Studien PEGASUS-TIMI 54 för BRILINTA® nådde sitt primära effektmått i både 60 mg och 90 mg dosering

Både BRILINTA 60 mg och 90 mg uppvisar en statistiskt signifikant minskning av större hjärtkärlrelaterade tromboshändelser hos patienter med tidigare hjärtinfarkt.

AstraZeneca meddelar idag att studien PEGASUS-TIMI 54, en storskalig klinisk utfallsstudie som omfattar över 21 000 patienter, har nått sitt primära effektmått. I studien har man undersökt både Brilinta®-tabletter (ticagrelor) i en dos av antigen 60 mg två gånger dagligen eller 90 mg två gånger dagligen plus en låg dos av acetylsalicylsyra för sekundär prevention av aterotrombotiska händelser hos patienter som haft en hjärtinfarkt ett till tre år före studiestart. Det primära effektmåttet var en kombination av kardiovaskulär död (CV), hjärtinfarkt (MI) eller stroke.

Preliminär analys påvisade inga oväntade säkerhetsfrågor.Fullständig utvärdering av data pågår.

Elisabeth Björk, Vice President, Head of Cardiovascular and Meatbolic Diseases, Global Medicines Development, säger: ”Vi är mycket nöjda med de första resultaten från PEGASUS-TIMI 54-studien, den andra positiva, stora utfallstudien i Parthenon-programmet. Resultaten bygger vidare på befintlig kunskap om fördelarna med BRILINTA för patienter med akut kranskärlssjukdom och erbjuder viktiga kliniska insikter i dess potentiella roll för långsiktigt förebyggande av kardiovaskulära händelser. Vi ser fram emot att presentera data senare i år.”

Studien PEGASUS-TIMI 54 undersökte två olika doseringar av ticagrelor och en låg dos av acetylsalicylsyra, jämfört med placebo och en låg dos av acetylsalicylsyra hos patienter som var 50 år eller äldre med tidigare hjärtattack, samt ytterligare en hjärt/kärlrelaterad riskfaktor1. Studien syftade till att bättre förstå behandling av patienter mer än 12 månader efter deras hjärtinfarkt, som fortfarande löper risk för stora trombotiska händelser.

Fullständiga resultat från studien PEGASUS-TIMI 54 kommer att läggas fram på ett vetenskapligt möte 2015, och i avvaktan på ytterligare analyser planerar AstraZeneca att lämna in dessa data till hälsovårdsmyndigheter. Ticagrelor är inte godkänt för sekundär prevention av aterotrombotiska händelser hos patienter med en historik av tidigare hjärtinfarkt som sträcker sig längre tillbaka än ett år.

Studien PEGASUS-TIMI 54 ingår i AstraZenecas PARTHENON-program. PLATO-studien, som omfattar över 18 000 patienter, var den första studien i programmet och utgör den bas på vilken ticagrelor har godkänts i över 100 länder och inkluderats i 12 större globala riktlinjer för behandling av akut kranskärlssjukdom. I ytterligare pågående PARTHENON-studier bedömer man ticagrelor för förebyggande av kardiovaskulära händelser hos patienter med perifer artärsjukdom, ischemisk stroke eller transitorisk ischemisk attack, samt hos patienter med diabetes och koronar ateroskleros.