Ny praxis enligt Läkemedelsbranschens etiska regelverk

I samband med de nya reglerna om umgänget mellan industrin och vården (kapitel 2 avdelning 1 i LER), som trädde i kraft förra året, ändrades bestämmelserna angående olika slag av sammankomster i några avseenden. Den tidigare centrala uppdelningen mellan produktinformation, terepinriktad utbildning och vetenskaplig sammankomst
konferens/seminarium) har förenklats och nu talas i reglerna endast om produktinformation (artikel 3) och övriga sammankomster (artikel 4, 4a och 4b). Det ligger därför nära till hands att utgå från att den tidigare mycket stränga praxisen där det krävdes att man i inbjudan till sammankomster använde just de begrepp – produktinformation, terapiinriktad utbildning respektive vetenskaplig sammankomst – som då förekom i regelverket, inte längre gäller fullt ut. Det är möjligt att så blir fallet i fråga om vissa av begreppen såsom vetenskaplig sammankomst. Men kraven på tydlighet i inbjudan om vad som avses förekomma vid en sammankomst är fortfarande mycket höga. Även om under senare år genom stegvisa ändringar av LER, synen på att ha produktinformation som en del av programmet vid till exempel en utbildningssammankomst påtagligt liberaliserats, visar några fall från IGMp under hösten att det fortfarande är av största vikt att det av inbjudan till en sammankomst redan vid första kontakten med denna tydligt framgår att produktinformation kommer att ges. Ärende W1500/14 gällde en inbjudan från AstraZeneca/Bristol Myers där det på första sidan angavs ”inbjudan till föreläsning diabetes”. På den vänstra sidan av den uppslagna trycksaken angavs i rubrikstil ”Inbjudan till terapiinriktad utbildning”. Under rubriken fanns en beskrivning av målsättningen med utbildningen, vem den vände sig till och vad olika föreläsare skulle komma att tala om. Här sades ingenting om att produktinformation skulle förekomma. Detta angavs endast i själva programmet på uppslagets nästa sida. IGMp hänvisade till artikel 4a där det anges att om produktinformation ingår i en sammankomst arrangerad av eller i samarbete med ett företag skall detta tydligt framgå av programmet och av inbjudan. Eftersom inslaget med produktinformation framgick enbart av programmet som sådant stred inbjudan mot artikel 4a.

Läs hela artikeln