Cosentyx är effektivare än Stelara vid behandling av psoriasis även efter 52 veckor

Cosentyx är effektivare än Stelara vid behandling av psoriasis även efter 52 veckor
Novartis presenterade på lördagen ny data från den direkt jämförande CLEAR-studien som visar att Cosentyx (sekukinumab) fortsatt visar bättre effekt än Stelara (ustekinumab). De nya resultaten visar på fortsatt god PASI 90-effekt (läkt eller nästan läkt hud) efter 52 veckor för vuxna patienter med måttlig till svår psoriasis.

*Ny data visar att sekukinumab är fortsatt signifikant mer effektiv än ustekinumab gällande läkt eller nästan läkt hud (PASI 90 till PASI 100) efter 52 veckor. Resultaten presenterades på den amerikanska AAD-kongressen, the American Academy of Dermatology, i Washington.1
* 8 av 10 patienter med måttlig till svår psoriasis uppnår i CLEAR-studien läkt eller nästan läkt hud (PASI 90) initialt med sekukinumab och nya resultat visar nu att effekten är fortsatt god även efter 52 veckor.
* Sekukinumab är den första helt humana IL-17A-hämmare som godkänts för vuxna för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis och blev nyligen godkänt för behandling av psoriasisartrit och ankyloserande spondylit i USA och Europa.

Det optimala målet för behandling av psoriasis är helt läkt hud och PASI (Psoriasis Area Severity Index) 90 anses vara ett viktigt mått på lyckad behandling2,3. Sekukinumab nådde alla primära och sekundära resultatmått efter 4, 16 och 52 veckor, vilket visar att sekukinumab ger konsekvent bättre effekt än ustekiniumab gällande att uppnå och behålla PASI 90 (76,2% jämfört med 60,6%, P<0.0001). Dessutom signifikant bättre PASI 100 (läkt hud) efter 52 veckor (45,9% jämfört med 35,8%, P=0.0103).
Sekukinumab visade signifikant bättre resultat på patientens uppfattade livskvalitet, Dermatology Life Quality Index (DLQI) 0/1 jämfört med ustekinumab (71,6% jämfört med 59,2%)1.
– Cosentyx fortsätter att visa bättre och bibehållen effekt jämfört med befintliga alternativa behandlingar. Nu har fler psoriasispatienter än tidigare möjlighet att uppnå läkt eller nästan läkt hud, säger Nicklas Rosendahl, kommunikationschef på Novartis.
Studien visade också att sekukinumab hade en snabbare insättande effekt jämfört med ustekinumab, där hälften av patienterna som behandlades nådde PASI 75 vecka 4 (50,0% jämfört med 20,6%)4. Sekukinumab och ustekinumab hade likvärdiga säkerhetsprofiler i studien, vilket motsvarade de resultat som rapporterades i de centrala fas III studierna1.

Referenser
1. Blauvelt A et al. Secukinumab demonstrates superior sustained efficacy vs. ustekinumab in clearing skin of subjects with moderate to severe plaque psoriasis: 52-week results from the CLEAR study. Late breaking oral presentation, presented at the American Academy of Dermatology Annual Meeting. March 05, 2016.