Ny studie med Forsteo jämfört med risedronat

Ny studie med Forsteo (teriparatid)  jämfört med risedronat
Ny studiepublikation i The Lancet: minskad risk för nya vertebrala och kliniska frakturer hos svårt bensköra postmenopausala kvinnor efter behandling med Forsteo jämfört med risedronat*

Resultaten från Lillys VERO-studie, i vilken behandlingseffekten av teriparatid (Forsteo) jämfördes med risedronat hos 1 360 kvinnor med postmenopausal osteoporos, publicerades i dag i The Lancet. Efter 24 månaders behandling med teriparatid uppmättes signifikant färre vertebrala och kliniska frakturer (både smärtsamma kot- och icke-vertebrala frakturer) än under motsvarande behandlingsperiod med risedronat. Inom forskningen är detta första gången som minskade frakturer kunnat påvisas som ”primary endpoint” i en direkt jämförande studie mellan två vanligt förekommande läkemedel som används för att behandla osteoporos i dag.

Den tvååriga randomiserade, dubbelblinda, dubbel-dummy kliniska VERO-studien jämförde effekten av daglig behandling med teriparatid (20 μg subkutant) med veckovis risedronatbehandling (35 mg peroralt). Detta hos 1 360 bensköra postmenopausala kvinnor med låg benmassa som haft minst två måttliga- eller en svår kotfraktur.

VERO-resultat efter 24 månaders behandling:

Nya kotfrakturer uppkom hos 5,4 % av patienterna i teriparatidgruppen jämfört med 12,0% i risedronatgruppen (en relativ riskreduktion på 56 %, p <0,001).
Minskningen av nya kotfrakturer med teriparatid observerades redan vid 12 månaders behandling, där andelen patienter med minst en nyuppkommen kotfraktur var 3,1 % i teriparatidgruppen jämfört med 6,0 % i risedronatgruppen (en relativ riskminskning på 48 %, p <0,05).
Kliniska frakturer (både smärtsamma kot- och icke-vertebrala frakturer) uppkom hos 4,8 % av patienterna i teriparatidgruppen jämfört med 9,8 % i risedronatgruppen (en relativ riskreduktion på 52 %, p <0,001).
Läs mer om VERO-studien i The Lancet här