90 miljoner till forskningsinfrastruktur för kliniska studier

90 miljoner till forskningsinfrastruktur för kliniska studier
Kommittén för kliniska studier har beslutat att fördela 90 miljoner kronor för det fortsatta arbetet att bygga upp en gemensam nationell forskningsinfrastruktur för kliniska studier. 30 miljoner per år fördelas mellan 2018–2020. Under sitt möte 7 september beslutade kommittén också om en strategisk plan och om en ny nationell utvecklingssatsning.

Tillsammans med Sveriges sex sjukvårdsregioner har Vetenskapsrådet etablerat samarbetet Kliniska Studier Sverige. Sjukvårdsregionerna deltar i samarbetet genom en utsedd så kallad regional nod. De 90 miljoner kronorna fördelas till de regionala noderna som årligen får 5 miljoner vardera i form av ett driftsbidrag. Bidraget ska användas till att bygga upp och drifta en nodverksamhet som genom regional och nationell samordning stärker förutsättningar att bedriva kliniska studier.

Med hjälp av driftsbidraget ska noderna bidra till

  • att bygga ett nationellt system kring infrastruktur för klinisk forskning där nätverk bildas, kunskap utbyts och utvecklingsprojekt genomförs
  • ökad kvalitet i klinisk forskning, genom service, utbildningar och utvecklingsprojekt
  • att det bedrivs mer forskning överlag för att generera mer kunskap och på sikt en bättre sjukvård och hälsa.

Strategisk plan 2018–2019

Kommittén beslutade också om en strategisk inriktning för sitt arbete åren 2018–2019, som bland annat innefattar tre övergripande mål:

  • Klinisk forskning blir en integrerad del i sjukvården och bidrar till kunskapsförsörjning.
  • Kliniska studier har hög vetenskaplig kvalitet och ger ökad klinisk kunskap och nytta vilket kommer att gynna patienter i Sverige.
  • Sverige är ett attraktivt land att förlägga och genomföra kliniska studier i.

Mer information om strategin kommer inom kort på kliniskastudier.se.