​Nytt typ 2-diabetes läkemedel mot visade minskad risk att dö i hjärtkärlsjukdom

​Nytt läkemedel mot typ 2-diabetes visade minskad risk att dö i hjärtkärlsjukdom
Runt hälften av alla dödsfall hos personer med typ 2-diabetes orsakas av hjärt- kärlsjukdomar (1,2). Det beror på att högt blodtryck, ateroskleros (åderförkalkning), övervikt och fetma är vanligare inom denna grupp – faktorer som starkt ökar risken för hjärtkärlsjukdom och död. Personer med typ 2-diabetes löper två till fyra gånger högre risk att drabbas av hjärtkärlsjukdom (3).

Följdes upp i tre år

Av de drygt 7 000 personer med typ 2-diabetes som ingick i studien behandlades 4 687 med en daglig dos Jardiance (empagliflozin) och 2 333 med overksamt medel (placebo). Samtliga fick samtidigt standardbehandling för att sänka blodsocker, blodtryck och kolesterol. Syftet var att få veta hur många som dog i hjärt-kärlsjukdom eller drabbades av icke dödlig hjärtinfarkt eller icke dödlig stroke under studiens gång. Patienterna i studien följdes upp i snitt drygt tre år (4). Resultaten har presenterats i den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine.

Någon signifikant skillnad i risken att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke fanns inte mellan grupperna. Däremot var följande resultat signifikanta:

  • Sammantaget minskade risken att drabbas av hjärtkärlhändelse för dem som behandlades med Jardiance med 14 procent jämfört med placebo.
  • Risken för död i samband med hjärtkärlhändelse minskade med 38 % hos dem som fick Jardiance jämfört med placebo. Av dem som fick Jardiance avled 3,7 procent i hjärt-kärlsjukdom mot 5,9 av dem som fick placebo.
  • Risken för sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt minskade med 35 % hos dem som fick Jardiance jämfört med dem som fick placebo. Av dem som fick Jardiance behövde 2,7 procent vårdas på sjukhus på grund av hjärtsvikt mot 4,1 procent i placebogruppen.
  • Risken för död oavsett orsak var 32 % mindre hos dem som behandlades med Jardiance jämfört med dem som fick placebo. 5,7 procent avled i gruppen som behandlades med Jardiance jämfört med 8,3 procent av dem som fick placebo.

För dem som fick Jardiance rapporteras ett ökat antal genitala infektioner. Jardiance tolererades väl överlag.

Forskarnas slutsats är att för patienter med typ 2-diabetes och hög risk för hjärt-kärlsjukdom minskar risken för att drabbas av hjärtkärlhändelse samt död oavsett orsak, om de behandlas med Jardiance som tillägg till standardbehandling.

– 38 % riskreduktion avseende kardiovaskulär död och 32 % minskning i totalmortalitet är imponerande resultat säger endokrinolog och biträdande professor Johan Jendle, Centralsjukhuset i Karlstad. Detta är efterlängtat och kan komma att betyda mycket för diabetesvården och för patienterna.

Minskar upptag av glukos

Jardiance minskar njurarnas återupptag av glukos (blodsocker) från urinen genom att hämma effekten av ett speciellt transportprotein (sodium-glukos-transportör 2). Därmed försvinner mer glukos ut ur kroppen med urinen och blodsockret sänks. Även blodtrycket minskar något.

Omkring 350 000 personer i Sverige beräknas ha typ 2-diabetes, varav 10 och 20 procent av befolkningen över 65 år enligt Diabetesförbundet.

Studien har genomförts i 42 läder och har finansierats av Boehringer Ingelheim och Eli Lilly.

  1. Nwaneri et al. Mortality in typ 2 diabetes mellitus: magnitude of the evidence from a systematic review and meta-analysis. The British Journal of Diabetes and Vascular Disease 2013:13(4): 192-207.
  2. Morris et al. Mortality and causes of death in the WHO Multinational Study of Vascular Disease in Diabetes, Diabetologia, 2001; 44 suppl 2, s 14-21.
  3. World Heart Federation. Diabetes as a riskfactor for Cardivascular Disease, January 2015.
  4. Zinman et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. New England Journal of Medicine, September 17, 2015.

För vidare information, välkommen att kontakta:
Ulrika Edvinsson, pressansvarig, Boehringer Ingelheim
Telefon: 08-721 21 93 eller 070-858 21 15
E-post: ulrika.edvinsson@boehringer-ingelheim.com