ALLY-studien visar på hög andel botade vid kombinationsbehandling med läkemedel hos patienter med hepatit C av genotyp 3

Bristol-Myers Squibb offentliggjorde idag resultat från den banbrytande ALLY-studien som undersökt en ribavirinfri 12-veckors behandling med daklatasvir (DCV) i kombination med sofosbuvir (SOF) bland patienter med hepatit C (HCV) av genotyp 3, en patientpopulation som har visat sig vara en av de svåraste att behandla. Studieresultaten, som visar bestående virologiskt svar 12 veckor efter behandling (SVR12) hos 90 % av de behandlingsnaiva och hos 86 % av tidigare behandlade patienter, presenterades på den årliga amerikanska kongressen för leversjukdomar (Annual Meeting of The American Association for the Study of Liver Diseases, AASLD) i Boston den 7-11 november.

“Cirka 90 procent av både de behandlingsnaiva och tidigare behandlade patienter i ALLY-3-studien uppnådde bestående virologiskt svar. Resultaten är extra uppmuntrande med tanke på att patienter med genotyp 3 är svåra att behandla”, säger Ola Weiland, professor, Karolinska Institutet. ”Genotyp 3 är fortfarande en utmaning, också för de nyare behandlingsregimerna. Resultaten från ALLY-3 visar på en möjlighet att bota patienter med genotyp 3 med en oral 12-veckorsbehandling. För patienter med skrumplever behövs dock sannolikt längre behandling.”

De här resultaten bygger på redan befintliga data avseende kombinationsbehandling med daklatasvir och sofosbuvir. Data från en öppen, randomiserad studie av daklatasvir med sofosbuvir i genotyp 1, 2 och 3 visade att 24-veckors behandling med denna kombination (± ribavirin) ledde till SVR12 hos 89 % av patienterna med genotyp 3. ALLY-studien som presenterades vid kongressen för leversjukdomar undersöker behandlingsregimen under 12 veckor, en halvering av tidigare behandlingstid. Andra pågående ALLY-studier utforskar flera olika hepatit C-virus-populationer med olika genotyper såsom patienter med levercirros, levertransplanterade, behandlingsnaiva och tidigare behandlade patienter som är dubbelinfekterade med hiv och hepatit C.

“Hepatit C är en komplex sjukdom och läkarna behöver flera alternativ för att kunna svara upp mot de fortsatt stora medicinska behoven”, säger Annette Alaeus, medicinsk direktör, Bristol-Myers Squibb AB. ”Daklatasvir har uppvisat pan-genotypisk aktivitet in vitro, ett faktum som blir allt viktigare när vi lär oss mer om komplexiteten av hepatit C. Daklatasvir har potential att kunna kombineras med många andra läkemedel, inklusive sofosbuvir, och det är av stort värde för att kunna utveckla ytterligare behandlingsalternativ som kan hjälpa patienter att bli botade oavsett genotyp.”

Kombinationsbehandling med daklatasvir och sofosbuvir tolererades väl i ALLY-3-studien. Det förekom inga dödsfall, behandlingsrelaterade allvarliga biverkningar eller behandlingsavbrott på grund av biverkningar. De vanligaste biverkningarna (≥5 %) var huvudvärk (19,7 %), trötthet (19,1 %), illamående (11,8 %), diarré (8,6 %), sömnlöshet (5,9 %), buksmärtor och ledsmärta (båda 5,3 %). Det förekom också 17 (11,2%) fall av behandlingar som inte var lyckosamma, varav 16 återfall efter behandling och ett i slutet av behandlingen (rebound). Inga virala genombrott (breakthroughs) noterades med denna ribavirinfria behandlingsregim.

Om ALLY-3: studiedesign

Den öppna, kliniska fas III-studien omfattade 152 patienter med hepatit C av genotyp 3. Av dessa var 101 behandlingsnaiva och 51 tidigare behandlade patienter. Dessa delades upp i två grupper, där varje patient dagligen behandlades med daklatasvir (60 mg) och sofosbuvir (400 mg) under 12 veckor, med 24-veckors uppföljning. Det primära effektmåttet var SVR12 definierad som HCV-RNA <LLOQ 12 veckor efter avslutad behandling hos behandlingsnaiva och tidigare behandlade patienter.

Det fullständiga abstraktet finns tillgängligt på AASLD hemsida.