Roche samarbetar med TLV kring prissättning av kombinationsbehandlingar

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att genomföra en pilot kring prissättning av kombinationsbehandlingar med kombinationen Tecentriq*+Avastin vid första linjens behandling av icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp. Syftet med piloten är identifiera lämpliga arbetssätt och metoder för att på ett hållbart sätt kunna tillgängliggöra kombinationsbehandlingar för patienter.

Roche hjälper TLV

Den kombinerade styrkan av läkemedel och diagnostik under ett tak har gjort Roche ledande inom precisionsmedicin – en strategi som syftar till att ge rätt patient rätt behandling i rätt tid.

Kombinationsbehandlingar kan innehålla flera innovativa och patentskyddade läkemedel. En kombination kan bestå av läkemedel som tillhandahålls av flera olika företag vilket kan skapa utmaningar ur ett prissättnings- och subventionsperspektiv. Det gör att en ny prisprocess behöver arbetas fram.

-Vi välkomnar att nya lösningar arbetas fram och är glada att kunna ingå i TLV:s pilotprojekt med kombinationen Tecentriq+Avastin. Det är viktigt att finna hållbara lösningar när det gäller betalningssystem för att möta framtidens sätt att behandla patienter med svår sjukdom, säger Charlie Grafström, Chef för prissättning på Roche AB. För betalarna kan man lösa det ekonomiska problemet genom samarbete med alla berörda myndigheter, regioner och företag. Det som är viktigt för patienterna är tillgång till bättre diagnostik och innovativa läkemedel.

-Tidigare var problemet att vi inte hade effektiv behandling mot cancer. Med forskningsgenombrott som immunoterapi finns det nu flera bra behandlingsalternativ. Svårigheten blir istället att matcha rätt patient med rätt kombination av innovativa läkemedel. Precisionsmedicin kommer därför att bli avgörande för att säkerställa en noggrann diagnosticering och effektiv hantering av tillgänglig data för att finna rätt kombinationsbehandling till varje enskild patient, säger Karl Gertow, Real World Evidence Manager på Roche AB.

Målsättningen är att involvera regionerna, relevanta funktioner inom regionernas samverkansmodell för läkemedel, läkemedelsföretag, branschföreningen samt andra relevanta aktörer. Piloten påbörjas under hösten 2019.