Anders Blanck tar plats i europeisk branschorganisation

EFPIA är den europeiska branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen. Vid föreningsstämman den 27 juni i Bryssel valde man in representanter för fyra nationella branschorganisationer i styrelsen. Förutom Anders Blanck, vd för LIF så valdes representanter för Irland, Italien och Tyskland in.

Anders Blanck, vd för LIF, blir ny styrelseledamot i EFPIA, den europeiska branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen. Foto: Gunilla Lundström

– Det är ett nationellt styrkebevis att LIF nu får en plats i EFPIAs styrelse. Jag ser det som ett erkännande av allt det arbete vi – LIFs styrelse, kansli och medlemmar – gjort under lång tid för att stärka den forskande läkemedelsbranschens position i Sverige och på europeisk nivå, menar Anders Blanck.

– Sverige har högt anseende inom såväl forskning som innovation och vi bedriver allt mer avancerad produktion inom läkemedelsområdet. Vi har också tidigt engagerat oss i för branschen viktiga frågor som antibiotikaresistens och hållbarhet. Detta gör oss väl positionerade för att konstruktivt kunna bidra i det fortsatta europeiska samarbetet kring hur vi förbättrar förutsättningarna för forskning, utveckling och produktion av läkemedel, till nytta för patienterna, vården och samhället i stort, säger Anders Blanck.

I januari 2019 blev Anders Blanck också medlem i International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations, IFPMAs, styrelse.