Hantering och prissättning av läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd

Läkemedels- och apoteksutredningen överlämnar i dag sitt slutbetänkande, ”Läkemedel för djur, maskinell dosdispensering och sällsynta tillstånd – hantering och prissättning” (SOU 2014:87) till folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström. Utredningen lämnar i betänkandet förslag om hur dyra men livsviktiga läkemedel mot sällsynta och allvarliga sjukdomar kan prissättas inom läkemedelsförmånerna och om reglering och prissättning av maskinell dosdispensering samt gör en bred genomlysning av frågor som rör handel med läkemedel för djur.

Förslag

*En ny överläggnings- och förhandlingsordning införs inom läkemedelsförmånerna för vissa läkemedel avsedda för sällsynta tillstånd samt en möjlighet för TLV att fatta villkorade beslut om pris på grundval av sådana särskilda överläggningar.
* Maskinell dosdispensering regleras huvudsakligen som i dag men handelsmarginalen och prissättningen av läkemedel som används för dos anpassas till den hanteringen.
* Läkemedel för djur bör fortsatt distribueras och tillhandahållas på samma sätt som i dag.

Vårt slutbetänkande behandlar tre helt olika områden. Gemensamt för samtliga områden är att det är väsentligt att sörja för att det finns god tillgänglighet till läkemedel och effektiva metoder för att åstadkomma kostnadskontroll, säger Anna Märta Stenberg, särskild utredare.

Utredningens arbete är genom slutbetänkandet avslutat.