Grundare av svensk liquid biopsy-startup utnämnd till 2018 års European Pioneer of the Year av MIT Technology Review

Grundare av svensk liquid biopsy-startup utnämnd till 2018 års European Pioneer of the Year av MIT Technology Review

Banbrytande forskning om betydelsen av metaboliska förändringar kan förändra cancerdiagnos och uppföljning av behandling Elyptas grundare och Chief Scientific Officer, Francesco Gatto, har utnämnts till Young Pioneer of the Year vid European Innovators Under 35.
Summit som arrangerades av MIT Technology Review i Paris. Francesco Gatto fick priset för sin banbrytande forskning kring användningen av metaboliska markörer för upptäckt av cancer, ett test som det svenska start-up bolaget nu planerar ta till marknaden. MIT Technology Review har sedan 1999 uppmärksammat unga europeiska forskare vars forskning kan komma att påverka utvecklingen i betydande omfattning under de kommande årtiondena.


Francesco Gatto

Antalet patienter med en cancerdiagnos fortsätter att öka runt om i världen och metoder för tidig upptäckt av tumörer, oavsett om det handlar om första diagnosen eller vid återfall, är ytterst angeläget för bättre resultat av cancerbehandlingar. Nuvarande diagnostiska metoder är dock inte lämpliga för effektiv och regelbunden övervakning av patienter, något som sammanhänger med en kombination av problem inklusive höga kostnader, otillräcklig känslighet, att metoden är invasiv och att den exponerar patienten för strålning.

Under sina doktorandstudier vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg identifierade Francesco Gatto en uppsättning metaboliska biomarkörer som förändras i blod och urin hos patienter med njurcellscancer, den vanligaste formen av njurcancer. Baserat på dessa fynd, har en så kallad liquid biopsy teknologi för mätning av dessa biomarkörer utvecklats vidare av Elypta. Teknologin har även testats i ytterligare cancerformer, något som bekräftar en omfattande potential för teknologin. Testet, som är baserat på metabolism snarare än på genetik, en vanligare utgångspunkt för liquid biopsy applikationer, erbjuder exceptionell känslighet och en kostnadsnivå som möjliggör bred användning inom vården.

Francesco Gatto kommenterar:
-Den roll metaboliska förändringar har i cancer har under lång tid inte uppmärksammats tillräckligt. Under det senaste decenniet har dock vetenskapliga resultat visat hur metabolisk omprogrammering definierar överlevnad och tumörtillväxt inom nära nog alla cancerformer. Vi deltar nu i arbetet med att utveckla metoder som gagnar patienter och vården på basis av dessa resultat. Vår upptäckt banar väg för att upptäcka och följa upp utveckling av cancer på ett nytt sätt som är ortogonalt jämfört med andra, framväxande teknologier. Teamet är mycket engagerat och passionerat i arbetet att ta fram detta nya diagnostiska test till gagn för patienter.

-Jag är självklart djupt hedrad över att ha blivit utnämnd till Young Pioneer of the Year på MIT Technology Review Innovators Under 35 Europe Summit och jag är mycket tacksam för det förtroende som juryn visat mig. ”