Sverige vässar arbetet inom life science

Sverige vässar arbetet inom life science
Exporten från life science-sektorn har stor betydelse för Sverige. När den globala konkurrensen ökar behöver Sverige ta krafttag för att stärka sin position inom området. Regeringen inrättar nu en samordningsfunktion för life science på Näringsdepartementet. Uppgiften blir att samordna politiken, tydliggöra prioriteringarna och ytterligare höja tempot i arbetet. Här ingår också att ta fram en nationell strategi för life science.

 

För att Sverige ska vara långsiktigt konkurrenskraftigt inom life science måste arbetet vässas på ett antal punkter. Sverige behöver bland annat öka innovationstakten i hälso- och sjukvården, öka antalet kliniska prövningar i Sverige samt snabba på samordningen av kvalitetsregistren och nationella biobanker. Andra viktiga områden handlar om att Sverige ska vara konkurrenskraftigt som internationell testmarknad och attraktivt för internationella investeringar och etableringar samt digitaliseringens möjligheter i vården.

– En stark life science-sektor bidrar till ökad kunskap, bättre hälsa och omsorg, stärkt konkurrenskraft samt ökad export och nya investeringar till Sverige, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

– Sveriges styrka inom life science är att vi har ett stort antal unika register och biobanker, samtidigt som vi också har en enorm kompetens hos akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård. Dessa krafter måste samordnas och effektiviseras om vi ska klara de stora hälsoutmaningarna, som exempelvis cancer och antibiotikaresistens, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Regeringen etablerar nu ett kontor för life science på Näringsdepartementet. Kontoret kommer att ledas av Jenni Nordborg, som i dag är avdelningschef för Hälsa på Vinnova. Arbetet ska främja kunskapsutveckling, innovation och kvalitet i hälso- och sjukvården samt förbättra förutsättningarna för life science-företag att etableras och verka i Sverige. Sedan mandatperiodens början har Anders Lönnberg haft uppdraget som nationell samordnare för life science. Anders Lönnberg har utsetts till generalkommissarie med uppdrag att planera och genomföra Sveriges deltagande i Expo 2020 i Dubai.