AstraZeneca lanserar programmet Healthy Heart Africa mot högt blodtryck i Afrika

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken hos personer över 45 år i Afrika. Kontinenten har den högsta förekomsten av vuxna med högt blodtryck, vilket ger patienter hög risk att utveckla allvarligare kardiovaskulära sjukdomar som hjärtsjukdomar eller stroke. Tillsammans med sju partners– AMPATH, AMREF Kenya, Christian Health Association of Kenya, Jhpiego,Population Services Kenya, Mission for Essential Drugs and Supplies and Abt Associates – kommer AstraZeneca att driva fem demonstrationsprojekt för att testa olika sätt att möta de problem som för närvarande förhindrar tillgång till vård för patienter med högt blodtryck.

AstraZeneca har inlett programmet för att markera sitt engagemang för att förbättra hälsan för patienter i Afrika, genom att utnyttja sin vetenskapliga kompetens inom hjärt-kärlsjukdom – ett av kärnterapiområdena – för att göra en betydande insats inom det som håller på att bli en av kontinentens stora källor till dödlighet och sjuklighet. Programmet förstärker också bolagets ambitioner om långsiktig tillväxt i regionen. Healthy Heart Africa är det första programmet i sitt slag och har tre delar:

  • Utbildning och medvetenhet –öka medvetenheten om de riskfaktorer som är förknippade med högt blodtryck och hur man kan förebygga det, samt att förmå patienterna att söka screening.
  • Tillhandahålla riktlinjer för utbildning och behandling – stödja utbildning av hälso- och vårdpersonal och utarbeta riktlinjer med yrkessammanslutningar och det kenyanska hälsoministeriet för att säkerställa enhetlighet i nivån och kvaliteten på vården.
  • Tillgång och överkomliga priser – förbättra tillgången på behandling av högt blodtryck och säkerställa stabila leveranser av läkemedel till överkomliga priser som kalciumantagonister, ACE-hämmare och vätskedrivande hydroklortiazid (diuretika).

Projekten kommer att pågå under 12–18 månader och ska testa olika modeller för att fastställa de mest effektiva metoderna för att integrera behandling av högt blodtryck på befintliga hälsoplattformar, som USAID-stödda plattformar mot hiv/aids, nätverk med privat primärvård samt apotek och offentliga och religionsbaserade kliniker. Projekten kommer att genomföras främst i städer och omgivande områden i Kenyas centrala och västra län och kommer att utvärderas oberoende av varandra. De som ger bäst resultat kommer att föras vidare och utvidgas över hela landet och, på sikt, till andra delar av Afrika.

Mark Mallon, Executive Vice President, International på AstraZeneca, säger: ”Vi ser ett betydande medicinskt behov och har ett nära samarbete med myndigheter, hälsoexperter och samhällsorganisationer för att utforma ett program som kan ge en verklig och varaktig inverkan vad gäller identifiering, behandling och förebyggande av högt blodtryck i Afrika – ett program som erbjuder utbildning och behandling likväl som tillgång till läkemedel till överkomliga priser. Genom att ta ett helhetsgrepp på hälso- och sjukvården, etablera starka samarbeten och säkerställa ett lokalt ägande genom samverkan på alla nivåer inom hälso- och sjukvårdssystemet kan vi se till att Healthy Heart Africa blir ett hållbart program på lång sikt.”

Professor Elijah Ogola, Kenya Vice-President (East), Pan African Society of Cardiology, säger: ”Hjärt-kärlsjukdom ökar snabbt i Afrika och högt blodtryck är en av de största riskfaktorerna. Enbart i Kenya har över 40 procent av den vuxna befolkningen högt blodtryck och det är viktigt att vi tidigt tar itu med detta växande problem genom att öka medvetenheten, behandlingen och kontrollfrekvensen. Vi välkomnar AstraZenecas program Healthy Heart Africa, som har potential att få betydande effekt på hjärt-kärlsjukdomarna i denna världsdel.”

Högt blodtryck är en ofta förbisedd icke smittsam sjukdom som medför att patienter löper hög risk att utveckla mer allvarliga kardiovaskulära sjukdomar som kranskärlssjukdom och stroke. Afrika har den högsta förekomsten av vuxna med högt blodtryck med hela 46 %, och en fjärdedel av alla förtida dödsfall i Afrika kan tillskrivas denna sjukdom*. AstraZenecas ambition är att genom programmet se till att 10 miljoner patienter med högt blodtryck får behandling för denna sjukdom per 2025, och stöder därmed Världshälsoorganisationens (WHO:s) mål ”25 by 2025”, vilket är en global ram för att förebygga och kontrollera icke smittsamma sjukdomar. Om man uppnår detta mål klarar man en fjärdedel av WHO:s samlade mål för högt blodtryck i Afrika.