Ofev (nintedanib) är godkän inom EU för behandling av idiopatiskt lungfibros

Ett nytt läkemedel som kan bromsa försämringen av lungfunktionen vid idiopatisk lungfibros med över 50 procent har nu godkänts av EU:s läkemedelsmyndighet EMA. Omkring 1 500 personer i Sverige beräknas ha denna ovanliga men svåra lungsjukdom. Det finns ett stort behov av nya behandlingsmetoder där annars lungtransplantation är enda möjligheten till bot. Läkemedlet har av ansedda Cleveland Clinics placerats på listan över de tio medicinska innovationer som bedöms få störst betydelse under 2015.

Vid lungfibros uppstår en inflammation och bindväv bildas i och mellan de små lungblåsorna (alveolerna). Lungorna blir stela och blodets syresättning försämras. Oftast går det några år innan symtom som allt svårare andfåddhet gör att patienten söker vård. Sjukdomen är kronisk. Överlevnaden efter diagnos är vanligen mellan två och fem år.

Ofev (nintedanib) har tagits fram av Boehringer Ingelheim och är en så kallad tyrosinkinashämmare. Den verkar genom att rikta in sig på tillväxtfaktor-receptorer vilka sannolikt har betydelse för mekanismerna bakom idiopatisk lungfibros. Samma läkemedel, men med namnet Giotrif, är även godkänt för behandling av en särskilt typ av icke småcellig lungcancer.

EMA:s godkännande grundas på två fas III-studier (Inpulsis 1 och 21) med totalt 1 066 patienter. Drygt 600 patienter fick det nya läkemedlet Ofev och de övriga overksamt medel (placebo). För de patienter som fick nintedanib bromsades försämringen av lungfunktionen med omkring 50 procent jämfört med placebo. Även deras livskvalitet upplevdes högre. Antalet plötsliga försämringsperioder, så kallade exacerbationer, minskade med 68 procent. De vanligaste biverkningarna var mag-tarmbesvär.

Det är mycket välkommet med en ny behandling för dessa svårt sjuka patienter. Att kunna bromsa upp sjukdomens ofta snabba förlopp är givetvis viktigt, säger Magnus Sköld, professor i lungmedicin vid Karolinska institutet.