Ny ADHD-behandling för vuxna godkänd i Sverige

– Detta har varit efterlängtat! Ett nytt behandlingsalternativ för vuxna med ADHD. Denna nya behandling är ett tillskott för vuxna med ADHD, säger Gunnar Jakobsson, legitimerad läkare och specialist i psykiatri.

Elvanse Vuxen är ett ADHD-läkemedel som till skillnad från övrig behandling bygger på en prodrug-teknologi vilken hjälper patienten att kontrollera sina symtom.(1) Elvanse prodrug-teknologi innebär att läkemedlet gradvis omvandlas i blodet till den aktiva substansen dexamfetamin.(3,4) Det medför en långverkande effekt som ger symtomkontroll under 14 timmar, vilket leder till att patienten kan kontrollera sina ADHD-symtom över hela dagen och även under kvällen.(1,2)

Godkännandet av Elvanse Vuxen har skett via en decentraliserad godkännandeprocess med Storbritannien som referensland. Detta innebär att när det blev godkänt i Storbritannien, så blev det även godkänt i Sverige och Danmark. Godkännandet av Elvanse Vuxen för vuxna patienter baseras på fyra fas III-studier avseende effekt och säkerhet hos vuxna med ADHD.(1)

Lisdexamfetamin har varit godkänt, sedan 2013, under varunamnet Elvanse för behandling av barn och ungdomar under 18 år när svar på tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräckligt.(5)

Om ADHD hos vuxna

Även om ADHD ofta associeras med barn och ungdomar, kvarstår symtomen in i vuxenlivet hos 50 till 66% av de individer som diagnostiserats under barndomen.(6-9) Andelen vuxna med ADHD uppskattas till mellan 2 till 5 procent av befolkningen.(10-15)

Den exakta orsaken till ADHD är ännu okänd men den senaste forskningen visar på ett flertal avvikelser i hjärnans funktion. Obalans i hjärnans signalsubstanser, neurotransmittorer, är en av dessa avvikelser. (16,17)

För den vuxne med ADHD kan många områden påverkas negativt såsom utbildning, yrkesliv och relationer.(18-19)

Om Elvanse Vuxen

Elvanse Vuxen tas som en kapsel en gång om dagen och behandlingen tros fungera genom att öka tillgången av två av hjärnans signalsubstanser; noradrenalin och dopamin. På så sätt antas Elvanse Vuxen hjälpa till att korrigera obalansen i hjärnans kemi och därmed minska symtom som koncentrationssvårigheter, impulsivitet och hyperaktivitet.(1) Elvanse Vuxen är godkänt för förskrivning i USA sedan 2007, i Kanada sedan 2010 (under namnet Vyvanse) och i Brasilien sedan 2011 (under namnet Venvanse). Hittills har över 4 miljoner patienter behandlats.(20)

Indikation och säkerhetsinformation(1)

Elvanse Vuxen är indicerat som en del i ett omfattande behandlingsprogram anpassat för ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Uppmärksamhetsstörning/Hyperaktivitet) hos vuxna.

Elvanse Vuxen är inte indicerat för alla vuxna patienter utan beslutet att använda läkemedlet måste ta hänsyn till patientens profil, inklusive en noggrann bedömning av svårighetsgraden och kroniciteten i patientens symtom, risken för missbruk, felanvändning eller avledning och kliniskt svar på eventuella tidigare farmakoterapier för behandling av ADHD.

Behandlingen ska ske under överinseende av specialist på beteendestörningar. Diagnos ska grundas på fullständig anamnes och utvärdering av patienten enligt aktuella kriterier i DSM eller riktlinjer i ICD-riktlinjer. Diagnos kan inte ställas enbart på närvaro av ett eller flera symtom. Hos vuxna krävs närvaro av symtom på ADHD som förekommit redan i barndomen och som kan bekräftas retrospektivt (enligt patientens journal eller, om sådan inte finns, genom lämpliga och strukturerade instrument eller intervjuer). Baserat på klinisk bedömning ska patienterna ha ADHD av minst måttlig svårighetsgrad, vilket indikeras av minst måttlig nedsättning av två eller flera funktioner (till exempel social, utbildningsmässig och/eller yrkesmässig funktion) som påverkar flera aspekter av en individs liv.

De biverkningar som observerats i samband med behandling med Elvanse Vuxen motsvarar de som ofta förknippas med användning av centralstimulerande läkemedel. Mycket vanliga biverkningar som rapporterats under behandling är nedsatt aptit, insomni, muntorrhet och huvudvärk.(1)