Utredningsförslag avseende hemliga återbäringsavtal avslås

I ett yttrande över slutbetänkandet Tydligare ansvar och regler för läkemedel, avstyrker Konkurrensverket utredningens förslag till ny reglering i dess nuvarande utformning.

Konkurrensverket anser att utredningens förslag att i en ny läkemedelsförmånslag reglera att regionerna kan ingå hemliga återbäringsavtal med läkemedelsföretag för läkemedel, som inte omfattas av konkurrens, är förenat med sådana problem att det inte kan ligga till grund för lagstiftning. Konkurrensverket ifrågasätter även om utredningen förslag är förenligt med transparensdirektivet.

I yttrandet framhåller Konkurrensverket att Konkurrenslagen (2008:579) innehåller förbud mot avtal mellan företag om de har till syfte eller effekt att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt. Konkurrenter får inte komma överens om priser, rabatter eller leveransvillkor. Huruvida prissänkande överenskommelser för kombinationsbehandlingar skulle vara en typ av överenskommelser som är undantagna får enligt Konkurrensverket avgöras i varje enskilt fall.

När det gäller prissättning av kombinationsbehandlingar, där produkterna marknadsförs av två eller flera konkurrerande företag, tillstyrker Konkurrensverket en modell där Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ges möjlighet att upprätta plattformar med kostnadsramar, inom vilka företagen ges möjlighet att erbjuda vissa priser utan något samarbete sinsemellan. Det bör enligt Konkurrensverket regleras av föreskrifter, som omöjliggör ett självständigt konkurrensbegränsande agerande i prissättningen av de läkemedel som ska ingå i kombinationsbehandlingen.