Gåvoförbudet och artikel 2 – igen

I artikeln med referat från IGM/ NBL i årets första nummer av PI behandlades ett antal avgöranden från IGMp rörande det nya gåvoförbudet och då särskilt förbudet mot att ge bort böcker/läroböcker (artikel 11 i kap 2 avdelning 1 i LER). I artikeln framhölls att IGM, enligt min mening helt korrekt, i sina avgöranden gjort en samlad bedömning av de ifrågasatta skrifternas allmänna karaktär. Han har således diskuterat faktorer som antal sidor, tekniska förhållanden som häftning eller bindning, skriftens tillgänglighet i öppen handel, innehållets allmänna karaktär etc. Även om han framhållit att han ser vissa faktorer som viktigare än andra har han betonat att någon enskild faktor inte är avgörande för bedömningen. Med den här bedömningstekniken har han kommit till fram till både fällande och friande beslut. I artikeln nämndes också att Meda AB överklagat ett beslut där IGMp funnit att företagets erbjudande av skriften ”Tumöratlas Dermatologi”, som tagits fram av företaget i samarbete med flera ledande dermatologer, stred mot gåvoförbudet. Jag lovade att i PIs spalter återkomma till ärendet efter NBLs avgörande, som nu alltså föreligger (NBL1004/14). I det överklagade beslutet framhöll IGMp att det inte är av avgörande betydelse om en bok finns i handeln eller inte. Han sade också att om ett läkemedelsföretag kontrakterar författare för att själva producera utbildningsmaterial i bokform av typ läroböcker kan detta uppfattas som ett sätt att kringgå reglerna. Att den aktuella boken var spiralbunden saknade enligt IGMp avgörande betydelse. Avgörande faktorer vid bedömningen av skriftens karaktär var enligt IGMp dess omfång och tematisk inriktning.

Läs hela artikeln som PDF