MIV-802 har valts som läkemedelskandidat för behandling av hepatit C-infektion och går in i preklinisk utvecklingsfas

Cirka 120 miljoner människor i världen beräknas vara kroniskt infekterade av HCV *. Många av dessa kroniskt infekterade utvecklar en progressiv leversjukdom som kan leda till skrumplever, levercancer (hepatocellulär cancer) och levertransplantation. Hepatit C-infektionen kan emellertid botas med en kombination av flera olika antivirala läkemedel och nukleotidbaserade polymerashämmare har visat sig vara av central betydelse för många av de mest verkningsfulla läkemedelskombinationerna för HCV-behandling.

MIV-802 är en mycket potent och selektiv nukleotidhämmare som i antivirala testmodeller blockerar replikationen av samtliga genotyper av HCV. Prekliniska data tyder på att MIV-802 kan användas med god effekt i kombination med andra klasser av antivirala HCV-läkemedel, inklusive proteashämmare och NS5A-hämmare. MIV-802 har utformats för att leverera stora mängder av substansen specifikt till levern där hepatit C-virusets replikation sker. Medivir har för avsikt att presentera den prekliniska antivirala och farmakokinetiska profilen för MIV-802 vid en större vetenskaplig kongress 2015.

–   Vi är mycket glada över den prekliniska profil som MIV-802 uppvisat med en hög antiviral aktivitet i HCV-replikationsmodeller, attraktiva farmakokinetiska egenskaper samt en utmärkt profil i ett brett program med både mekanismbaserade och generella säkerhetsstudier. Vi bedömer att MIV-802 har goda förutsättningar att bli ett mycket värdefullt tillskott till de läkemedel som finns idag för att behandla och bota hepatit C-infekterade patienter, säger Richard Bethell, EVP Discovery Research, Medivir.

* http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/