Sex nya läkemedel mot hepatit C

– Processen har varit snabb och tydlig. Landsting och regioner, Tandvårds- och läkemedelsverket, kliniska experter och företag har visat prov på ett effektivt samarbete där man har jobbat tätt ihop för att patienterna så snabbt och jämlikt som möjligt ska få tillgång till dessa innovativa läkemedel, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg.

Landstingen har genom sin samverkansmodell för läkemedel en organisation för att hantera det gemensamma ordnade införandet av nya läkemedel.

-Med hepatit C-läkemedlen har vi verkligen visat att det här fungerar, säger Hans Karlsson.

Behoven styr

Eftersom läkemedlen är mycket dyra måste det säkerställas att de patienter som har det största behovet får behandling. Ett landstingsgemensamt införande- och uppföljningsprotokoll ser därför till att hanteringen är samma i hela landet.

Den prioritering som görs i protokollet är i samklang med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) förmånsbeslut. Dessutom har alla landsting tecknat sig till de avtal som man tillsammans med TLV och företagen tagit fram. Protokollet och avtalen har uppdaterats för varje nytt läkemedel som godkänts.

Snabbt och effektivt

Införandet av de senaste hepatit C-läkemedlen har gått mycket snabbt. Företagen har i ett tidigt skede ansökt om förmån, TLV har handlagt ärendena och parallellt har trepartsöverläggningar, uppdatering av införandeprotokoll och avstämningar med NT-rådet pågått.