndpunkt och påverkar. Att det står ”på barrikaderna” och vågar uttala sig i omdiskuterade frågor.
3. Transparent och proaktiv styrning
Att alla, både i och utanför organisationen, ska känna till varumärkets hållbarhetsvision. Var är vi och vart är vi på väg?
4. Netto-positivt erbjudande
Att varumärket agerar som en ledare för att skapa cirkulär och hållbar produktutveckling som också utvecklar branschen i stort.
5. Regenerativ drift
Ingen av varumärkets produkter eller tjänster ska bidra till ett negativt avtryck på klimatet. Normer ska ställas om och arbetet ska ske för framtida generationer.

Läs hela artikeln