Strategiskt partnerskap positionerar Sverige och Norden i framkant för hälsodata

Den 12 november samlades internationella forskare och experter inom utfallsforskning och patientcentrerad vård på Karolinska Institutet för att diskutera patientdriven utveckling av läkemedel, svenska kvalitetsregister, hälsodata och dess roll i forskningen, samt hur patienten bäst kan involveras för att optimera vården.

– Sverige ligger i framkant när det gäller utfallsforskning, hälsodata och att verkligen ta vara på patientens upplevelser. Det är en av grunderna till att vi diskuterar forskningsfrågor tillsammans med svenska experter och att vi investerar i Sverige, säger Cyril Schiever, Europachef för MSD.

Strategiskt partnerskap levererar resultat
Mötet sker inom ramen för ett strategiskt partnerskap mellan Karolinska Institutet och MSDs centrum för utfallsforskning (CORE).

 Cyril Schiever och Nordenchef Jacob Tellgren  Pharma Industry

MSDs Europachef Cyril Schiever och Nordenchef Jacob Tellgren träffar professor Birgitta Henriques-Normark, professor Jan Andersson samt ansvarig för näringslivskontakter vid Karolinska Institutet Richard Cowburn.

–För oss är det viktigt att kunna bidra till den patientnära forskningen tillsammans med MSD. Samarbetet bygger på en flexibel modell där nya projekt skapas gemensamt och där patienten står i fokus, säger professor Richard Cowburn, ansvarig för näringslivssamverkan vid Karolinska Institutet och projektledare för det strategiska partnerskapet.

Partnerskapet som invigdes i november 2016 sätter medicinska vårdresultat i fokus inom tre övergripande teman: patientinspirerad forskning, studier i analys och metodologi med fokus på patientens deltagande samt innovativa sjukdomsbaserade register. Idag finns pågående forskningsprojekt inom onkologi, vacciner, diabetes, kardiovaskulära sjukdomar och metabolism och de första resultaten bearbetas inför publicering i vetenskapliga tidskrifter.

Unika förutsättningar attraherar globalt intresse
Att ta hänsyn till patienternas verkliga upplevelse av vården och den behandling de får, har blivit en viktig nyckel för att optimera vården. Sverige är ett föregångsland när det gäller att inhämta patientupplevelser via digitala verktyg och att stärka vården via utfallsforskning, s.k. Real World Evidence (RWE) forskning.

Om Real World Evidence forskning, utfallsforskning
RWE forskning är data som speglar dagliga erfarenheter i vården bland människor som ofta kan ha mer komplicerade medicinska och sociala förhållanden än de som medverkar i kliniska prövningar. I förlängningen hjälper RWE forskningen vårdgivaren att rikta förskrivningen av en viss medicin till patienter som verkligen har nytta av den och därmed undvika förskrivning till patienter som kanske inte svarar på behandling eller som löper risk för biverkningar. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och landsting/regioner efterfrågar information från användning i klinisk verklighet samt hälsoekonomiska data i allt större utsträckning och därmed blir denna sorts forskning allt mer relevant för beslut om godkännande och ersättningsberättigande för läkemedel i Sverige. En liknande utveckling finns i många andra länder och RWE-forskning är därför ett viktigt utvecklingsområde i stora delar av världen.