Läkemedelsrester ska renas med hjälp av ozon

Läkemedelsrester ska renas med hjälp av ozon
Det används i dag cirka 1 200 aktiva läkemedelssubstanser på den svenska marknaden. Många av dem uppmäts i avloppsvatten i så höga halter att det innebär miljöstörande effekter. Till exempel blir fiskar och groddjur sterila och byter kön när de får i sig könshormoner som finns i p-piller. Ett annat uppmärksammat exempel är det förändrade beteendet hos abborrar som exponeras för det ångestdämpande medlet oxazepam. I utloppet från reningsverk har man också funnit förhöjda halter av multiresistenta bakterier. Orsaken till detta är troligen att låga halter av antibiotika som finns i de biologiska reningsstegen gör att bakterier, som bär på eller tar upp resistensgener, kan anrikas genom ett selektionstryck i denna miljö. Substanser som släpps ut via avloppsreningsverk kan också ackumuleras i den näringskedja som finns i vattnet och orsaka effekter hos till exempel fiskätande fåglar och däggdjur, inklusive människor. Läkemedel är oftast kemisk stabila föreningar som ska klara den sura miljön i magsäcken och den enzymrika aktiviteten i tarmen. De passerar i hög grad genom människokroppen och hamnar framför allt via urinen i avloppsvatten. Substanser som inte är vattenlösliga omvandlas i levern till en vattenlöslig form som sedan kan utsöndras via njurarna. Mer fettlösliga substanser utsöndras i vissa fall genom gallan och tarmen. Substanser som omvandlas i kroppen går ofta opåverkade genom ledningsnätet och syns därför inte i analysen av det vatten som kommer till reningsverket. Modersubstansen återbildas dock, i vissa fall, under vägen genom reningsverket vilket gör att koncentrationen synbarligen ökar genom reningsprocessen. Ett exempel är betablockeraren metoprolol där den uppmätta halten ökar med minst 100 procent från inlopp till utlopp. Ytterligare ett problem är att de utgående koncentrationerna ibland kan vara så låga att de är omöjliga att upptäcka, men trots det ändå vara högre än eller nära etablerade risknivåer.

Läs hela artikeln