Staten bör stärka sitt oberoende gentemot läkemedelsindustrin

Staten bör stärka sitt oberoende gentemot läkemedelsindustrin
Läkemedelsföretagen utvecklar och testar sina egna produkter. Därför har de stort inflytande över hur kunskap om läkemedel tas fram och vad som kommuniceras till omvärlden. Riksrevisionens granskning visar att regeringen och ansvariga myndigheter inte fullt ut kompenserar för industrins informationsövertag i den statliga läkemedelskontrollen och kunskapsstyrningen.

–  Staten måste fokusera på folkhälsan och då är tillförlitlig kunskap om läkemedel och deras effekter central. Myndigheterna bör göra mer för att värna sitt oberoende gentemot läkemedelsindustrin, säger riksrevisor Margareta Åberg.

Läkemedelsverket bör prioritera upp sin granskning av läkemedelsäkerhet

När Läkemedelsverket granskar läkemedlens effekt och säkerhet utgår man från material från läkemedelsföretagen. Risken är att dessa underlag framhäver läkemedlens positiva sidor och tonar ner säkerhetsproblem. Detta är anledningen till att det finns en statlig läkemedelskontroll. Riksrevisionens granskning visar att myndigheten har valt att inte granska fullständiga säkerhetsrapporter under pågående klinisk prövning, att man under en period endast delvis har handlagt biverkningsrapporter från sjukvård och allmänhet och att man minskat antalet inspektioner av kliniska prövningar. Myndigheten har dessutom länge haft svårt att rekrytera och behålla läkare som arbetar som kliniska utredare. Enligt Riksrevisionen bör Läkemedelsverket prioritera arbetet med läkemedelssäkerhet högre.

Socialstyrelsen och SBU behöver kompensera för industrins informationsövertag

När Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, gör kunskapssammanställningar och riktlinjer som används vid prioriteringar inom hälso-och sjukvården utgår de från publicerade studier från läkemedelsföretagen, vilka tenderar att ge en positiv bild av läkemedlens effekter. Myndigheterna behöver i större utsträckning begära även opublicerade resultat från företagen, använda information från offentliga register systematiskt och utbyta information mellan sig så att kunskapsunderlagen blir mer balanserade.

Läkemedelsverket bör inte involveras i regeringens innovationspolitik

Under de senaste åren har regeringen fört en aktiv innovationsfrämjande läkemedelspolitik som involverar Läkemedelsverket. Från att huvudsakligen kontrollera och utöva tillsyn ska myndigheten nu också främja utveckling av nya läkemedel. Den potentiella intressekonflikten mellan att värna folkhälsa och att stödja läkemedelsbranschen har på det sättet byggts in i myndighetens uppdrag. Detta kan göra det svårare för Läkemedelsverket att upprätthålla ett tillräckligt mått av integritet i förhållande till branschen.

Kontakt
Riksrevisor Margareta Åberg
Projektledare Petra Jonvallen, tfn 08-5171 4154
Pressekreterare Pernilla Eldblom, tfn 08-5171 4200