Europeiska kommissionen har godkänt STELARA® (ustekinumab) för behandling av Crohns sjukdom

Europeiska kommissionen har godkänt STELARA® (ustekinumab) för behandling av Crohns sjukdom
Godkännandet gäller för patienter som har otillräckligt svar, eller som inte längre svarar på, eller som uppvisat intolerans mot konventionell terapi eller tumörnekrosfaktor-alfa (TNF-) hämmare eller som av medicinska skäl inte kan få sådan behandling.1
STELARA är den första biologiska behandlingen av Crohns sjukdom och som riktar sig mot interleukin (IL)-12 och IL-23 cytokiner, som man vet spelar en nyckelroll i inflammationen.2

”Antalet tillgängliga behandlingsalternativ vid Crohns sjukdom är ytterst begränsat och en betydande andel av patienterna uppnår inte besvärsfrihet med hjälp av existerande behandlingsalternativ. Ett nytt läkemedel, baserat på en helt ny verkningsmekanism, med potential att nå och upprätthålla remission (besvärsfrihet) är ytterst välkommet”, säger Jonas Halfvarson, överläkare och docent vid Sektionen för Gastroenterologi, Universitetssjukhuset Örebro och Örebro Universitet.

EC-godkännandet baseras på data från tre pivotala fas 3-studier där cirka 1 400 patienter med måttlig eller svår Crohns sjukdom deltagit. Fas 3-studierna visar att STELARA inducerade kliniskt svar och bibehöll klinisk remission hos en betydligt större andel av patienter med måttlig till svår aktiv Crohns sjukdom efter ett års behandling.3,4,5

Om de kliniska studierna
Resultatet i UNITI-1 visade signifikant högre frekvens av kliniskt svar vid vecka 6 i ustekinumab-gruppen jämfört med placebogruppen (p=0.003) hos patienter som tidigare påvisat otillräckligt svar med TNFα-hämmare.3 De sekundära effektmålen var klinisk remission och svar vid vecka 8 även dessa mått visade att signifikant fler patienter som behandlats med intravenös ustekinumab-induktion jämfört med intravenös placebo (p<0.001) uppnådde målet.3 Kliniskt svar definierades som en minskning från baslinjen i Crohns Disease Activity Index (CDAI) av ≥100 poäng eller att vara i klinisk remission.Klinisk remission definierades som CDAI <150.3 CDAI är ett symtombaserat bedömningsverktyg för sjukdomen som kvantifierar aktiviteten på Crohns sjukdom.15

UNITI-2visade på ett signifikant bättre kliniskt svar vid vecka 6 med intravenös ustekinumab-induktion jämfört med intravenös placebo (p <0,001) hos en grupp av patienter som tidigare inte nått tillräckliga behandlingsresultat med konventionell behandling, men som inte tidigare hade sviktat på TNFa-hämmare behandling. Det sekundära effektmålet klinisk remission vid vecka 8 var betydligt högre i båda ustekinumab-grupperna jämfört med placebo (p <0,001 för ustekinumab ~ 6 mg / kg behandlingsgruppen, p = 0,009 för ustekinumab 130 mg behandlingsgruppen).4

I IM-UNITI studerades underhållsbehandlingseffekt över tid hos patienter som uppnådde klinisk respons 8 veckor efter en intravenös infusion av ustekinumab i UNITI-1 och UNITI-2 fas 3-studier. IM-UNITI visade att en betydligt större andel av patienterna i de subkutantbehandlade ustekinumab-grupperna var i klinisk remission vid vecka 44 jämfört med placebo (p = 0,005 dosering var åttonde vecka och p = 0,040 dosering var tolfte vecka, primär endpoint).Klinisk respons vid vecka 44 var också signifikant större i båda behandlingsgrupperna jämfört med placebo vid vecka 44. Andra viktiga behandlingsmål som uppnådes i studien var att signifikant fler patienter som behandlats med ustekinumab var i steroidfri remission vid vecka 44 jämfört med placebo.5

Referenser

1.http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h494.htm (last accessed November 2016)
2.Khanna R and Feagan B, Immunotherapy (2013) 5(8), 803–815
3.Sandborn W, et al. AIBD 2015:Abstract O-001.
4.Feagan B, et al. UEGW 2015:Abstract UEG15-LB-5668.
5.Sandborn W, et al. DDW 2016:Abstract 768.
6.Kimball AB, et al. JEADV 2012:27(12):1535–1545.
7.Langley RG, et al. Br J Dermatol 2015:172(5):1371–1383.
8.Kavanaugh A, et al. Ann Rheum Dis 2016 [e-pub ahead of print]
9.EMA. Meeting highlights from the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). Summary of opinion 15 September 2016. Available at: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/000958/WC500212877.pdf (last accessed October 2016).
10.FDA. Biologics License Application: Approval letter. 23 September 2016. Available at: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/appletter/2016/761044Orig1s000ltr.pdf (last accessed October 2016).
11.World IBD Day. Home. Available at http://www.worldibdday.org/index.html (last accessed October 2016).
12.European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations. Inflammatory Bowel Disease. Available at http://www.efpia.eu/diseases/78/59/Inflammatory-Bowel-Disease (last accessed October 2016).
13.Crohn’s and Colitis UK. Crohn’s disease. Available at http://www.crohnsandcolitis.org.uk/about-inflammatory-bowel-disease/crohns-disease (last accessed October 2016).
14.IBD Determined. IBD & Colorectal Cancer. Available at http://www.ibdetermined.org/ibd-information/ibd-complications/colorectal-cancer.aspx (last accessed October 2016).
15.Best WR, et al. Gastroenterol 1976;70(3):439–44.
16.Summary of Product Characteristics Stelara 45 mg solution. Janssen-Cilag International NV http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000958/WC500058513.pdf (last accessed October 2016).
17.Produktresume’ (SmPC)

Läkemedelsbolaget Janssen arbetar för att möta dagens stora och angelägna medicinska behov. Vi bedriver forskning och utveckling inom följande svåra sjukdomar: prostatacancer, schizofreni, alzheimers sjukdom, hiv/aids, hepatit C, tuberkulos, psoriasis artrit och diabetes. Våra medarbetare drivs av att få bidra till att erbjuda patienter nya medicinska lösningar, produkter och tjänster. Janssen är ett världsomspännande företag med anställda i drygt 50 länder och finns representerat i alla nordiska länder.